Formatowanie dat i liczb na formularzu

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Konrad Wojtycza

 

Wprowadzenie

Mając na uwadze możliwe regionalne wymagania wobec formatu dat i liczb, WEBCON BPS umożliwia kontrolę formatu wyświetlania atrybutów typu Data i godzina oraz Liczba zmiennoprzecinkowa za pomocą konfiguracji wspomnianych atrybutów. Format ich wyświetlania zależy również od ustawień strefy czasowej przeglądarki oraz wybranego języka witryny WEBCON BPS.

Format daty w zależności od konfiguracji    

Na poniższych zrzutach ekranu przedstawione zostały konfiguracje atrybutów typu Data oraz efekt tych konfiguracji widoczny na formularzu.           

 • Wyświetlanie daty

Konfiguracja z Rys. 1 wyświetla na formularzu jedynie datę (Rys. 2).

Rys. 1 Konfiguracja atrybutu Data – wyświetlenie daty

 

Rys. 2 Widok pola daty przy konfiguracji z Rys. 1, język portalu: angielski (US)

 

 • Wyświetlanie daty i godziny

Po  zaznaczeniu checkboxa „Enable time selection” (Rys. 3, ) na formularzu wyświetlana jest data, a także godzina (Rys. 4). W prezentowanym przypadku, jest to godzina dla strefy czasowej UTC.

Rys. 3 Konfiguracja atrybutu Data – wyświetlenie daty i godziny

 

Rys. 4 Widok pola daty przy konfiguracji z Rys. 3, język portalu: angielski  (US)

 

 • Wyświetlanie daty i godziny z uwzględnieniem strefy czasowej

Po dodatkowym zaznaczeniu checkboxa „Use time zone settings” (Rys. 5), na formularzu wyświetlana jest data i godzina (Rys. 6) dla strefy czasowej UTC+2, wg ustawień przeglądarki.

Rys. 5 Konfiguracja atrybutu Data – wyświetlenie daty i godziny z uwzględnieniem strefy czasowej

 

Rys. 6 Widok pola daty przy konfiguracji z Rys. 5, język portalu: angielski (US)

 

 • Wpływ języka portalu na format atrybutu Typu Data i godzina

Oprócz wyżej wymienionych ustawień, na format wyświetlanej daty mają wpływ także ustawienia języka witryny WEBCON BPS (Rys. 7).

Rys. 7 Ustawienia języka portalu

 

Na Rys. 8 widoczny jest format daty w przypadku polskiej wersji językowej witryny dla wszystkich wymienionych wcześniej konfiguracji atrybutu typu Data i czas.

Rys. 8 Widok pola Data i czas, wszystkie wymienione wcześniej konfiguracje, język portalu: polski

 

Rys. 9 Widok pola Data i czas, wszystkie wymienione wcześniej konfiguracje, język portalu: angielski (GB)

 

 • Wyświetlanie daty i godziny w polu tekstowym

Należy pamiętać, że wpływ ustawień przeglądarki i portalu na format wyświetlanej daty dotyczy jedynie faktycznych pól daty. Jeśli pole będzie jedynie tekstem uzupełnianym przez, np. regułę biznesowa korzystającą z zapytania SQL, to format będzie przekazywany za pośrednictwem konfiguracji tej reguły.

Podczas konfiguracji pola tekstowego, jako wartość domyślna może zostać ustawiona sformatowana wartość pola daty (Rys. 10).

Rys. 10 Konfiguracja domyślnej wartości dla pola tekstowego

 

Na Rys. 11 przedstawiona została prezentacja pół tekstowych z wartościami ustawionymi domyślnie, na podstawie wartości pola „Date of order”.

 • Pole „Set date 1” wyświetla wartość pola daty w formatowaniu browser settings (text).
 • Pole „Set date 2” wyświetla wartość pola daty w formatowaniu „[User time zone] acc.browser settings (text)”, uwzględniającym strefę czasowa użytkownika.
 • Pole „Set date 3” wyświetla wartość pola daty w formacie „ISO (DateTime)”.
 • Pole „Set date 4” w formacie „Year”, wyświetlającym jedynie rok.

Rys. 11 Pola tekstowe wyświetlające wartości pola daty w wybranym formacie, język portalu: angielski (US)

 

Format pola liczbowego w zależności od konfiguracji

Na poniższych zrzutach ekranu przedstawione zostały konfiguracje atrybutów typu Liczba zmiennoprzecinkowa oraz efekt tych konfiguracji widoczny na formularzu.

 • Liczba zmiennoprzecinkowa

Konfiguracja z Rys. 12, na formularzu wyświetla liczbę zmiennoprzecinkową z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dokładność może zostać ustawiona w konfiguracji – pole „Number of decimal places”.

Rys. 12 Konfiguracja atrybutu typu Liczba zmiennoprzecinkowa

 

Format liczby zmiennoprzecinkowej wyświetlany na formularzu, podobnie jak w przypadku dat, zależy od aktualnie wybranej wersji językowej portalu WEBCON BPS (Rys. 13, Rys. 19).

Rys. 13 Widok atrybutu typu liczba zmiennoprzecinkowa według konfiguracji, język portalu: angielski (US)

 

 • Liczba zmiennoprzecinkowa jako kwota

Po zaznaczeniu checkboxa „Show as amount” (Rys. 14), na formularzu wyświetlana jest liczba zmiennoprzecinkowa jako kwota (Rys. 15).

Rys. 14 Konfiguracja atrybutu typu Liczba zmiennoprzecinkowa, wyświetlająca liczbę jako kwotę

 

Jeśli wybrana zostanie opcja „Display format: Auto”, format wyświetlanej liczby będzie zgodny z aktualnie wybraną wersją językową portalu WEBCON BPS (Rys. 14).

Rys. 15 Widok atrybutu typu Liczba zmiennoprzecinkowa przy konfiguracji z Rys. 14, język portalu: angielski

W konfiguracji atrybutu typu liczba zmiennoprzecinkowa możliwe jest także uniezależnienie się od zmiany formatu wyświetlania liczby po zmianie wersji językowej witryny. W tym celu, w polu „Display format” należy wybrać jeden z formatów wyświetlania (Rys. 16).

Rys. 16 Konfiguracja umożliwiajaca ustawienie stałego formatu wyświetlania liczby zmiennoprzecinkowej

 

 • Liczba zmiennoprzecinkowa jako kwota z kodem waluty

Po zaznaczeniu checkboxa „Currency code” (Rys. 17), oraz podaniu kodu waluty, na formularzu wyświetlana jest liczba wraz ze wskazanym kodem waluty (Rys. 18). Kod waluty może zostać ustawiony również poprzez użycie Edytora, przekazując wartości z innych pól formularza.

Rys. 17 Konfiguracja atrybutu typu liczba zmiennoprzecinkowa, wyświetlająca liczbę zmiennoprzecinkowa jako kwotę z kodem waluty

 

Rys. 18 Widok atrybutu typu liczba zmiennoprzecinkowa przy konfiguracji z Rys. 17, język portalu: angielski (US)

 

Na Rys. 19 widoczny jest format w przypadku polskiej wersji językowej witryny dla wszystkich wymienionych wcześniej konfiguracji atrybutu typu Liczba zmiennoprzecinkowa.

Rys. 19 Widok pola Liczba zmiennoprzecinkowa, wszystkie wymienione wcześniej konfiguracje, język portalu: polski