Akcje "Dodaj/Usuń grupę BPS"

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Dawid Golonka

 

Wprowadzenie

Począwszy od wersji 2019 systemu WEBCON BPS można używać bez zainstalowanego SharePointa, jest to tzw. Instalacja „Standalone”. Obecnie w tego typu instalacjach można już wprowadzać do systemu zarówno grupy, jak i poszczególnych użytkowników BPS. Od wersji WEBCON BPS 2020.1.3 dodane zostało kolejne udoskonalenie z tego zakresu – akcje służące do zarządzania grupami i użytkownikami BPS. W tym artykule omówione zostaną akcje dodawania i usuwania grup BPS.

 

Konfiguracja akcji dodawania/usuwania grupy BPS

W celu zaprezentowania działania opisywanych akcji utworzony został przykładowy obieg. Umożliwia on złożenie wniosku o dodanie/usunięcie grupy BPS. Wniosek ten jest kierowany do osoby akceptującej, która może go odrzucić lub zaakceptować. Akcje „Dodaj grupę BPS” oraz „Usuń grupę BPS” wykonują się na ścieżce „Akceptuj” przechodzącej z kroku „Akceptacja” do kroku końcowego „Czynności wykonane”. O rodzaju wykonanej akcji decyduje pole wyboru „Typ wniosku” uzupełniane na pierwszym kroku.

Rys. 1. Obieg dodawania/usuwania grup BPS

 

Widok formularza na kroku startowym przedstawia się następująco:

Rys. 2. Widok formularza na kroku startowym

 

Pola z osobą rejestrującą i datą uzupełniają się automatycznie. Po wybraniu opcji „Dodaj” w polu „Typ wniosku”, na formularzu pojawi się atrybut „Nazwa nowej grupy”, gdzie ręcznie wprowadzić należy nazwę grupy, którą chcemy stworzyć (pojawianie się i ukrywanie pól obsługuje reguła formularza wykonująca się na zmianę wartości atrybutu „Typ wniosku”). Wybór osoby akceptującej odbywa się przy użyciu atrybutu typu „Osoba lub grupa”.

Na kolejnym kroku, osoba odpowiedzialna za dodawanie lub usuwanie grup BPS ma możliwość akceptacji, bądź odrzucenia wniosku:

Rysunek 3. Krok akceptacji wniosku

 

Na ścieżce „Akceptuj” zaimplementowane zostały akcje dotyczące usuwania i dodawania użytkowników, uruchamiane po spełnieniu określonego warunku. Akcja dodawania grupy wykona się, gdy pole „Typ wniosku” jest ustawione na pozycję „Dodaj” (ID = 1).

Rys. 4. Akcji dodająca grupę BPS. Uruchamia się po spełnieniu warunku

 

Konfiguracja akcji „Dodaj grupę BPS”

Rys. 5. Konfiguracja akcji dodawania grupy BPS

 

W oknie konfiguracji akcji dodawania grupy podawane są informacje dotyczące nowej grupy:

  • Identyfikator grupy (BPS ID) – podczas konfiguracji akcji należy podać identyfikator tworzonej grupy (BPS ID) w formacie UPN. Nazwa tworzonej grupy zaczerpnięta została z atrybutu „Nazwa nowej grupy”, do której dodany został człon, dzięki któremu nazwa odpowiada formatowi UPN. Identyfikator można też wprowadzić w polu ręcznie.
  • Nazwa grupy – pole służące do wprowadzania nazwy grupy, w opisywanym przypadku, ta również została zaczerpnięta z formularza, atrybut ją przechowujący został wybrany z panelu po prawej stronie okna.
  • Członkowie grupy – akcja dodawania grupy daje nam możliwość domyślnego przypisania członków grupy.
  • Tryb synchronizacji – na samym dole okna znajduje się pole wyboru trybu synchronizacji. Po aktualizacji danych użytkownika lub grupy konieczne jest wykonanie niezależnej operacji synchronizacji. Synchronizacja danych użytkownika może trwać kilka sekund i do czasu jej zakończenia dane użytkownika nie są dostępne w systemie.

Parametr 'Tryb synchronizacji' określa czy akcja ma oczekiwać na zakończenie procesu synchronizacji. Dostępne tryby:

  • Synchroniczne – akcja zakończy działanie dopiero po zakończeniu synchronizacji danych użytkownika. Należy korzystać z tego trybu gdy bezpośrednio po wykonaniu tej akcji, kolejne akcje korzystają z nowo wprowadzonych danych.
  • Asynchroniczne – akcja uruchamia synchronizację danych użytkownika lecz nie czeka na jej zakończenie.

Oba dostępne ustawienia objaśnione są szerzej w menu pomocy kontekstowej.

Po przejściu ścieżką akceptacji i wykonaniu się akcji dodawania grupy, sprawdzamy czy jest ona dostępna w systemie. Sprawdzenia możemy dokonać w zakładce „Lista użytkowników BPS”, znajdującej się w panelu „Parametry globalne” w sekcji ustawień systemowych.

Rys. 6. Wykaz grup BPS w systemie

 

W następnej części artykułu opisana została akcja usuwania grupy BPS.

Rys. 7. Przejście obiegiem w celu usunięcia użytkownika. Widok na krok startowy

 

Po uruchomieniu obiegu i wybraniu w polu „Typ wniosku” pozycji „Usuwanie” na formularzu pojawi się atrybut służący do wybierania grupy BPS, którą chcemy usunąć.

Aby w atrybucie „Wybierz grupę do usunięcia” ograniczyć możliwy wybór tylko do grup BPS, należy w oknie jego konfiguracji zaznaczyć opcję „Wybór grup BPS”:

Rys. 8. Zawężenie okna wyboru osoby lub grupy tylko do grup BPS

 

Wybieramy naszą nowo utworzoną grupę i przechodzimy do kroku akceptacji.

Akcja usuwania grupy zaimplementowała została na ścieżce „Akceptuj” w kroku „Akceptacja” – wykona się, gdy pole „Typ wniosku” jest ustawione na pozycję „Usuń” (ID = 2).

Rys. 9. Warunek wykonania się akcji usuwania grupy BPS

 

Konfiguracja akcji „Usuń grupę BPS”

Rys.10. Konfiguracja akcji usuwania grupy BPS

 

Konfiguracja akcji usuwania grupy ogranicza się do wskazania identyfikatora (BPS ID) grupy do usunięcia (w formacie UNP). Identyfikator grupy można wprowadzić ręcznie, bądź – jak widać na powyższym zrzucie ekranu, na podstawie wartości atrybutu wyboru grupy. Aby akcja wykonała się poprawnie należy wskazać login grupy (format UPN).

Rys. 11. Wybór zwracanej wartości

 

Na dole panelu można wybrać tryb synchronizacji. Po aktualizacji danych użytkownika lub grupy konieczne jest wykonanie niezależnej operacji synchronizacji. Synchronizacja danych użytkownika może trwać kilka sekund i do czasu jej zakończenia dane użytkownika nie są dostępne w systemie.

Parametr 'Tryb synchronizacji' określa czy akcja ma oczekiwać na zakończenie procesu synchronizacji. Szerzej kwestię trybów opisano w akapicie „Konfiguracja akcji „Dodaj grupę BPS””.

Rys. 12. Widok formularza na kroku końcowym, po wykonaniu się akcji

 

Po przejściu ścieżką akceptacji akcja została wykonana, a wskazana grupa usunięta.

Rys. 13. Sprawdzenie faktu usunięcia grupy z systemu

 

Jak widać grupa nie figuruje już w wykazie dostępnych grup BPS.