Lista ToDo

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2024 R1 i powyżej; autor: Łukasz Maciaszkiewicz

 

Wprowadzenie

Projektowanie aplikacji biznesowych to proces wymagający od osób w niego zaangażowanych zarówno dobrej pamięci, jak i umiejętności sprawnej koordynacji działań. Niestety w obliczu dużej liczby zadań, długiego czasu realizacji, wielu osób zaangażowanych w projekt, a często wszystkich tych elementów naraz, skapitulować musi nawet najsprawniejszy umysł. Z pomocą może jednak przyjść funkcjonalność tworzenia listy zadań do wykonania (ToDo), którą omówiono w niniejszym artykule.

 

Czym jest Lista ToDo?

W najprostszym ujęciu Lista ToDo to elektroniczny notatnik prezentujący w formie tabeli elementy aplikacji, które wymagają dalszej konfiguracji lub w przypadku których konieczne są dalsze uzgodnienia. Jest ona tworzona przez samych użytkowników, którzy, nawigując w Designer Studio, mogą dodawać do niej elementy, opisywać zadania, jakie należy wykonać, a także oznaczać ich status. Dzięki temu projektant aplikacji w Designer Studio zyskuje możliwość łatwego zarządzania pracami projektowymi, nawet jeżeli jest w nie zaangażowana większa liczba osób lub są one rozciągnięte w czasie.

 

Jak uzyskać dostęp do listy i z niej korzystać?

Dostęp do Listy ToDo, a także całej funkcjonalności, ma każda osoba posiadająca uprawnienia do edycji aplikacji w Designer Studio. Aby wyświetlić listę, wystarczy kliknąć zakładkę Akcje znajdującą się w górnym pasku okna Designer Studio, a następnie wybrać przycisk Lista ToDo.

 

 

  • Nawigowanie w obrębie okna listy

Okno listy jest wyświetlane niezależnie od okien umożliwiających konfigurację poszczególnych obiektów aplikacji w Designer Studio, dzięki czemu nie musi być zamykane podczas projektowania. Jak wspomniano wcześniej Lista ToDo ma postać tabeli, a elementy w niej zawarte są domyślnie grupowane według aplikacji, do których należą, przy czym warto pamiętać, że do lista może zawierać także elementy nienależące do aplikacji jako takiej, np. globalne automatyzacje, reguły biznesowe itd., które wówczas są grupowane w odrębnym węźle (takie elementy będą widoczne wyłącznie dla osób posiadających uprawnienia administratora systemu). Sposób grupowania można jednak dowolnie zmieniać, korzystając z opcji Kreator filtra dostępnej w menu kontekstowym wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na nagłówek dowolnej kolumny tabeli.

W podobny sposób użytkownik ma możliwość zmiany także samych kolumn, których domyślnie jest cztery. W tym przypadku ze wspomnianego menu kontekstowego należy wybrać opcję Wybór kolumn.

 

 

Warto mieć na uwadze, że okno Listy ToDo nie tylko zawiera dodane do tej listy elementy, ale także umożliwia zarządzanie nimi. Mianowicie, korzystając z menu znajdującego się z prawej strony listy użytkownik może bezpośrednio otwierać okno konfiguracji zaznaczonego elementu, klikając przycisk strzałki (), lub usunąć go za pomocą dostępnego tuż poniżej przycisku minusa (). Dodatkowo, korzystając z przycisków wyboru w kolumnie Wykonane, użytkownik może oznaczać elementy, w przypadku których zadania zostały już zrealizowane, a następnie ukrywać je na liście, zaznaczając przycisk Pokaż tylko niewykonane dostępny w lewym dolnym rogu okna. Na koniec warto dodać, że w przypadku dużej liczby elementów wyszukiwanie tych właściwych ułatwia wbudowana wyszukiwarka.

 

  • Dodawanie elementów do listy i ich edytowanie

Elementy wyświetlane na Liście ToDo mogą być dodawane przez użytkowników posiadających dostęp do danej aplikacji w Designer Studio. Procedura dodawania jest w tym przypadku bardzo prosta – wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na odpowiednim elemencie na drzewie wyboru w Designer Studio i wybrać z menu kontekstowego Dodaj ToDo (lub użyć skrótu klawiaturowego CTRL + T). Możliwość dodawania wpisu do Listy ToDo jest dostępna dla większości elementów konfigurowanych w Designer Studio.

 

 

Wybranie opcji Dodaj ToDo powoduje otwarcie osobnego okna umożliwiającego użytkownikowi opisanie zadania (pole Opis), które ma zostać w tym przypadku wykonane (informacje wstawione w tym polu są następnie wyświetlane w kolumnie ToDo listy), przy czym podanie opisu nie jest wymagane. Możliwe jest też oznaczenie dodawanego elementu jako już wykonanego (przycisk wyboru Wykonane), a przez to niewymagającego poświęcania dalszej uwagi w trakcie projektowania.

 

 

Po dodaniu (naciśnięciu przycisku Zapisz) element zostaje dodatkowo wyróżniony zielonym kolorem na drzewie wyboru Designer Studio, sygnalizując w ten sposób uwzględnienie na Liście ToDo. Tak dodany wpis może być następnie edytowany poprzez kliknięcie na danym elemencie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Edytuj ToDo z menu kontekstowego. Warto wspomnieć, że taki wpis nie jest powielany przy kopiowaniu lub klonowaniu elementu, dla którego został on utworzony.

 

 

UWAGA: wpisy dodane do Listy ToDo nie są uwzględniane w przypadku eksportowania lub importowania aplikacji w Designer Studio.

 

Lista ToDo a Designer Desk

Dla prototypu aplikacji tworzonego w narzędziu Designer Desk, który jest importowany do Designer Studio, Lista ToDo jest generowana automatycznie. Oznacza to, że system samodzielnie tworzy wpisy na liście dla niektórych obiektów, o ile zostały one umieszczone w prototypie, a użytkownik nie musi w tym przypadku dodawać ich samodzielnie. Co więcej, każdy wpis opatrzony jest także generowanym automatycznie i standardowym opisem zadania do wykonania (kolumna ToDo).

 

 

Poniżej przedstawiono listę obiektów, dla których tworzone są wpisy na Liście ToDo po zaimportowaniu prototypu do Designer Studio:

  • ścieżka (jeżeli w konfiguracji ścieżki prototypu w narzędziu Designer Desk wybrano opcję Chcę, by ta ścieżka była dostępna tylko w pewnych przypadkach),
  • akcje,
  • atrybut typu Pole wyboru (bez względu na tryb działania, tj. Lista rozwijana, Okno wyboru z wyszukiwaniem lub Wybór z autouzupełnianiem) lub atrybuty należące do grupy Prezentacja danych,
  • reguły biznesowe,
  • źródła danych (z wyłączeniem źródła danych typu Stała lista wartości).

 

Podsumowanie

Funkcjonalność tworzenia listy zadań do wykonania może okazać się bardzo przydatna, szczególnie w przypadku projektowania bardziej złożonych aplikacji. Dzięki swojej prostocie i łatwej obsłudze pozwala ona projektantom sprawniej zarządzać projektem i śledzić jego postępy.