Konfiguracja automatycznej synchronizacji kursów walut

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
dotyczy wersji 2017.2; autor: Paweł Adamczuk

System Webcon BPS umożliwia automatyczną synchronizację aktualnych kursów walut z paru źródeł. Poniżej przedstawiona jest konfiguracja systemu, specyfikacja bazodanowa kursów walutowych oraz instrukcja tworzenia źródeł danych walutowych w systemie Webcon BPS.


Konfiguracja serwisu

Z poziomu Webcon Designer Studio możemy włączyć synchronizację walut w paru prostych krokach:

 

 1. Uaktywnienie roli serwisu BPS.
 2. Ustawienie daty rozpoczęcia oraz godzin synchronizacji danych walutowych w harmonogramie.
 3. Wybranie źródła kursów walut.
 4. Ponowne wczytanie konfiguracji serwisu

Po skonfigurowaniu serwisu i pomyślnej synchronizacji, kursy walut dostępne są w tabeli ExchangeRates w bazie procesów BPS. W dalszej części artykułu zostanie przedstawione tworzenie źródeł danych za pośrednictwem Webcon Designer Studio. Poniżej znajduje się krótki opis dwóch źródeł danych walutowych dostępnych w Webcon BPS 2017.2 wraz z polami dostępnymi dla każdego źródła. Nazwy kolumn SQL zostały podane w nawiasach kwadratowych:

 • Narodowy Bank Polski – kursy walut publikowane przez NBP:
  • Kurs uśredniony [EXC_AveragePrice]
  • Kurs kupna [EXC_PurchasePrice] – dostępne dla walut z tabeli C
  • Kurs sprzedaży [EXC_SellPrice] – dostępne dla walut z tabeli C
  • Data publikacji kursu [EXC_PublicationDate]
  • Data obowiązywania kursu [EXC_EffectDate]
  • Nazwa waluty w języku polskim [EXC_Name]
  • Ilość jednostek waluty obcej podlegających wycenie [EXC_Conversion]
  • Źródło kursu uśrednionego [EXC_AveragePriceSource] – identyfikator tabeli walutowej opublikowanej przez NBP
  • Źródło kursu kupna oraz sprzedaży [EXC_SellPurchasePriceSource] – identyfikator tabeli walutowej opublikowanej przez NBP
 • Europejski Bank Centralny – kursy walut publikowane przez EBC:
  • Kurs uśredniony [EXC_AveragePrice]
  • Data obowiązywania kursu [EXC_EffectDate]
  • Kod waluty [EXC_Code] – literowy identyfikator waluty

Oprócz podanych powyżej parametrów, każdy rekord tabeli zawiera dwie kolumny, których wartości są powiązane ze źródłem danych, z którego pochodzi dane notowanie:

 • Źródło danych [EXC_DataSource]:
  • wartość "1" dla NBP
  • wartość "2" dla EBC
 • Typ notowania [EXC_DirectQuotation]
  • wartość "0" dla notowania pośredniego
  • wartość "1" dla notowania bezpośredniego

Podczas korzystania z kursów walut należy zwrócić uwagę na rodzaj notowania. Przy notowaniu bezpośrednim, bank podaje cenę jednostki waluty obcej w walucie lokalnej. Przy notowaniu pośrednim, podawana jest ilość jednostek waluty obcej, jaką może kupić jedna jednostka waluty lokalnej. Walutą bazową notowania nie zawsze będzie waluta lokalna banku, który opublikował notowanie. Za przykład mogą posłużyć dwa notowania pary EUR/PLN obowiązujące 6 października 2017 roku, opublikowane przez dwa banki stosujące inną konwencję:

źródło danych

waluta bazowa waluta wyceniana typ notowania kurs
Europejski Bank Centralny polski złoty euro pośrednie 4.3039
Narodowy Bank Polski polski złoty euro bezpośrednie 4.2985

Typy notowań dostępne w bazie systemu BPS są spójne z konwencjami stosowanymi w tabelach kursów walut dostępnych za pomocą stron internetowych banków (linki powyżej).


Połączenie danych

Do utworzenia źródeł danych pochodzących z bazy procesów systemu BPS, konieczne jest zdefiniowanie połączeń danych do bazy procesów. Poniżej przedstawiono konfigurację takiego połączenia danych.


 

Źródła danych

Chcąc wykorzystać informacje walutowe pobierane przez system BPS na formularzach oraz w akcjach, w Webcon Designer Studio należy stworzyć źródła danych walutowych. Parę przykładów użycia zostało przedstawione poniżej.

Aktualne kursy kupna i sprzedaży walut wymienialnych publikowane przez NBP


 

Aktualne kursy uśrednione walut niewymienialnych publikowane przez NBP


 

Kursy uśrednione pary euro/polski złoty opublikowane przez Europejski Bank Centralny w przeciągu ostatniego miesiąca