Zamówienia marketingowe/Marketing Orders

Idea aplikacji

Aplikacja służy do rejestrowania zamówień na materiały marketingowe (ulotki, foldery, gadżety) oraz umożliwia śledzenie ich realizacji. Lista dostępnych materiałów jest zdefiniowana jako proces słownikowy. Można ją dowolnie zmieniać i uzupełniać.

Przykładem zastosowania są zamówienia składane są w centrali przez oddziały firmy.

Procesy i obiegi

Aplikacja składa się z dwóch procesów:

Products – słownik, w którym definiowane są karty materiałów marketingowych. Każdy produkt jest określony przez nazwę, opis, wybieraną z listy kategorię, opcjonalne zdjęcie oraz status (dostępny/niedostępny).

Orders – to podstawowy obieg, w którym kolejne kroki odpowiadają za etap tworzenia zamówienia [Creating order], oczekiwania na potwierdzenie możliwości jego realizacji przez dział marketingu [Waiting for confirmation], oczekiwania na dostawę [Waiting for delivery] i wreszcie potwierdzenia, że materiały zostały dostarczone [Delivered].

Schemat obiegu głównego

Aktorzy i role

Autor zamówienia [Order Author] - składa zamówienie na materiały, wskazuje adres dostawy, oczekuje na potwierdzenie wysyłki. Po dostawie potwierdza fakt odbioru.

Kierownik Marketingu [Marketing Manager]- potwierdza możliwość realizacji zamówienia [Waiting for confirmation]. Administruje słownikiem materiałów marketingowych.

Analizy i Raporty

Po imporcie aplikacji Marketing Orders w WEBCON BPS Portal dostępne są przyciski startowe uruchamiające procesy zamawiania materiałów marketingowych oraz obsługi listy produktów. Portal wyposażony jest również w zestaw raportów i dashboardów wspomagających zarządzanie aplikacją.

[Product list] – w wersji podstawowej [Basic] to tabela  zawierająca listę materiałów wraz z pełną informacją na temat każdego z nich (nazwa, kategoria, opis, status/krok). Warto pamiętać, że dla każdego raportu można zaprojektować zestaw jego różnych widoków. W naszej aplikacji są to widoki wg kategorii, wg statusu i wg statusu – wykres.

[Orders by step]- w wersji podstawowej to tabela z zamówieniami pogrupowana wg kroków. Dodatkowym widokiem raportu jest wykres słupkowy, prezentujący ilość zamówień w aktywnych (nie końcowych) krokach.

[Orders delivered] – to zestaw raportów – podstawowy [Basic] i powiązany z nim widok wykresu liniowego [Chart by delivery date] - wspomagających analizę zamówień zrealizowanych.

[Orders by Office Location] - zestaw zamówień pogrupowanych wg miejsca docelowego (lokalizacji oddziału).

Dashboard [Marketing Orders Dashboard] – ułatwia analizę i zarządzanie zamówieniami. Składa się z przycisku startującego proces, informacji o aktualnych zadaniach i dwóch raportów prezentujących listę dotychczasowych zamówień z podziałem wg kroków.

Dashboard [Product Administration Dashboard] – to panel wspomagający zarządzanie listą produktów:

 

FAQ

W jaki sposób zbudowane są pomocnicze listy kategorii produktów i oddziałów firmy?

Obydwie listy zaprojektowane są jako Stałe listy wartości [Fixed values list]. Są one definiowane w WEBCON BPS Studio, w module Źródła danych [Data sources] i z tego poziomu mogą być modyfikowane.

Jeśli ten sposób budowania list jest niewystarczający, można rozważyć utworzenie procesów słownikowych lub sięgnięcie do zewnętrznych źródeł danych.

Jak definiuje się nowe raporty?

Raporty można projektować zarówno z WEBCON BPS Studio (gałąź [Presentation]) jak i ze strony WEBCON BPS Portal. Interfejs użytkownika i zasady działania w obu przypadkach są identyczne.

Raport może prezentować dane w formie tabelarycznej [Table] lub wykresu [Chart].

W pierwszej kolejności określamy źródło [Source], na podstawie którego zbudowany zostanie raport. Ponieważ budowa raportu odbywa się w kontekście wybranej aplikacji - należy wskazać jakich procesów, obiegów i kroków w obiegu będzie on dotyczył.

Kolejna zakładka [Columns] jest miejscem wyboru kolumn (pól danych), które będą pokazane w tabeli lub na wykresie.

Zakładka [Views] pozwala na ustalenie ostatecznej wersji raportu podstawowego [Basic] oraz jego wariantów - widoków [Views]. Widoki mogą być ogólnie dostępne [Global Views] lub widoczne tylko dla autora widoku [Private Views].

Warto zwrócić uwagę różnorodne filtry, które można budować zarówno na poziomie wyboru źródła danych jak i budowy poszczególnych widoków raportu podstawowego.

W jaki sposób grupować dane w raporcie?

Za grupowanie danych odpowiada zestaw parametrów [Grouping] na zakładce [Views]. Wskazujemy pole po jakim chcemy grupować dane oraz kolejność sortowania.  Możemy wybrać do dwóch poziomów grupowania.

Dodaj komentarz