Eksport/Import elementów globalnych powiązanych z procesem

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2022.1.x i powyżej, autor: Krystyna Gawryał

 

Wprowadzenie

Jednym z podstawowych założeń wdrożeniowych systemu WEBCON BPS jest praca na trzech środowiskach: developerskim (DEV), testowym (TEST) i produkcyjnym (PROD). O ile przestrzegane będą określone zasady, procesy i wszelkie wprowadzone w nich zmiany mogą z powodzeniem być przenoszone pomiędzy wspomnianymi środowiskami, a to za sprawą wbudowanego mechanizmu importu/eksportu aplikacji.

Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły, kiedy to wprowadzone zmiany nie zostaną przeniesione z jednego środowiska na kolejne, chyba że zastosuje się odpowiednie podejście w tym zakresie. Mowa tutaj o zmianach w obszarze elementów globalnych i niestandardowym działaniu systemu w przypadku ich eksportu ze środowiska pierwotnego i importu na środowisko docelowe.

W niniejszym artykule opisano to mniej popularne podejście, jakie należy stosować, aby skutecznie przenosić zaktualizowane elementy globalne procesu.

 

Elementy globalne i ich zmiany

Jak sama nazwa wskazuje, elementy globalne, w zależności od użycia, mogą zmieniać zachowanie całego procesu w różnych miejscach systemu i ich wpływ na proces ma charakter ogólny i złożony. Przykładami takich elementów są źródła danych, stałe globalne, reguły globalne, a także atrybuty globalne.

Rys. 1. Stała globalna „VAT” wykorzystana w procesie faktur kosztowych

 

Eksportowanie i importowanie zmienionych elementów globalnych

Jeśli użytkownik zamierza wyeksportować aplikację, a następnie zaimportować ją na inne środowisko, to podczas eksportu będzie miał możliwość wybrania w dedykowanym kreatorze, które procesy aplikacji zostaną objęte tą operacją.

Rys. 2. Okno kreatora informujące o ukończeniu eksportu aplikacji
ze wskazanym przez użytkownika procesem

 

Wraz ze wskazanym procesem eksportowane są również wszystkie powiązane z nim elementy, także globalne. Z uwagi na złożone działanie, elementów globalnych nie można przenosić niezależnie od procesu, dla którego zostały utworzone.

Po zaimportowaniu pakietu z wyeksportowanymi wcześniej składowymi aplikacji (procesami), użytkownik może już pracować z aplikacją na drugim środowisku.

W określonych przypadkach może zaistnieć konieczność zmiany elementów globalnych procesu, na przykład Stała globalna „VAT” przedstawiona na Rys.1. będzie wymagała modyfikacji z uwagi na zmiany ustawowe. Po wprowadzeniu adekwatnych zmian w środowisku pierwotnym wygląda ona następująco:

Rys. 3. Zaktualizowana stała globalna „VAT”

 

Użytkownik prawdopodobnie będzie chciał, aby ten element globalny został zaktualizowany również w środowisku docelowym. W związku z tym, że nie zaleca się ręcznego wprowadzania zmian w zaimportowanych aplikacjach, warto ponownie wyeksportować składową aplikacji ze środowiska pierwotnego. Jednak przy próbie importu aktualnego pakietu, w środowisku docelowym kreator uniemożliwia przejście do kolejnego kroku – przycisk Next jest nieaktywny, ponieważ system nie wykrył żadnych zmian (stan No changes).

Rys. 4. Brak możliwości zaimportowania procesu po aktualizacji elementu globalnego

 

Podejście niestandardowe

Aby import zmienionego elementu globalnego był możliwy, należy pamiętać o kilku zasadach. Jak wcześniej wspomniano, elementów globalnych nie można przenosić na inne środowiska niezależnie od procesu. Podobna sytuacja ma miejsce po ich zaktualizowaniu – przy próbie importu zmiany nie zostaną wykryte.

Rozwiązaniem w tym przypadku jest wprowadzenie zmian w procesie powiązanym z zaktualizowanym elementem globalnym. Może to być nawet niewielka zmiana, niemająca większego wpływu na działanie procesu – np. dodanie jego opisu.

Po wprowadzeniu takiej zmiany i wyeksportowaniu aplikacji wraz z zaktualizowanym elementem globalnym, import procesu na środowisko docelowe będzie już możliwy.

Rys. 5. Możliwość zaimportowania procesu po wprowadzeniu zmian w procesie
i aktualizacji jednego z jego elementów globalnych

 

Znajduje to potwierdzenie w raporcie z importu aplikacji, informującym, że wskazany proces został zaktualizowany.

Rys. 6. Raport z importu aplikacji

 

Po sprawdzeniu zawartości okna konfiguracji Stałej globalnej „VAT” w środowisku docelowym (testowym) widać, że została ona pomyślnie zaktualizowana.

Rys. 7. Stała globalna „VAT” w środowisku docelowym po zaimportowaniu zmienionego procesu