Lista tabel konfiguracyjnych

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Dawid Golonka

 

Wstęp

System WEBCON BPS działa w dużej mierze w oparciu o bazę danych. Jednym z rodzajów danych przechowywanych w bazie, jest konfiguracja elementów tworzących aplikacje i procesy. Ustawienia konfiguracyjne, które użytkownik wprowadza w WEBCON BPS Designer Studio, przechowywane są w tabelach odpowiednich dla konfigurowanych składników. W tym artykule znajduje się zestawienie, które w schematyczny sposób pokazuje, która tabela odpowiada za daną część konfiguracji.

 

Opis

W artykule omówione zostaną tabele konfiguracyjne, odnoszące się do ustawień wprowadzanych na karcie aplikacji. Standardowa struktura aplikacji utworzonej w WEBCON BPS Designer Studio, przedstawiona została na rysunku poniżej.

Rys. 1. Widok utworzonej w WEBCON BPS Designer Studio aplikacji

 

W artykule przedstawiony został spis tabel konfiguracyjnych wraz z krótkim komentarzem dotyczącym danej tabeli. Został on podzielony tak, by w możliwie bliskim stopniu odzwierciedlić budowę utworzonej w systemie WEBCOB BPS aplikacji. Do nazw tabel dodano akronimy, które są wykorzystywane w nazewnictwie pól. Uproszczony schemat znajduje się na rysunku poniżej:

Rysunek 2. Uproszczony schemat utworzonej aplikacji

 

Tabele konfiguracyjne odnoszące się do poziomu aplikacji:

Rys. 3. Tabele konfiguracyjne odnoszące się do poziomu aplikacji

 

 • WFApplicationsGroups – tabela zawiera informacje konfiguracyjne dotyczące grup aplikacji,
 • WFApplications – tabela zawiera informacje dotyczące konfiguracji poszczególnych aplikacji,
 • WFConfigurationSecurities – tabela zawiera informacje dotyczące uprawnień na poziomie aplikacji,
 • WFApplicationsLinkedProcesses – tabela zawiera informacje dotyczące aplikacji, wewnątrz których skorzystano z mechanizmu procesów powiązanych.

 

 Tabele konfiguracyjne odnoszące się do poziomu procesu:

Rys. 4.  Tabele konfiguracyjne odnoszące się do poziomu procesu

 

 • WFDefinitions – tabela zawiera informacje o konfiguracji procesów,

Pozostałe tabele zawierające konfigurację komponentów składających się na proces opisane są w sekcjach poniżej.

 

Tabele konfiguracyjne odnoszące się do poziomu konfiguracji obiegów oraz matrycy atrybutów:

Rys. 5. Tabele konfiguracyjne odnoszące się do poziomu matrycy atrybutów

 

 • WorkFlows – tabela opisuje konfiguracje obiegów,
 • WFSteps – tabela opisuje konfiguracje kroków,
 • WFStepForms – tabela dotyczy konfiguracji typów formularza na poszczególnych krokach i obiegach,
 • WFStepFormFields – tabela przedstawia informacje o wymagalności i edytowalności atrybutów, a także dodatkowych ustawień konfiguracyjnych na poszczególnych formularzach,
 • WFStepFormFieldDetails – tabela przedstawia informacje o wymagalności I edytowalności kolumn z list pozycji na poszczególnych formularzach,
 • WFAvaiblePaths – tabela zawiera informacje dotyczące ścieżek utworzonych w systemie między krokami,
 • WFTimeouts – tabela dotyczy konfiguracji akcji typu timeout,
 • WFTimeoutActions – tabela zestawia ze sobą akcje i timeouty, w których te akcje się wykonują.

 

Tabele konfiguracyjne odnoszące się do atrybutów:

Rys. 6. Tabele konfiguracyjne odnoszące się do atrybutów

 

 • WFConfigurations – tabela zawiera informacje o konfiguracji poszczególnych atrybutów,
 • WFDetailConfigs – tabela opisuje konfiguracje wszystkich kolumn listy pozycji,
 • WFFieldDefinitions – tabela zawiera informacje o definicji wszystkich rodzajów atrybutów dostępnych w systemie, jest słownikiem z nazwami atrybutów dla tabeli WFConfigurations,
 • WFFieldDetailDefinitions – tabela zawiera informacje o definicji wszystkich rodzajów atrybutów dostępnych jako kolumny w listach pozycji, jest słownikiem z nazwami atrybutów dla tabeli WFDetailConfigs.

 

Tabele konfiguracyjne odnoszące się do akcji:

Rys. 7. Struktura tabel konfiguracyjnych dotyczących akcji

 

 • WFActions – tabela zawiera informacje o konfiguracji wszystkich akcji dostępnych w systemie,
 • WFActionButtonGroups – tabela dotyczy konfiguracji grup przycisków akcji z górnego menu,
 • WFActionButtons – tabela dotyczy konfiguracji przycisków akcji z górnego menu,
 • WFActionBusinessRules – tabela dotyczy konfiguracji reguł biznesowych używanych w konfiguracji akcji,
 • WFTimeoutActions – tabela zestawia ze sobą akcje I cykle, w których te akcje się wykonują.

 

Tabele konfiguracyjne odnoszące się do ustawień z sekcji „Konfiguracja”:

Rys. 8. Struktura tabel konfiguracyjnych dotyczących sekcji „Konfiguracja”

 

 • Stałe:
  • Globalne:
   • WFEnvironmentGlobalVariables – tabela opisuje konfiguracje stałych globalnych,
   • WFEnvironmentGlobalVariablesGroups – tabela dotyczy utworzonych grup stałych procesowych
  • Procesowe:
   • WFEnvironmentProcessVariables – tabela opisuje konfiguracje stałych procesowych
   • WFEnvironmentProcessVariablesGroups – tabela dotyczy utworzonych grup stałych procesowych
 • Typy formularzy:
  • WFDocTypes – tabela zawiera informacje o konfiguracji typów formularzy
 • Reguły biznesowe i formularza:
  • WFBusinessRuleDefinitions – tabela zawiera informacje o konfiguracji reguł formularza i reguł biznesowych:
   • reguły biznesowe: BRD_RuleType = 1,
   • reguły formularza: BRD_RuleType = 2
  • WFBusinessRuleParameters – tabela zawiera informacje dotyczące parametrów skonfigurowanych w regułach biznesowych,
  • WFBusinessRulesGroups – tabela zawiera informacje dotyczące grup w obrębie których definiowane są reguły biznesowe,
  • WFActionBusinessRules – tabela dotyczy konfiguracji reguł biznesowych używanych w konfiguracji akcji
 • Powiadomienia e-mail:
  • WFMessageTemplates – tabela opisuje konfiguracje szablonów powiadomień e-mail

 

Tabele konfiguracyjne odnoszące się do ustawień z sekcji „Prezentacja”:

Rys. 9. Struktura tabel konfiguracyjnych dotyczących sekcji prezentacji

 

 • AppStarts – tabela przechowuje konfigurację starterów,
 • AppReports – tabela przechowuje informacje o konfiguracji raportów,
  • AppReportViews – tabela dotyczy informacji o widokach raportów użytkownika,
 • AppDashboards – tabela zawiera informacje o konfiguracji dashboardów