Pisanie reguł biznesowych/formularza bez użycia myszy

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2022.1.3 i powyżej, autor: Konrad Wojtycza

Wprowadzenie

Konfiguracja procesów w WEBCON BPS nieodzownie wiąże się z tworzeniem reguł, czy to biznesowych czy formularza. Aby zoptymalizować pracę związaną z pisaniem reguł, warto używać skrótów klawiaturowych udostępnionych w WEBCON BPS i klawiszy przewidzianych przez system operacyjny. Niniejszy artykuł opisuje, w jaki sposób posługiwać się klawiaturą podczas tworzenia reguł.

 

Używanie klawiatury podczas pisania reguł

Poniżej opisano przykład użycia klawiatury podczas tworzenia reguły – w tym przypadku reguły formularza. Zalecany sposób uwzględnia hybrydowe korzystanie z klawiatury i myszy, tak aby używać ich zamiennie, w zależności od tego, które rozwiązanie jest w danym momencie bardziej korzystne.

  • Po wejściu w zakładkę reguł formularza i dodaniu nowej formuły klikamy w oknie edycji reguły.
  • Na klawiaturze wpisujemy pierwsze litery interesującego nas w kontekście tworzonej reguły obiektu lub funkcji. Zgodnie z poniższą ilustracją (Rys. 1) będziemy używać funkcji warunkowej IF THEN, która pojawiła się w podpowiedzi po wpisaniu frazy „if” w polu edycji. Pożądany obiekt wybieramy używając klawiszy strzałki dolnej i górnej, a następnie potwierdzamy wybór naciskając klawisz Enter.

Rys. 1. Tworzenie nowej reguły formularza

 

Kursor zostanie przesunięty automatycznie do miejsca warunku funkcji warunkowej. Podobnie jak podczas wprowadzania reguły, wpisanie pierwszych znaków poszukiwanego obiektu spowoduje wyświetlenie się okna dialogowego z dopasowanymi obiektami, które będzie można wykorzystać w regule (Rys. 2). Lista okna dialogowego zawiera m.in. atrybuty (grupy i panele zakładek), stałe globalne i procesowe, spółki, obiegi i typy formularza. Dany obiekt możemy wybrać nawigując strzałkami góra/dół i potwierdzając wybór za pomocą klawisza Enter.

Rys. 2. Lista okna dialogowego po wprowadzeniu kilku znaków

 

Niektóre informacje w bazie SQL przechowywane są w postaci ID#Nazwa. Format ten stosuje się w przypadku niektórych złożonych obiektów, np. pól wyboru, pól osoby, typów formularzy. Jeśli pole, które wybraliśmy jest przechowywane właśnie w takim formacie, możemy wybrać, która część nazwy interesuje nas w kontekście pisanej reguły. Aby otworzyć menu kontekstowe z wyborem, należy użyć kombinacji klawiszy Ctrl + Spacja, gdy wybór pola jest aktywny, tj. jest w czarnym obramowaniu (lub użyć prawego przycisku myszy) (Rys. 3). Następnie wybieramy odpowiedni format wartości używając strzałek i klawisza Enter. Usunięcie fragmentu reguły możliwe jest przy użyciu klawisza systemowego Backspace lub Delete.

Rys. 3. Menu kontekstowe atrybutu Pogoda

 

Podczas pisania reguły możemy używać klawisza Tab oraz kombinacji klawiszy Shift + Tab. Klawisz Tab to klawisz używany na ogół w systemach operacyjnych do nawigacji, ale w kontekście pisania reguł w WEBCON BPS służy do nawigacji po pisanej regule, umożliwia przesuwanie się od lewej do prawej (w dół) do kolejnych edytowalnych elementów reguły. Użycie kombinacji klawiszy Shift + Tab działa analogicznie do klawisza Tab, ale nawigacja odbywa się od prawej do lewej strony ekranu (w górę).

Należy wspomnieć, że do nawigacji po oknie edycji reguł biznesowych mogą służyć także klawisze strzałek ↑, ↓, ←, →. Strzałka w dół zawęża wybór fragmentu reguły, a strzałka do góry go uogólnia. Strzałki prawo i lewo pozwalają poruszać się po oknie reguły według aktualnego poziomu uogólnienia.

W związku z powyższym, najszybszą metoda poruszania się po oknie edycji reguły jest używanie strzałek, aby dostać się do interesującego nas fragmentu reguły, a następnie użycie klawiszy Tab / Tab + Shift, aby wybrać konkretne pole do edycji.

Rys. 4. Okno edycji po naciśnięciu klawisza Enter

 

Klawisza Enter możemy użyć także, aby dodać kolejną część reguły w obrębie aktualnie edytowanego okienka (Rys. 4).

Po kilkukrotnym naciśnięciu klawisza Tab kursor zostanie przeniesiony do okna komendy funkcji warunkowej.

Rys. 5. Użycie klawisza Tab przeniesie kursor do kolejnych okien reguły

 

Pełną regułę przedstawiono na Rys. 6.

Rys. 6. Ukończona reguła formularza

 

W przypadku funkcji posiadających okna konfiguracji (trzy kropki przy nazwie funkcji) (Rys. 7) wejście do okna konfiguracji jest możliwe po wskazaniu „trzech kropek” lub wybraniu klawisza Enter (Rys. 8).

Rys. 7. Reguła Get attachments z oknem edycji

 

Rys. 8. Otwarte okno edycji reguły Get attachments

 

Podsumowanie

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono wykaz klawiszy używanych podczas pisania reguł w WEBCON BPS wraz z ich przeznaczeniem.

 

Tabela 1. Podsumowanie przeznaczenia klawiszy klawiatury w kontekście pisania
reguł biznesowych/
formularza

Klawisz(-e) Przeznaczenie
Tab Nawigacja po oknie reguły po kolejnych polach od lewej do prawej, w dół
Shift +Tab Nawigacja po oknie reguły po kolejnych polach od prawej do lewej, w górę
Strzałki góra/dół Nawigacja po oknie reguły „od ogółu do szczegółu” i odwrotnie
Strzałki prawo/lewo Nawigacja w obrębie aktualnego poziomu uogólnienia, wybranego np. za pomocą strzałek góra/dół
Enter Potwierdzenie wyboru, wejście w menu konfiguracji funkcji, dodanie pola edycji w aktualnie zaznaczonym oknie
Ctrl + Spacja Otworzenie menu kontekstowego dla aktualnie zaznaczonego pola
Backspace, Delete Usunięcie (fragmentu) reguły