Elementarz wdrożeniowca – widoczność i ograniczenia atrybutów

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.321 autor: Konrad Wojtycza

 

Wprowadzenie

Niniejszy artykuł to uaktualnienie dla wersji WEBCON BPS 2020 artykułu o tym samym tytule utworzonego dla wersji WEBCON BPS 8.0.x.

Formularz to podstawowy element procesu WorkFlow. Dzięki niemu użytkownicy mają wgląd do informacji zawartych w atrybutach czy załącznikach. Z kolei na atrybutach operują wprowadzając kolejne informacje / modyfikując poprzednie. Aby użytkownicy mogli porozumiewać się z systemem, należy udostępnić im interfejs, który do tego służy.

Artykuł przedstawia koncepcję matrycy atrybutów – mechanizmu odpowiadającego za prezentację danych z systemu. W drugiej części zawarto informacje o szczegółowej konfiguracji atrybutu, omówiona została konfiguracja nadpisywania konfiguracji z matrycy.

Zawartość formularza WorkFlow może różnić się od siebie wieloma elementami, różnice mogą wystąpić w zależności od np.:

1)      Kroku w jakim znajduje się dokument

2)      Roli osoby przeglądającej dokument (autor, osoba z zadaniem, osoba tylko z odczytem, przełożony czy dział HR)

3)      Wartości w polach (przykładowo widoczność atrybutów w zależności od wartości w innych polach)

4)      Wymagalności pól:

  • Niezależnej od formularza
  • Zależnej od zawartości formularza lub reguł biznesowych/ formularza

Na potrzeby artykułu skonfigurowano proces Matrix. Na Rys. 1 widoczna jest Matryca atrybutów, którą znajdziemy w BPS Designerze, rozwijając po kolei drzewko procesu (Rys. 1).

Rys. 1 Zakładka Matryca atrybutów, panel lewy, obok widoczne zakładki Globalny szablon formularza oraz Zachowanie

 

W artykule zostanie opisana również zawartość zakładki Globalny szablon formularza, Zachowanie, oraz znajdujące się na większości atrybutów zakładki Widoczność, Edytowalność i wymagalność oraz  „Styl i zachowanie” (Rys. 2).

Rys. 2 Zakładka Widoczność, oraz widoczna obok zakładka Edytowalność i wymagalność

 

Globalny szablon formularza

Przed konfiguracją Matrycy atrybutów należy skonfigurować Globalny szablon formularza, przy użyciu którego określamy w jakim panelu formularza będzie znajdować się dany atrybut. Zakładka Globalny szablon formularza umożliwia przede wszystkim umiejscowienie atrybutów, szczegółów zdań, sekcji załączników, podglądu załączników oraz komentarzy na panelach formularza, poprzez przeciągnięcie elementu na obszar ekranu reprezentujący odpowiedni panel formularza. Na Rys. 3 atrybut „Tak/Nie” został przeciągnięty na lewy panel formularza, a atrybut „Wiersz danych” na dolny panel. Domyślnie nowo utworzone atrybuty są ustawiane w lewym panelu formularza, listy pozycji natomiast w dolnym panelu. Wszystkie nowo utworzone atrybuty są domyślnie niewidoczne na Matrycy atrybutów. Kiedy atrybuty są umieszczone w grupach, możliwe jest przeciąganie do innych paneli grupy wraz z całą zawartością równocześnie.

Rys. 3 Zakładka Globalny szablon formularza

 

Dodatkowo, w sekcji „Filtruj po typie formularza” możliwe do ustawienia jest filtrowanie wyświetlanych na panelach pól do tych należących jedynie do wybranych typów formularza. Korzystając z sekcji „Obszary systemowe” do formularza możemy dodać pola takie jak ID elementu oraz Wybór spółki.
W sekcji „Tryb edycji” decydujemy o domyślnym trybie wyświetlania formularza po otwarciu go
w przeglądarce (dynamiczny, odczyt, edycja).

Po umiejscowieniu elementów formularza na odpowiednich panelach, w celu konfiguracji widoczności tych elementów na poszczególnych krokach formularza, należy przejść do zakładki Matryca atrybutów.

 

Matryca atrybutów – podstawy

Matryca atrybutów to podstawowy i obligatoryjny element definiujący widoczność atrybutów na formularzu dokumentu. Nie ma możliwości pokazania atrybutu na formularzu, jeśli nie jest on uwidoczniony na matrycy.

