Training Courses – szkolenie pracownika

 • Version 2020.1.3.355
 • Download 22
 • File Size 1.85 MB
 • Create Date 6 września 2019

Idea aplikacji

Training Courses to aplikacja, dzięki której monitorowany jest proces przekazywania nowych procedur, instrukcji czy rozporządzeń do pracowników firmy. Po zapoznaniu się z materiałami pracownik musi potwierdzić znajomość ich treści.

Listę materiałów, z którymi muszą się zapoznać pracownicy definiuje się w słowniku [Courses Dictionary]. Dodatkową opcją jest możliwość powiązania któregoś ze szkoleń z ankietą, zapisaną w systemie.

Procesy i obiegi

Courses Dictionary – obieg słownikowy, w którym definiujemy kurs wymagający egzaminu oraz listę szkoleń, które kończą się potwierdzeniem przez pracownika, że zapoznał się ze wskazanymi materiałami. Kurs wymagający egzaminu ma zaznaczony atrybut Exam required?.

Training Courses – obieg główny, w którym użytkownik dokonuje wyboru kursu, wskazuje jego datę [Course date] i rozpoczyna szkolenie. Fakt zapoznania się z materiałami potwierdza za pomocą pola [I have carefully read the training materials].

W przypadku kiedy szkolenie jest zdefiniowane jako wymagające egzaminu, po wyborze kursu pojawia się ścieżka [Begin test]. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, użytkownik za pomocą przycisku [Finish test] może sprawdzić swoje wyniki. Wynik testu pojawia się w postaci tabeli pokazującej zdobyte punkty oraz status (Failed/Passed).

Schemat obiegu głównego

Aktorzy i role

Pracownik – osoba która zapisuje się na szkolenie, uzyskuje dostęp do materiałów oraz bierze udział w teście (jeżeli jest wymagany)

Pracownik działu szkoleń – osoba która definiuje szkolenia, udostępnia materiały, tworzy testy, występuje w roli Opiekuna aplikacji

Analizy i raporty

Courses Dictionary – udostępnia listę wszystkich kursów jakie są aktualnie zdefiniowane w słowniku wraz z informacją, czy kurs kończy się egzaminem. Umożliwia także szybkie dodawanie nowych elementów z poziomu raportu.

Negative/Positive test results – raporty pokazujące który użytkownik zdał lub nie zdał testu  oraz jaką ilość punktów uzyskał

Exam results graph – wykres pokazujący wszystkie szkolenia zarejestrowane w aplikacji wg statusu Failed, Passed i Archive.

Results by question – szczegółowe wyniki kursu kończącego się egzaminem, wg pracowników, z uwzględnieniem odpowiedzi na każde pytanie testowe.

Training Courses Dashboard – to zestaw elementów analitycznych wspomagających zarządzanie (raporty tabelaryczne i graficzne, liczniki zadań, przyciski startowe).

Przygotowany wg własnych pomysłów dashboard można ustawić jako startowy (w miejsce standardowego [System Dashboard]) przechodząc z pozycji Home w tryb edycji. Ikona z kołem zębatym otwiera możliwość wyboru startowego dashboardu.

FAQ

Jak edytować listę dostępnych szkoleń?

Dodawanie szkolenia – na stronie głównej aplikacji, uruchomić obieg [Add new course], uzupełnić wymagane pola i zatwierdzić [Activate]

Edycja danych o kursie – z poziomu raportu [Courses Dictionary] otworzyć wybrany element, wejść w tryb edycji, dokonać zmian i zapisać je [Update]. Każde szkolenie może mieć status aktywnego lub nieaktywnego. Jeśli jest nieaktywne – pracownik nie widzi go do wyboru kiedy zapisuje się na szkolenie.

Czy można dla każdego ze szkoleń wymagających egzaminu zdefiniować inny zestaw pytań?

Dla przykładowej aplikacji – nie. Budując tą aplikację przyjęliśmy założenie, że będzie służyła głównie potwierdzaniu przez pracowników, że zapoznali się z regulaminami, zasadami bądź informacjami wymaganymi przez pracodawcę.

Opcją dodatkową jest pokazanie możliwości zbudowania w systemie WEBCON BPS ankiety i zaprojektowanie procesu monitorującego jej wyniki. Aplikacja zawiera tylko jedną ankietę i każde szkolenie z zaznaczonym parametrem [Exam required] z niej korzysta.

W jaki sposób zbudowany jest załączony do aplikacji test?

W procesie Training Courses użytkownik wypełnia test, w którym dla każdego z pytań musi wskazać jedną z trzech proponowanych odpowiedzi. Test jest zaliczony (PASSED), gdy suma poprawnych odpowiedzi jest co najmniej równa 4. W kroku Test results prezentowane jest podsumowanie egzaminu.

 1. Każde z pytań testu (Question 1 …5) zdefiniowane jest jako atrybut typu Choice list (gałąź Survey fields). W konfiguracji zaawansowanej zdefiniowana jest treść pytania i lista odpowiedzi
 2. Wartość odpowiedzi (0 lub 1) zapisywana jest do odpowiednich atrybutów technicznych Question 1…5 result
 3. To, która z odpowiedzi jest poprawna i jaka wartość zostanie wpisana do atrybutu technicznego (0 lub 1) określone jest dla każdego z atrybutów Question 1…5 regułą na zmianę wartości pola, zapisaną na zakładce Style and behawior
 4. Aby do pól technicznych zapisywały się aktualne wartości, należy na każdym z atrybutów Question 1 …5 zaznaczyć parametr Value change will cause default values to be refreshed
 5. Parametr techniczny Sum of tests results jest wypełniany akcją uruchamianą na wyjściu z kroku Test questionare
 6. Na podstawie wartości atrybutu technicznego Sum of test results krok sterujący obiegiem  wybiera ścieżkę Try again lub Passed
 7. Krok Test results prezentuje wyniki egzaminu. Do kolejnych kolumn atrybutu Table of results wpisywane są jako domyślne wartości (0 lub 1) zapisane w odpowiednich atrybutach technicznych Question 1 …5 result. Aby wpisywały się ich aktualne wartości, na każdym parametrze technicznym obydwa parametry: Value change will cause default values to be refreshed oraz Set when refreshing default values muszą być zaznaczone
 8. Informacja o tym, czy egzamin jest zaliczony (PASSED), czy nie (FAILED) ustawiana jest za pomocą wartości domyślnejatrybutu Exam results na podstawie wartości atrybutu technicznego Sum of test results

Jak można rozbudować aplikację Training Courses?

Prezentowana aplikacja może być inspiracją do poszerzenia jej funkcjonalności. Przykładami rozwiązań, które szybko mogą zostać zaimplementowane są:

 • automatyczne powiadomienie wszystkich pracowników firmy o nowym szkoleniu
 • startowanie procesu dla grupy pracowników, z wymaganiem, aby wszyscy musieli potwierdzić znajomość treści materiałów
 • automatyczne powiadomienia mailowe przełożonego pracownika o rezultacie egzaminu swoich podwładnych

 

 

 

Dodaj komentarz