Akcja "Walidacja formularza"

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Konrad Wojtycza

 

Jedna z podstawowych funkcji formularzy WEBCON BPS jest możliwość walidacji poprawności uzupełnionych pól bądź ich zgodności z założeniami biznesowymi. W niniejszym artykule zostanie opisany mechanizm walidacji.

 

Obieg testowy

W niniejszym artykule używany jest obieg Zamówienia (Rys. 1), wszystkie przedstawione akcje walidacji zostały skonfigurowane na ścieżce Rejestracja prowadzącej z kroku Rejestracja zamówienia do kroku Akceptacja zamówienia.

Rys. 1 Fragment obiegu Zamówienia

 

Poniżej widoczna jest konfiguracja w zakładce Akcje na kroku Rejestracja zamówienia, widoczne są akcje walidacji zdefiniowane na ścieżce Rejestruj (Rys. 2).

Rys. 2 Zakładka Akcje na kroku Rejestracji zamówienia

 

Na Rys. 3 przedstawiony został fragment formularza Zamówienia z widocznymi walidowanymi polami.

Rys. 3 Fragment formularza obiegu Zamówienia

 

Walidacje

Konfiguracja akcji walidacji obejmuje wskazanie warunku walidacji w polu Warunek walidacji oraz zdefiniowanie wiadomości wyświetlanej podczas niewypełnienia warunku walidacji w polu Wiadomość w przypadku błędu. Warunek walidacji, utworzony przy użyciu Edytora wyrażeń, może zawierać wszystkie elementy składni dostępnej dla reguł biznesowych. Warunek powinien zwracać wartości POSITIVE, TRUE albo 1 w przypadku spełnienia warunku i odpowiednio NEGATIVE, FALSE, 0 w przypadku jego niespełnienia. W przypadku zapisu warunku tak jak na poniższym rysunku, warunek będzie zwracał zawsze TRUE lub FALSE. Zdefiniowanie wiadomości w przypadku powodzenia nie jest konieczne, ale jest możliwe (Rys. 4).

Rys. 4 Konfiguracja akcji walidacji formularza ze sprawdzeniem wartości pól liczbowych

 

W polach komunikatów wyświetlanych podczas błędów i powodzenia można wyświetlać dynamicznie wartości z formularza, w tym celu należy dodać je przy użyciu Edytora wyrażenia (trzy kropki) obok pola komunikatu (Rys. 5).

Rys. 5 Edytor wyrażenia Wiadomości w przypadku błędu

 

W przypadku niespełnienia warunku walidacji, zostanie wyświetlony komunikat, taki jak na Rys. 6.

Rys. 6 Komunikat błędu

 

W przypadku konfiguracji bardziej skomplikowanych walidacji, pomocna może okazać się możliwość sprawdzenia poprawności warunku walidacji, podczas jego tworzenia. Sprawdzenie poprawności działania Warunku walidacji możliwe jest po wejściu w Edytor warunku (Rys. 7). Po wybraniu przycisku Test wyświetli się okno Podglądu wyrażenia, które zwróci wartość ustalona przez sprawdzenie warunku, na podstawie wartości ze wskazanej instancji procesu.

Rys. 7 Edytor reguły walidacji

 

Aby wykonać test warunku należy podać odpowiednie ID elementu workflow.

Walidacje sprawdzają z powodzeniem nie tylko wartości liczbowe, ale także pola typu Data i czas, zawartości pól tekstowych, pól wyboru i wartości innych atrybutów (Rys. 8).

Rys. 8 Konfiguracja akcji walidacji formularza ze sprawdzeniem wartości pól typu Data i czas

 

Warunek walidacji może zawierać także wyrażenie SQL, które może np. porównywać wartości zwracane z bazy danych z wartościami wprowadzonymi na formularzu (Rys. 9). Odpowiednia składnia wyrażenia SQL pozwala także, aby samo to wyrażenie było warunkiem walidacji.

Rys. 9 Konfiguracja akcji walidacji formularza z wykorzystaniem wyrażenia SQL

 

Pole typu checkbox może również być stosowane jako samodzielny warunek walidacji. Wynika to z faktu, że zwraca ono wartości TRUE, kiedy jest zaznaczone na formularzu oraz FALSE, kiedy nie jest zaznaczone Rys. 10.

Rys. 10 Konfiguracja akcji walidacji formularza z reguła oparta na polu typu checkbox

 

Podsumowanie

Akcja typu walidacja formularza realizuje niezbędna w realizacji obiegów funkcjonalność, pozwala na sprawdzenie poprawności wypełnienia wszystkich pożądanych atrybutów formularza WEBCON BPS.