Matryca składa się z pięciu bloków, spośród których na 4 (wszystkie oprócz Obszaru standardowego) możliwe jest umiejscowienie atrybutów zgodnie z Szablonem formularza. Przenoszenie atrybutów pomiędzy panelami możliwe jest w zakładce Globalny szablon formularza. Matryca atrybutów składa się odpowiednio z:

 • Górny panel – odpowiada za atrybuty znajdujące się w górnej części formularza.
 • Lewy panel – odpowiada za atrybuty znajdujące się po lewej części formularza ( z pominięciem paska informacyjnego)
 • Prawy panel – odpowiada za atrybuty znajdujące się po prawej części formularza. Zawiera domyślnie sekcje: szczegóły zadania, załączniki, komentarze, które można przenosić do innych paneli.
 • Dolny panel – elementy znajdujące się u dołu ekranu.
 • Obszar standardowy – odpowiada za widoczność elementów znajdujących się na pasku informacyjnym oraz w menu formularza (górna belka nad formularzem).

Widoczność/ wymagalność/ edytowalność każdego z atrybutów jest definiowalna oddzielnie na kolejnych krokach procesu (oprócz kroków typu Sterowanie obiegiem, które nie są widoczne na matrycy). Oznacza to, iż przykładowo na kroku Rejestracji możemy pokazać 3 z 5 atrybutów, a już na kroku drugim dodatkowe dwa.  Ważną informacją dotyczącą edytowalności formularza są dwie kwestie:

1)      Tryb edycji formularza – przycisk w menu formularza Edycja/Anuluj edycję (Rys. 4)

  • Jeśli nie jesteśmy w trybie edycji, to formularz domyślnie wskazuje wszystkie widoczne dla nas atrybuty w trybie do odczytu – nie można zmienić ich wartości.

Rys. 4 Menu formularza, kiedy formularz jest w trybie tyllko do odczytu

 

  • Jeśli formularz jest w trybie edycji, formularz wygeneruje się zgodnie z konfiguracją Matrycy oraz wymagalności atrybutów a w menu formularza pojawią się odpowiednie przyciski (Rys. 5)

Rys. 5 Menu formularza, kiedy formularz jest w trybie edycji

 

2)      Aby uzyskać dostęp do prawa edycji formularza należy posiadać jedno z poniższych uprawnień:

  • Zadanie  / zastępstwo
  • Uprawnienie modyfikacji ( automatycznie nadawane w momencie generowania zadania)
  • Uprawnienie administracyjne

Jeśli użytkownik będzie posiadał wyżej wymienione uprawnienia, to formularz w oknie przeglądarki będzie otwierał się domyślnie w trybie edycji.

Poniższy zrzut prezentuje dostępne możliwości konfiguracji atrybutów na poziomie matrycy (Rys. 6).

Rys. 6 Ustawienia matrycy na kroku Start

 

Legenda ustawień Matrycy atrybutów znajduje się na dolnym pasku zakładki. Kwadraty niebieskie odpowiadają za widoczność atrybutu, kwadraty zielone za jego edytowalność, czerwone natomiast za wymagalność. Aby atrybut był tylko do odczytu lub wymagany, musi być w pierwszej kolejności widoczny na formularzu, a więc zaznaczony musi być niebieski kwadrat. Odznaczenie widoczności atrybutu, powoduje również usunięcie oznaczeń w kwadratach zielonym i czerwonym. Kwadrat zielony może być ustawiony w trybie pośrednim – trybie edycji JavaScript (na Rys. 6 ustawienie atrybutu Tak/ Nie), wyjaśnienie tego trybu zostało zaprezentowane w podpunkcie 3). Należy pamiętać, że atrybut nie powinien być nigdy równocześnie oznaczony jako wymagany i tylko do odczytu.    Efekt ustawień z Rys. 5 na formularzu jest widoczny na Rys. 7.

Rys. 7 Formularz obiegu Matrix na kroku Start dla ustawień Matrycy z Rys. 5

 

Opis ustawień matrycy i ich efektu na formularzu znajduje się poniżej:

 • Atrybut ‘Data’ będzie niewidoczny na kroku, jednocześnie nie będzie ani wymagalny ani edytowalny

Stan wykorzystywany w sytuacjach, gdy pole powinno pojawić się na formularzu dopiero na kolejnych krokach obiegu.

