Nowe podejście do źródeł danych w WEBCON BPS – Połączenia (ang. Connections)

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
dotyczy wersji 2017.1.1.x; autor: Karol Woźniak

 

Idea

W dotychczasowych wersjach systemu BPS obsługa wewnętrznych oraz zewnętrznych źródeł danych zamknięta była w relatywnie prostym schemacie. W celu użycia informacji przechowywanych w bazie danych lub dostępnych przez zewnętrzna usługę (np. REST-owe API) tworzyliśmy po prostu dedykowane źródło danych dla każdej z takich operacji.

Podejście bardzo proste i przyjazne, aczkolwiek niewspierające dobrych praktyk re-używalności i nie powielania podobnych bytów w oprogramowaniu. Dodatkowo mogące powodować nadmierny rozrost liczby źródeł, co utrudnia ich zarządzanie dla dużych środowisk.

Rozwiązaniem i nową równie prostą formą obsługi jest rozdzielenie źródeł danych na źródło faktyczne oraz tzw. Połączenie (ang. Connection). Połączenie jest de facto określeniem sposobu połączenia (serwer/url/zasób, login i hasło) do danego źródła.

Zmiany w Designer Studio – czyli jak to teraz skonfigurować

Formatka połączeń

W nowej odsłonie systemu BPS po przejściu na zakładkę „Źródła danych” dostępne są dwa węzły z następującą strukturą:

  • Połączenia – MSSQL, Oracle, SOAP, REST
  • Źródła danych – Źródła BPS (nowość), Stała lista wartości (nowość), MSSQL, Oracle, Użytkownicy domeny, Lista SharePoint, Użytkownicy SharePoint, SOAP, REST, Systemowe, Niestandardowe

Jak widać „Połączenia” dotyczą wybranej grupy najczęściej używanych typów źródeł.

 

Zmiany w formatce źródeł danych

 

Poza zmianami na drzewku omówionymi w poprzednim podpunkcie widoczną zmianą jest rozdział ustawień pomiędzy połączenie, a samo źródło danych.

Stąd ustawienia takie jak Serwer/Baza/User/PW (tu dla MSSQL/Oracle) oraz odpowiednie wartości dla DEV/TEST/PROD ustawiane są właśnie tam.

Natomiast na źródle danych konfigurowane jest tylko zapytanie oraz oczywiście wybór połączenia, które ma być użyte do wykonywania zapytań. Dodatkowo pojawiła się opcja pozwalają na wybór typu środowiska testowego (DEV/TEST/PROD/Wspólne) do wykonania testowego zapytania.

Przykład użycia

Nowe połączenie

Chcąc wykorzystać dostępne źródło danych na formularzu np. w Polu wyboru pierwszym krokiem jest dodanie samego połączenia. Możemy dokonać tego przechodząc na zakładkę „Źródła danych” w Studio i wybierając „Nowy” dla Połączeń np. MSSQL. Wprowadzamy odpowiednie wartości dla połączenia tj. Serwer, bazę danych oraz zaznaczamy logowanie zintegrowane lub podajemy kombinację użytkownik/hasło.

Przedstawione jest to na zrzutach ekranu w poprzednim punkcie.

Użycie połączenia w źródłach danych

Faktyczna różnica zaczyna być widoczna gdy potrzebujemy dodać więcej niż jedno źródło danych korzystające z tego samego połączenia. Dotychczas musieliśmy każdorazowo wprowadzać ustawienia połączenia teraz możliwe jest wykorzystanie tych ustawień dla N różnych źródeł.

Screen poniżej przedstawia sytuację dwóch różnych źródeł/zapytań do tej samej bazy danych, dzięki użyciu tego samego źródła nie jest konieczne każdorazowe wprowadzanie ustawień dostępu do bazy.

Wykorzystanie na formularzu

Użycie tak przygotowanych źródeł nie różni się w żadnym stopniu od dotychczasowego. Stąd chcąc wykorzystać otrzymywane dane np. w polu wyboru wystarczy dodać nowy atrybut i wybrać chciane źródło danych.

Konfiguracja pola wyboru nie ulega tutaj zmianie względem poprzedniej wersji systemu.

Nowością na samej formatce pól wyboru jest możliwość wybrania połączenia typu „Bieżąca baza BPS”. Jest to znaczne ułatwienie gdyż pozwala ono na wykonywanie wszelkich zapytań do głównej bazy systemu BPS bez każdorazowej konieczności tworzenia i konfigurowania takiego połączenia.

Poniżej prosty przykład konfiguracji.