Akcja „Odczytaj dane z pliku Excel”

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
dotyczy wersji 8.3.1.x; autor: Mariusz Burek

Podczas pracy z WorkFlow scenariuszem jaki może się przytrafić jest to, że nie wszyscy pracownicy firmy posiadają dostępu do intranetu a istnieją procesy, w których muszą być rejestrowane informacje dotyczące wszystkich pracowników, np. urlopy. Zazwyczaj w takich sytuacjach użytkownicy nieposiadający uprawnień do sieci Intranet składają wnioski urlopowe w innej formie np. pliku Excel, który zawiera wszystkie niezbędne informacje. Dla takiego przypadku bardzo wygodnym rozwiązaniem jest wykorzystanie akcji „Odczytaj dane z pliku Excel”. Dzięki temu osoba odpowiedzialna za rejestrowanie dokumentów zaoszczędzi sporo czasu, który musiałaby poświęcić na przepisywanie danych z pliku.

NAGRANIE

1.      Konfiguracja akcji

Akcja znajduje się w grupie „Excel, Word i PDF”.

odczytEX_p1

Rysunek 1. Wybór akcji z drzewka w konfiguracji na kroku

W konfiguracji akcji użytkownik posiada 2 sekcje, w których musi zdefiniować kolejno:

– sposób wybierania załącznika, z którego mają zostać pobrane dane

– mapowanie komórek z pliku Excel na atrybuty formularza.

odczytEX_p1

Rysunek 2. Konfiguracja akcji

W sekcji określania metody wyboru załącznika użytkownik posiada do wyboru 3 różne sposoby zdefiniowania, który załącznik ma zostać wykorzystany podczas wykonania akcji. Pierwsza, najprostsza polega na wybraniu kategorii załącznika z listy rozwijanej oraz określeniu, czy ma zostać wybierany najnowszy, czy też może najstarszy załącznik w wybranej kategorii.

Drugim sposobem jest wpisanie wyrażenia regularnego, w którym użytkownik określa jakie parametry musi spełnić nazwa załącznika, żeby został on wybrany do wykorzystania w trakcie wykonania akcji np. wyrażenie regularne ^Wniosek_urlopowy spowoduje, że zostanie pobrany plik, którego nazwa zaczyna się od sformułowania „Wniosek_urlopowy”

odczytEX_p3

Rysunek 3. Konfiguracja wyrażenia regularnego

Trzecim sposobem określenia pliku jest napisanie zapytania, które zwraca ATT_ID załącznika, z którego dane mają zostać pobrane.

odczytEX_p4

Rysunek 4. Konfiguracja zapytania zwracającego ID załącznika

W drugiej sekcji użytkownik przypisuje komórki arkusza odpowiadającym im atrybutom formularza. W pierwszej kolumnie wybierany jest atrybut, do jakiego ma zostać wpisana wartość. W drugiej adres komórki pliku Excel, z której dane mają zostać pobrane. Adres komórki musi być sformułowany według reguły NazwaArkusza!AdresKomórki, np. Arkusz1!A1

odczytEX_p5

Rysunek 5. Mapowanie atrybutów na komórki arkusza

 

 

2.      Użycie akcji

W poniższym przykładzie akcja jest używana do pobierania danych dotyczących urlopu złożonych przez użytkownika w formie pliku Excel.

Pierwszym krokiem jest dodanie załącznika do obiegu.

odczytEX_p6

Rysunek 6. Dodawanie załącznika do obiegu

Następnie użytkownik musi przejść ścieżką, na której została skonfigurowana akcja.  Po przejściu ścieżką dane zostają pobrane na formularz.

odczytEX_p7

Rysunek 7. Formularz po pobraniu danych

 

3.      Plik użyty w przykładzie konfiguracji

Konfiguracja pliku, który został użyty w przykładzie wykorzystania akcji wyglądała następująco:

odczytEX_p8

Rysunek 8. Konfiguracja pliku Excel

4. Animacja przedstawiająca działanie akcji

NAGRANIE

Kliknij w rysunek, aby oglądnąć animację