 • Osoba’– atrybut widoczny, dostępny do edycji, niewymagany – zaznaczone niebieskie okienko

Stan używany w przypadku, gdy chcemy dać użytkownikowi możliwość zmiany wartości w polu.
Na polu nie ma wymagalności (czerwonej gwiazdki), zatem pole może pozostać puste i dokument będzie miał możliwość zarejestrowania.

 • ‘Tak/Nie’– pole widoczne i niedostępne do edycji dla użytkownika, ale edytowalne dla reguł formularza  – zaznaczone niebieskie okienko, podwójnie kliknięte okienko zielone

Stan wykorzystywany gdy, wartość pola powinna być niedostępna do edycji dla użytkownika, ale równocześnie jego wartość zmienia się dynamicznie i jest ustawiana przez regułę formularza/ biznesową.

 • Liczba”– Widoczny na formularzu, tylko do odczytu – zaznaczone niebieskie okienko, zaznaczone zielone okienko

Stan wykorzystywany najczęściej, gdy wartość pola została ustawiona na poprzednich krokach i nie powinna być możliwa do edycji dla kolejnych użytkowników. Kiedy atrybut jest w stanie tylko do odczytu, nie zaleca się równoczesnego wymagania wypełnienia tego pola.

 • Tekst”– widoczny, wymagany – zaznaczone niebieskie okienko, zaznaczone czerwone okienko

Stan, w którym pole jest możliwe do edycji dla użytkownika i jest polem wymaganym (czerwona gwiazdka) (Rys. 6), tj. brak jego wypełnienia uniemożliwia przejście do kolejnego kroku. Pole Tekst, na obrazku wypełniono wartością domyślną. Jeśli pole tekstowe byłoby tylko do odczytu, to w ustawionej wartości domyślnej mogłaby być przekazana informacja użyteczna z biznesowego punktu widzenia, np. osoba rejestrująca dokument.

 • Lista pozycji”– widoczna, wymagana – zaznaczone niebieskie okienko, zaznaczone czerwone okienko, na liście pozycji oraz na kolumnie listy pozycji.

Ustawienia matrycy atrybutów względem list pozycji wymagają wyszczególnienia, ze względu na swój sposób działania. Gdy lista pozycji jest wymagana, aby spełnić wymagania walidacji przed przejściem do kolejnego kroku na liście pozycji należy dodać przynajmniej 1 wiersz.
Gdy kolumna listy pozycji jest oznaczona jako wymagana, to wypełnienie tej kolumny będzie sprawdzane dopiero kiedy na liście pozycji będzie istniał minimum 1 wiersz. Na przykład, na Rys. 7, przed przejściem do kolejnego kroku wymagane będzie dodanie wiersza na liście pozycji oraz wypełnienie kolumny.

Dodatkowo, ustawienia widoczności i edytowalności są nadrzędne wobec ustawień na kolumnie listy pozycji. Oznacza to, że jeśli atrybut typu lista pozycji będzie niewidoczny/ tylko do odczytu, to te ustawienia będą obowiązywały dla wszystkich jego kolumn, bez względu na ustawienia ich ustawienia.

 • Sekcja załączników – widoczna. Załączniki są dodane domyślnie na prawym panelu formularza. Załączniki mogą być oznaczone jedynie jako widoczne lub niewidoczne

Załącznik do elementu może dodać jedynie osoba, która posiada uprawnienia modyfikacji elementu, wyświetlić załącznik może osoba z odpowiednimi uprawnieniami odczytu elementu.

 • Sekcja komentarzy – widoczna. Komentarze, podobnie do sekcji załączników są dodane domyślnie na prawym panelu formularza. Komentarze również mogą być oznaczone jedynie jako widoczne lub niewidoczne.

Komentarz do elementu, może dodać każda osoba która posiada uprawnienia odczytu elementu.

Powyższe kombinacje mogą być stosowane niezależnie od atrybutów (wyjątek stanowią pola z grupy ‘Prezentacja danych’ np. wiersz danych, tabela danych  –  atrybuty te według Matrycy atrybutów mogą być jedynie widoczne lub niewidoczne.  Dodatkowo, jeśli zdefiniowane dla wymienionych atrybutów źródło danych nie zwróci żadnych danych, to w przypadku atrybutu Tabela danych, zostanie wyświetlona informacja o braku danych, a atrybut typu wiersz danych nie zostanie wyświetlony w ogóle.

