Akcja "Utwórz zadania"

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Konrad Wojtycza

 

Wprowadzenie

Jedną z podstawowych funkcjonalności umożliwiających tworzenie obiegów dokumentów w WEBCON BPS jest tworzenie zadań. Zadania w WEBCON BPS mogą być tworzone w konfiguracji kroku, na danej ścieżce, ale istnieje również akcja tworzenia zadań, która może zostać umiejscowiona, tak jak każda inna akcja, na wejście do kroku, na przycisku menu, na ścieżce, na timeout itd. W praktyce jednak, akcję Utwórz zadanie dodaje się na wejście do kroku –  wtedy nie ma potrzeby wielokrotnej konfiguracji tworzenia zadania na każdej ścieżce prowadzącej do kroku, ponieważ zadanie dla wskazanych osób zostanie utworzone na wejściu do kroku.
W niniejszym artykule opisana zostanie akcja Utwórz zadanie, jak również standardowy sposób tworzenia zadania na ścieżce.

 

Testowy obieg

Poniżej został zaprezentowany obieg Zamówienia wykorzystywany w niniejszym artykule (Rys. 1).

Rys. 1 Testowy obieg Zamówienia

 

Standardowe przypisywanie zadań

Miejscem konfiguracji standardowego przypisywania zadań jest zakładka Tworzenie zadania w konfiguracji ścieżki (Rys. 2). W sekcji Szczegóły utworzonego zadania możliwa do skonfigurowania jest Równoległość wykonywania zadań, opisana już w innym artykule.

Rys. 2 Sekcja Tworzenie zadania

 

W sekcjach przypisanie zadań do oraz przypisanie zadań DW, w konfiguracji wskazać należy osoby/ osobę, do których powinno być przypisane zadanie. Predefiniowane przypisywanie zadań zostało opisane we wskazanym artykule. W sekcji Reguła biznesowa, osoby, do których ma być przypisane zadanie wybierane są na podstawie zapytania SQL. W prezentowanym przypadku (Rys. 3) osoby, do których ma być przypisane zadanie są wybierane z listy pozycji wypełnionej na początkowym kroku przez osobę rejestrująca wniosek. Z listy pozycji Ścieżka akceptacji zwracane są wszystkie osoby, ponieważ w konfiguracji zapytania SQL została wybrana opcja Zwróć wartości ze wszystkich wierszy. Zapytanie SQL zwraca loginy osób wskazanych na liście pozycji „Ścieżka akceptacji”.

Rys. 3 Zapytanie SQL wykorzystane w sekcji Reguła biznesowa

 

Jak można zaobserwować, zadanie zostało przypisane do osób wskazanych na liście pozycji, a zadanie DW zostało przypisane do przełożonej osoby rejestrującej wniosek (Rys. 4), tak jak według konfiguracji z Rys. 2. Przedstawiona na Rys. 4 lista pozycji pozwala na przedstawienie akceptacji na liście pozycji, co zostało zaprezentowane w następującym artykule.

Rys. 4 Fragment formularza z lista pozycji Ścieżka akceptacji i osobami, do których zostało przypisane zadanie

 

Zgodnie z konfiguracją, aby zadanie zostało ukończone, zakończyć je musi przynajmniej jedna przydzielona osoba.

 

Dynamiczne przydzielanie zadań

Korzystając z opcji dynamicznego przydzielania zadań, zadania można przydzielać do osób wskazanych w atrybutach typu pole wyboru lub atrybutach typu osoba, wypełnionych podczas uzupełniania formularza.

Rys. 5 Sekcja przydzielania zadań

 

Akcja Utwórz zadanie

Akcja Utwórz zadanie umożliwia przydzielenie zadania do wskazanych w konfiguracji akcji osób, podczas wydarzeń zdefiniowanych na karcie konfiguracji Akcji wybranego kroku (Rys. 6). Na karcie akcji można standardowo zdefiniować warunek wykonania akcji. Jeśli na wejściu do kroku zostanie dodana akcja Utwórz zadanie, na ścieżkach prowadzących do kroku nie ma potrzeby konfiguracji przypisywania zadań.

Rys. 6 Zakładka akcji na kroku Akceptacji zamówienia

 

W konfiguracji akcji widoczne są sekcje:

  • Typ zadania – gdzie wybieramy czy zadanie ma być przydzielone bezpośrednio, czy jako zadanie do wiadomości.
  • Nazwa – pole, które można uzupełnić nazwą dla zadania.
  • Opis – pole, które można uzupełnić opisem zadania.
  • Formularz – pole, w którym wskazujemy rodzaj formularza, na którym ma być utworzone zadanie.

Pozostałe pola z konfiguracji akcji Utwórz zadanie tożsame są z polami dostępnymi na standardowej karcie Tworzenie zadania (Rys. 2).

Rys. 7 Konfiguracja akcji Utwórz zadanie

 

W odróżnieniu od standardowo utworzonego zadania, ze względu na wybranie opcji ‘Zwróć wartość z pierwszego wiersza’ w konfiguracji zapytania SQL (Rys. 8), zapytanie zwracać będzie jedynie login pierwszej osoby z listy pozycji Ścieżka akceptacji, która nie zaakceptowała wniosku.

Rys. 8 Zapytanie SQL wykorzystane w konfiguracji akcji Utwórz zadanie

 

Podsumowanie

Opisana w niniejszym artykule funkcjonalność Tworzenia zadań w konfiguracji kroku, czy przy pomocy akcji Utwórz zadanie, w pełni pokrywa podstawowe zapotrzebowania biznesowe wobec tworzenia i przydzielania zadań, dzięki zaproponowanym różnorodnym mechanizmom równoległości wykonywania, tworzenia oraz dynamicznego, predefiniowanego czy określonego regułą przydzielania zadań.
Zaletami akcji Utwórz zadanie są:

  • możliwość zdefiniowania akcji na wydarzenie, tak jak w przypadku innych akcji,
  • fakt, że kiedy istnieje wiele ścieżek prowadzących do tego samego kroku, w przypadku użycia akcji Utwórz zadanie, konfigurację tworzenia zadania jesteśmy zmuszeni wykonać tylko raz, np. na wejście do kroku.

Upraszcza to konfigurację, sprzyja jej standaryzacji i unikaniu błędów.