Kolorowanie tła listy pozycji

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.434 autor: Michał Kastelik

WEBCON BPS oferuje funkcjonalność kolorowania tła na atrybucie lista pozycji. Funkcjonalność ta, może być wykorzystana w celu ułatwienia interpretacji danych, zwiększa  także przejrzystość prezentowania większej ilości danych.

W niniejszym artykule zostaną przedstawione dostępne możliwości kolorowania tła listy pozycji.

Aby przejść do ustawień kolorowania, należy otworzyć atrybut lista pozycji a następnie przejść do ustawień zaawansowanych.

Rysunek 1 Zaawansowana konfiguracja atrybutu Lista pozycji

 

Po przejściu do zakładki „Wygląd” zostaną wyświetlone dostępne opcje kolorowania wierszy.

Rysunek 2 Tryby kolorowania do wyboru

 

Dostępne są następujące tryby kolorowania:

  • Dla całego wiersza,
  • Dla wybranych kolumn,
  • Zdefiniowane w zapytaniu

 

Tryb dla całego wiersza

 

Umożliwia kolorowanie całego wiersza listy pozycji na zadany kolor. Zapytanie SQL/CAML jest wykonywane dla każdego wiersza, dlatego też istnieje możliwość uzależnienia koloru od wartości w danym wierszu listy pozycji.

Zapytanie musi zwrócić kolor zapisany szesnastkowo. W zapytaniu możemy używać tagów dostępne w oknie wyszukiwania atrybutów okna edycji wyrażenia.

 

Przykładowe zapytanie:

Rysunek 3 Przykładowe zapytanie kolorowania całego wiersza

 

Efekt zapytania:

Rysunek 4 Efekt zastosowania kolorowania całego wiersza

 

Tryb: dla wybranych kolumn

 

W tym trybie możliwe jest ustawienie koloru dla każdej kolumny listy pozycji. Dodajemy kolumny do listy, a następnie definiujemy zapytanie, które ma zwracać kolor. W tym przypadku zapytanie jest wykonywane dla całej listy pozycji, nie ma więc możliwości wykorzystania tego trybu w oparciu o dane na liście pozycji (w tym celu należy użyć innego trybu).

 

Dla każdej kolumny z listy można przypisać inny warunek kolorowania. Jeżeli chcemy pokolorować kolumnę bez podawania warunku wystarczy w tym celu użyć poniższego zapytania:

Rysunek 5 Zdefiniowany kolor dla wskazanej kolumny

 

Efekt zapytania:

Rysunek 6 Kolumna pokolorowana za pomocą skryptu

 

Tryb zdefiniowane w zapytaniu

 

Ten tryb daje największe możliwości konfiguracyjne, gdyż poprzez stworzenie odpowiedniego zapytania możemy zdefiniować kolor dowolnej komórki na liście pozycji, także w oparciu o dane zawarte na tej liście.

W tym przypadku zapytanie ma zwrócić nazwę pola w bazie SQL oraz kolor jaki ma być przypisany. Aby uzyskać nazwy pola danej komórki w bazie danych, wystarczy włączyć tryb zaawansowany w edytorze, nazwy kolumn wyświetlą się wówczas jako kolumna.

Rysunek 7 Włączenie trybu zaawansowanego edytora

 

W przedstawionym przykładzie, komórka będzie pokolorowana, gdy planowany koszt przekroczy wartość 1500.

Rysunek 8 Komórka pokolorowana dla kosztu powyżej 1500

 

Kolorowanie tła listy pozycji pozwala na wzbogacenie zaawansowanych formularzy o prosty sposób informowania użytkownika o wartościach, które w znaczny sposób odbiegają od przyjętych zakresów . Do dyspozycji projektanta aplikacji jest szereg metod pozwalających na przyśpieszenie analizy danych znajdujących się w listach pozycji.