BPS Site Filter – Filtrowanie witryny BPS

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
dotyczy wersji 8.0.0.x

WebPart BPS Site Filter umożliwia filtrowanie zawartości wszystkich WebPartów związanych z procesami WEBCON BPS znajdujących się na danej witrynie.

site-filter

Pozwala to przy pomocy jednego ustawienia  zawęzić dane wyświetlane we wszystkich WeB Partach BPS np. do danych utworzonych w wybranym okresie czasu, przez wybraną osobę.

W celu wykonania filtrowania na witrynie należy w WebParcie Site Filter, w wybranych atrybutach filtrujących wpisać wartości atrybutów według których chcemy zawęzić wyświetlanie elementów w WebPartach.

Po określeniu warunków filtrowania i wybraniu ‘Filtruj’, wszystkie elementy wyświetlane w WebPartach znajdujących się na witrynie zostaną zawężone według podanych kryteriów. Przy czym, w przypadku filtrowania po kilku atrybutach filtrujących zostaną wyświetlone tylko elementy spełniające wszystkie kryteria filtrowania.

Możliwe jest pominięcie filtrowania wybranych WebPartów poprzez zaznaczenie w ich konfiguracji opcji:

filter-ignore

Zapisanie zmian:

 • ustawienia WebParta Filtrującego zostają zapisane w konfiguracji WebParta w SharePoint,
 • filtrowanie na witrynie odbywa się poprzez zapis i odczyt filtru z adresu URL.

Przykładowy adres URL witryny z wybrany Atrybutem filtrującym:

http://demo.webcon.pl/BPS/default.aspx?Filter=5%7C%3B%3B%7C0%7C%2D16%7C0%7C%7C2014%2D05%2D19%7C2014%2D05%2D23

Aby usunąć filtrowanie WebParta filtrującego można:

 • wybrać przycisk ‘Wyczyść’ w WebParcie Site Filter,
 • usunąć wartość parametru Filter z adresu witryny.

Konfiguracja podstawowa

 

filter-config

 

Dostępne opcje:

filter-adv

 

 1. Zapisz  – sprawdza poprawność ustawień i zapisuje konfigurację.
 2. Zapisz i powróć – zapisuje konfigurację i wraca do witryny.
 3. Powrót – powraca do witryny bez zapisania zmian.
 4. Filtrowany proces – umożliwia wybór wszystkich istniejących procesów lub konkretnego procesu dla którego będzie odbywało się filtrowanie. Wybór ten będzie rzutował na listę dostępnych atrybutów znajdujących się w polu ‘Filtrowane atrybuty’.
 5. Filtrowane atrybuty – wyświetla listę wyboru atrybutów, dla których można zdefiniować filtrowanie.

 

Zawartość listy dostępnych atrybutów zależna jest od wyboru w polu ‘Filtrowany proces’ w następujący sposób:

 • W przypadku wybrania ‘<Wszystkie>’, na liście dostępnych atrybutów pojawią się wyłącznie atrybuty systemowe i globalne.

filter-atrybuty

Po wykonaniu filtrowania, na witrynie zostaną przefiltrowane wszystkie WebParty, niezależnie czy skonfigurowano w nich wyświetlanie elementów dla określonego procesu.

 

 • W przypadku wybrania konkretnego procesu, filtrowanie będzie możliwie po atrybutach systemowych, globalnych, jak również atrybutach zdefiniowanych w wybranym procesie.

filter-attryb-loc

W przypadku wybrania konkretnego procesu w konfiguracji BPS Site Filter i próbie filtrowania na witrynie po atrybucie dostępnym tylko w tym procesie,  zawężanie wyświetlanych elementów będzie miało miejsce tylko w WebPartach skonfigurowanych do pokazywania elementów z danego procesu.  Wyjątkiem jest tu WebPart BPS My Inbox, dla którego filtrowanie odbywa się zawsze.

Filtrowanie po atrybutach systemowych i globalnych jest możliwe bez względu na wybrany proces i będzie miało miejsce we wszystkich WebPartach.

 

 1. Dodaj filtr – powoduje dodanie wybranego atrybutu do listy ‘Filtrowanych atrybutów’.

dodaj-filtr

 • ‘Nazwa wyświetlana’

Umożliwia określenia własnej nazwy atrybutu, która będzie wyświetlana w WebParcie na liście atrybutów filtrujących. W przypadku pozostawienia pustego pola, zostanie wyświetlona domyślna nazwa atrybutu.

 • Zmień kolejność

Zmiana kolejności wyświetlania na liście ‘Filtrowanych atrybutów’.

 • Usuń

Usuwa atrybut z listy wybranych ‘Filtrowanych atrybutów’.

 

Przykład

W celu wykonania filtrowania WebPartów na witrynie przy użyciu BPS Site Filter należy w jego konfiguracji wybrać atrybuty filtrujące. Po zapisaniu zmian i przejściu do witryny, można wykonać filtrowanie poprzez wpisanie wartości dla atrybutów filtrujących w WebPacie filrującym.

Poniżej przedstawiono przykładowe porównanie listy elementów wyświetlanych w WebParcie Show Workflow Elements oraz BPS MyInbox przed i po wykonaniu filtrowania przy użyciu BPS Site Filter.

 

Zawartość WebPartów przed filtrowaniem:

przed-filtrowaniem

Lista elementów po wykonaniu przykładowego filtrowania według atrybutu „Dni w kroku”:

zafiltrowane