Dodawanie załączników – ograniczenia

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2021.1.3 i powyżej, autor: Konrad Wojtycza

 

Wprowadzenie

W WEBCON BPS istnieje możliwość ograniczenia typów załączników, które mogą zostać dodane do elementów obiegów, przy pomocy Konfiguracji systemu. Opcja ta może być używana w celu zablokowania możliwości dodawania na portalu załączników potencjalnie niebezpiecznych, takich jak pliki wykonywalne, skrypty, arkusze kalkulacyjne z włączonym makro itp. Ustawione w ten sposób ograniczenie będzie obowiązywało globalnie, dla wszystkich aplikacji/ procesów, dla miejsc, poprzez które możliwe jest dodanie załączników – m.in. formularza, HotFolderów, HotMailboxów, API. Dodatkowo, na tej samej karcie możliwe jest określenie maksymalnej wielkości załącznika – należy jednak pamiętać, że nadrzędnym ograniczeniem wielkości dodawanego załącznika jest ustawienie serwera IIS.

UWAGA: od wersji WEBCON BPS 2022 R1 dodano możliwość przesyłania plików o rozmiarze przekraczającym 128 MB. Pliki są obecnie przesyłane w porcjach (ang. chunk), dzięki czemu ograniczenie maksymalnej wielkości załącznika akceptowanej przez serwer IIS (2147 MB) nie ma już zastosowania. Ponadto usprawniono działanie kontrolki przesyłania plików (dodano pasek postępu oraz wprowadzono możliwość anulowania przesyłania załącznika).

Ograniczenie możliwości dodawania plików

Konfiguracja ograniczenia dodawania załączników widoczna na Rys. 1, dostępna jest z poziomu studio WEBCON BPS, w zakładce Konfiguracja systemu, pod listą rozwijalną Parametry globalne.

 

 

Rys. 1 Konfiguracja Ograniczenia możliwości dodawania plików

 

Ograniczenie możliwości dodawania działa w trzech trybach (Rys. 2):
1. Bez ograniczeń – nie ma ograniczeń co do typów plików dodawanych do elementów obiegów
2. Pozwól na dodawanie jedynie załączników o rozszerzeniu – na liście wskazać należy wszystkie typy plików, jakie powinny być możliwe do dodania do systemu.
3. Nie pozwalaj na dodawanie załączników o rozszerzeniach – na liście wskazać należy wszystkie typy plików, jakie powinny być niemożliwe do dodania do systemu.

Domyślnie, lista w trybach 2 i 3 zawiera już proponowane rozszerzenia plików, które można w razie potrzeby wczytać, klikając na przycisk „Odśwież” (Rys. 3).

 

Rys. 2 Konfiguracja funkcjonalności Ograniczenie możliwości dodawania plików

 

Rys. 3 Tryb „Nie pozwalaj na dodawanie załączników o rozszerzeniach”

 

W przypadku próby dodania do systemu pliku (Rys. 4), który nie jest dozwolony w konfiguracji Ograniczenie możliwości dodawania plików, wyświetlony zostanie komunikat, taki jak na Rys. 5.

 

Rys. 4 Okno wyboru pliku do załączenia do elementu obiegu

 

Rys. 5 Informacja, podczas próby dodania załącznika o niedozwolonym rozszerzeniu

 

Określenie maksymalnego rozmiaru załącznika

Konfiguracja określenia maksymalnego rozmiaru załącznika (Rys. 6), podobnie jak ograniczenia dodawania załączników, dostępna jest z poziomu studio WEBCON BPS, w zakładce Konfiguracja systemu, pod listą rozwijalną Parametry globalne (Rys. 1).

 

Rys. 6 Konfiguracja określenia maksymalnego rozmiaru załącznika

 

Zdefiniowanie maksymalnego rozmiaru załącznika w WEBCON BPS nie jest jednak wystarczające, ponieważ nadrzędnym ograniczeniem wielkości dodawanego załącznika jest ustawienie serwera IIS.

Konfiguracja maksymalnej akceptowanej wielkości załącznika przez serwer IIS jest dostępna z poziomu managera IIS (Rys. 7). Po otwarciu karty serwera, należy wejść w opcję „Request filtering” (Rys. 8) (“Filtrowanie zapytan”). Na prawym panelu skrótów, wybrać należy opcję „Edit Feature Settings”(„Edytuj ustawienia opcji”) – otworzy się okno ustawień filtrowania zapytań (Rys. 9).
W otwartym oknie, w sekcji „Limity zapytań” w polu „Maximum allowed content length” („Maksymalna dopuszczalna długość treści”) możliwe jest zdefiniowanie maksymalnej wielkości zapytania do serwera, a więc pośrednio wielkości załącznika.

 

Rys. 7 Okno managera Internet Information Services, zaznaczona została opcja “Request filtering”

 

Rys. 8 Karta „Request Filtering”, zaznaczona została opcja „Edit Feature Settings”

Rys. 9 Okno Edit Feature Settings

 

Jako przykład działania ograniczenia wielkości załączników, podejmiemy próbę dołączenia do formularza załącznika o wielkości 19,7 MB (Rys. 10). Ograniczenie maksymalnej treści zapytania na serwerze IIS to 10MB, taka sama wielkość została wprowadzona jako określenie maksymalnego rozmiaru załącznika w Designer Studio WEBCON BPS. W takiej sytuacji, przy próbie załadowania załącznika na formularz, otrzymamy błąd taki jak na Rys. 11.

 

Rys. 10 Plik o wielkości 19,7 MB

 

Rys. 11 Informacja, podczas próby dodania załącznika o wielkości wykraczającej limit ustawiony w studio WEBCON BPS

 

Po zmianie określenia maksymalnego rozmiaru załącznika na 25 MB (Rys. 12), nadal obowiązywało będzie ograniczenie 10MB dla wielkości zapytania wysyłanego na serwer IIS, w takiej sytuacji otrzymamy błąd taki jak na Rys. 13.

Rys. 12 Zmiana limitu wielkości załącznika na 25 MB

 

Rys. 13 Informacja, podczas próby dodania załącznika o wielkości wykraczającej limit ustawiony w managerze IIS

 

W praktyce, jeśli w przypadku obydwu opisanych ustawień, wskazany zostanie limit  np. 30MB, to maksymalna wielkość załącznika, który będzie mógł zostać załadowany do systemu to 28,6MB.

Górna granica wielkości załącznika, który może zostać wprowadzony do systemu dla WEBCON BPS w wersjach 2021 R3–R5 to 128 MB. Wielkość ta jest niezależna od wielkości zapytania wskazanego w IIS, które może wynieść maksymalnie około 2147MB.

Podsumowanie

WEBCON BPS udostępnia funkcjonalności ograniczenia rozszerzeń załączników, a także ograniczenia wielkości załączników. W przypadku tej drugiej funkcjonalności, należy jednak pamiętać, ze wiążącym ustawieniem jest ograniczenie wielkości zapytania do serwera IIS.