Należy wyraźnie zaznaczyć, iż w większości wypadków konfiguracja widoczności formularza poprzez matrycę atrybutów w zupełności wystarcza i  nie ma konieczności konfiguracji dodatkowych ograniczeń na poszczególnych atrybutach obiegu. Jednak w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, nadanie dynamiczności formularzowi może zostać zrealizowane poprzez ustawienia atrybutów w zakładkach Widoczność, Edytowalność i wymagalność oraz w zakładce Zachowanie w ustawieniach formularza.

 

Wypełnianie Matrycy atrybutów

Wypełnianie Matrycy atrybutów jest znacznie uproszczone poprzez możliwość masowego ustawiania stanów atrybutów, oraz kopiowania ustawień Matrycy z innych kroków po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na obszar Matrycy.

Masowe wypełnienie stanów pojedynczego atrybutu (wiersza) dotyczące wszystkich kroków zostało pokazane na Rys. 8. W zaprezentowanym przypadku dla atrybutu typu Data, wybrana została opcja Ustaw wszystko jako wymagane. Sprawiło to, ze wiersz dotyczący atrybutu Daty został wypełniony jako widoczny i wymagany.

Rys. 8 Masowe wypełnienie wiersza Matrycy danych dotyczącego atrybutu typu Data

 

Masowo wypełniać można również stany wielu atrybutów dotyczące wybranego kroku (kolumny), w tym przypadku dodatkowo możliwe jest także skopiowanie ustawień z innych kroków (Rys. 9).

Rys. 9 Masowe wypełnienie kolumny kroku Start, możliwe jest skopiowanie ustawień matrycy z innego kroku

 

Zakładka Widoczność

Atrybuty posiadają w swojej konfiguracji kilka możliwości ustawiania widoczności, edycji czy wymagalności. Można sterować powyższymi wartościami poprzez matrycę atrybutów, jednak istnieje możliwość ich rozszerzenia poprzez konfigurację odpowiednich sekcji w samym atrybucie.

Zakładka „Widoczność” na wybranym atrybucie umożliwia zdefiniowanie widoczności tego atrybutu na Raportach SWE/ SWC i na formularzu (Rys. 10)

 • Ograniczenie dostępności na raportach” – w tym polu możliwe do wskazania są osoby/ grupy, dla których atrybut będzie widoczny na raporcie. Jeśli w polu „Ograniczenie widoczności na formularzu” ustawiona będzie reguła, to ustawienia w polu „Ograniczenie dostępności na raportach” będą ignorowane i atrybut będzie niewidoczny na raporcie, chyba, że zaznaczony będzie checkbox „Widoczność na raporcie niezależna od widoczności na formularzu”.
 • Ograniczenie widoczności na formularzu” – w tym polu możliwa do zdefiniowania jest reguła, która będzie determinować widoczność atrybutu na formularzu. Jeśli pole będzie puste, to ustawienia widoczności będą ustalane na podstawie Matrycy. W przypadku wypełnienia pola, jeśli atrybut będzie ustawiony jako widoczny na Matrycy, a ustawiona w polu reguła będzie zwracać wartości POSITIVE, true albo 1 to atrybut będzie widoczny.

Rys. 10 Zakładka Widoczność

 

Zaznaczenie checkboxa „Always show element in element history” sprawi, że historia zmian wartości atrybutu będzie widoczna w historii elementu. Jeśli checkbox będzie odznaczony, a reguła zdefiniowana, to historia zmian atrybutu pozostanie ukryta w historii zmian elementu.

Ustawienia widoczności w zakładce Widoczność nie są dynamiczne i uruchamiają się tylko podczas ładowania formularza. Aby zaobserwować zmiany na formularzu zależne od zdefiniowanych reguł, należy w pierwszej kolejności zapisać formularz. Dynamiczne zmiany widoczności atrybutów są możliwe do skonfigurowania w zakładce „Styl i zachowanie”.

 

Wybrany przykład konfiguracji na zakładce „Widoczność

W wybranym przykładzie atrybut Liczba zostanie wyświetlony na formularzu tylko dla spółki Webcon Germany GmbH, ze względu na regułę wprowadzoną w polu „Ograniczenie widoczności na formularzu” (Rys. 11). Dzięki zaznaczeniu checkboxa „Widoczność na raporcie niezależna od widoczności na formularzu” atrybut Liczba będzie jednak wyświetlany na raporcie (Rys. 12).

Rys. 11 Konfiguracja dla atrybutu Liczba na zakładce „Widoczność”

 

Rys. 12 Raport przy zaznaczonym checkboxie „Widoczność na raporcie niezależna od widoczności na formularzu”, atrybut Liczba jest widoczny

 

Po odznaczeniu checkboxa „Widoczność na raporcie niezależna od widoczności na formularzu”, atrybut „Liczba” jest niewidoczny na raporcie (Rys. 13).

Rys. 13 Raport przy odznaczonym checkboxie „Widoczność na raporcie niezależna od widoczności na formularzu”, atrybut „Liczba” jest ukryty

 

Zakładka Edytowalność i wymagalność

Zakładka „Edytowalność i wymagalność” wybranego atrybutu umożliwia zdefiniowanie reguł determinujących edytowalność i wymagalność tego atrybutu (Rys. 14).

Rys. 14 Zakładka „Edytowalność i wymagalność”

 

 • Ograniczenie edytowalności” – w tym polu możliwa do zdefiniowania jest reguła, która determinować będzie edytowalność atrybutu, jeśli w Matrycy atrybut nie jest oznaczony jako tylko do odczytu. Jeśli reguła nie jest ustawiona, bądź jest ustawiona i zwraca wartość POSITIVE, true albo 1, to atrybut będzie dostępny do edycji. Jeśli reguła zwróci inne wartości, to atrybut zostanie ustawiony jako tylko do odczytu, edytowalny przez JavaScript. Jeśli na Matrycy atrybut będzie oznaczony jako tylko do odczytu, edytowalny przez JavaScript, to reguły zdefiniowane w polu „Ograniczenie edytowalności” zostaną zignorowane. Ustawienia edytowalności w zakładce Ograniczenie edytowalności nie są dynamiczne i uruchamiają się tylko podczas ładowania formularza. Aby zaobserwować zmiany na formularzu, zależne od wskazanych w regule widoczności wartości i po zmianie tej reguły, należy w pierwszej kolejności zapisać formularz. Dynamiczne zmiany edytowalności atrybutów są możliwe do zdefiniowania są w zakładce „Styl i zachowanie”, poprzez użycie funkcji Enable i Disable.

 

 • Ograniczenie wymagalności” – w tym polu możliwa do zdefiniowania jest reguła, która determinować będzie wymagalność atrybutu. Jeśli pole nie zawiera reguły, to wymagalność atrybutu jest określana na podstawie Matrycy. Jeśli atrybut jest oznaczony jako wymagany na Matrycy i zdefiniowana reguła zwraca wartość POSITIVE, true albo 1, to atrybut będzie wymagany. Dla innych wartości zwracanych przez regułę, atrybut będzie niewymagany. Aby wymagalność działała dynamicznie, konieczne jest włączenie postback na wszystkich atrybutach, które są wykorzystywane w regule wymagalności. Włączenie postbacku realizowane jest poprzez zaznaczenie checkboxa „Zmiana wartości powoduje odświeżenie wartości domyślnych” na zakładce Ogólne atrybutu.

 

Wybrany przykład konfiguracji na zakładce „Edytowalność i wymagalność

W wybranym przykładzie wymagalność atrybutu „Tekst” na formularzu została zdeterminowana regułą wprowadzoną w polu „Ograniczenie wymagalności” (Rys. 15). Jeśli checkbox „Tak/Nie” zostanie zaznaczony, to atrybut „Tekst” będzie wymagany.

Rys. 15 Konfiguracja dla atrybutu Tekst na zakładce „Edytowalność i wymagalność”

 

Rys. 16 Postback włączony na dla atrybutu Tak/Nie

 

Aby zapewnić dynamiczne zmiany wymagalności atrybutu „Tekst”, dla atrybutu „Tak/Nie” został włączony postback (Rys. 16).

Dla konfiguracji z Rys. 13 atrybut „Tekst” jest wymagany na formularzu, ponieważ checkbox „Tak/Nie” jest zaznaczony (Rys. 17).

Rys. 17 Atrybut „Tekst” jest wymagany, ponieważ checkbox „Tak/Nie” jest zaznaczony

 

Zakładka „Styl i zachowanie”

Zakładka „Styl i zachowanie” wybranego atrybutu umożliwia zdefiniowanie reguł determinujących edytowalność i wymagalność tego atrybutu (Rys. 18). W sekcji Styl ustawić można style CSS, determinujące wygląd nazwy atrybutu wyświetlanej na formularzu oraz wygląd wartości atrybutu. Sekcja Wyrażenie regularne jest aktywna jedynie dla atrybutów tekstowych, można w niej zdefiniować wyrażenie regularne walidujące wprowadzane w pole wartości. Sekcja Zachowanie, decyduje o tym czy atrybut jest polem technicznym (wyświetlanym tylko w trybie administracyjnym i dostępnym dla reguł formularza/ biznesowych) lub polem archiwalnym, które jest dostępne jedynie w studio WEBCON BPS. W sekcji Przechowywanie danych osobowych określana jest konfiguracja pola pod względem wymagań RODO.

W sekcji Reguła wykonywana na zmianę wartości natomiast, możliwe do zdefiniowania są reguły formularza na zmianę wartości atrybutu, które mogą sterować np. dynamiczną zmianą widoczności pola na formularzu.

Rys. 18 Zakładka „Styl i zachowanie” na atrybucie „Tekst”

 

Przydatne z punktu widzenia reguł na zmianę wartości wbudowane funkcje JavaScript to:

 • Rodzina reguł SHOW – pozwalająca na pokazanie na formularzu pola, ścieżki, przycisku w menu itd., ukrytego poprzez działanie reguły zdefiniowanej na ładowanie formularza w zakładce Zachowanie.
 • Rodzina reguł HIDE – pozwalająca na ukrycie na formularzu pola, ścieżki, przycisku w menu itd.
 • Reguła ENABLE – pozwalająca na włączenie edycji pola, zablokowanego do edycji poprzez uprzednie działanie reguły zdefiniowanej na ładowanie formularza w zakładce Zachowanie.
 • Reguła DISABLE – pozwalająca na zablokowanie edycji pola.

 

Wybrany przykład konfiguracji na zakładce „Styl i zachowanie”

Według reguły zdefiniowanej na zmianę wartości atrybutu „Tak/Nie” (Rys. 19) atrybut „Tekst” zostanie zablokowany do edycji, jeśli checkbox „Tak/Nie” na formularzu będzie odznaczony (Rys. 20).

Rys. 19 Reguła zdefiniowana na zmianę wartości atrybutu  „Tak/Nie”

 

Rys. 20 Atrybut „Tekst” został zablokowany do edycji, po odznaczeniu checkboxa „Tak/Nie”

 

Reguła na zmianę wartości wykonywana jest jedynie podczas zmiany wartości checkboxa „Tak/Nie”. Jeśli checkbox zostanie odznaczony a następnie formularz zapisany, to edycja atrybutu „Tekst” będzie określona ustawieniami w matrycy (Rys. 21). Aby uniknąć takiej sytuacji, należy dodać bliźniaczą regułę w zakładce Zachowanie na formularzu (Rys. 22).

Rys. 21 Po zapisaniu formularza, atrybut „Tekstowy” jest ponownie możliwy do edycji

 

Zakładka „Zachowanie”

Zakładka „Zachowanie” to zakładka, w której możliwe do zdefiniowania są reguły formularza, wykonywane na ładowanie formularza (Rys. 22).

Reguły na ładowanie formularza mogą być używane w przypadku statycznych zasad wobec formularza, które powinny być wykonywane zawsze na ładowanie formularza (np. ukrywanie, wyłączanie edycji kilku pól). Dodatkowo, w przykładzie z Rys. 19, reguła wykonywana na ładowanie formularza uzupełnia działanie reguły na zmianę wartości między innymi po zapisie elementu (Rys. 23).

Rys. 22 Reguła formularza dodana w zakładce Zachowanie, bliźniacza do reguły z Rys. 19

 

Rys. 23 Po zapisaniu formularza, dzięki regule wykonywanej na ładowanie formularza, atrybut „Tekst” jest zablokowany do edycji

 

Podsumowanie

Możliwości zarządzania widocznością, edytowalnością i wymagalnością pól w WEBCON BPS zostały przewidziane w celu pokrycia ewentualnych potrzeb biznesowych wobec formularza. Matryca atrybutów i funkcjonalności dostępne na opisanych zakładkach umożliwiają konfigurację zaawansowanych
i dynamicznych formularzy. Dzięki opisanym funkcjonalnościom możliwe jest dostosowanie poszczególnych kroków i całych procesów pod specyficzne wymagania biznesowe. Funkcjonalności te ułatwiają też standaryzację wyglądu i działania formularzy w obrębie wielu procesów. Kontrola widoczności pól na raportach umożliwia zdefiniowanie kręgu uprawnionych osób z dostępem do wrażliwych informacji. Opisane funkcjonalności są niezbędne do zapewnienia przejrzystości i uporządkowania informacji prezentowanych na formularzu. Sposób ich wykorzystania zależy od projektanta rozwiązania.