Przyciski akcji na listach pozycji

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Dotyczy wersji: 8.2.x; autor: Marcin Wiktor

 

Przyciski na listach pozycji

Oprócz możliwości zarządzania widocznością/edytowalnością poszczególnych kolumn listy pozycji na matrycy atrybutów, WEBCON BPS oferuje możliwość zmiany widoczności przycisków na listach pozycji, takich jak „Dodaj”, „Usuń” itd.

 

Podstawowe przyciski na liście pozycji

Przyciski na listach pozycji można konfigurować globalnie dla całego obiegu (tj. wszystkich kroków) bądź oddzielnie dla każdego kroku. Poniżej opisano oba warianty konfiguracji.

 

 • Globalna konfiguracja przycisków listy pozycji

 

Aby zdefiniować przyciski wyświetlane każdorazowo dla wszystkich kroków, po utworzeniu listy pozycji należy kliknąć przycisk „Konfiguracja zaawansowana” znajdujący się w prawym dolnym rogu okna listy pozycji.

Przycisk „Konfiguracja zaawansowana”

 

Następnie w zakładce „Ogólne” nowo otwartego okna dostępne są przyciski wyboru pogrupowane w trzech nagłówkach, tj. kolejno: „Ustawienia”, „Excel” i „Zachowanie”. W omawianym przypadku opisano opcje pogrupowane w dwóch pierwszych nagłówkach, ponieważ to one odpowiadają za widoczność przycisków listy pozycji.

Zakładka „Ogólne”

 

Zaznaczenie bądź odznaczenie wylistowanych pozycji skutkuje modyfikacją wyglądu listy pozycji. Poniżej omówiono szczegółowo działanie poszczególnych przycisków. (Kolumna „Nr” zawiera numery, którym odpowiadają oznaczenia na zrzucie ekranu prezentującym formularz zawierający listę pozycji).

 

Nagłówek

Nazwa pola wyboru

Działanie Nr
Ustawienia Pokazuj nazwę atrybutu Wyświetlanie nazwy atrybutu listy pozycji powyżej listy. 1
Pokazuj kolumnę Lp. Wyświetlanie kolumny z liczbą porządkową wierszy. 2
Pozwól dodawać Dodawanie kolejnych wierszy. 3
Pozwól klonować Klonowanie wybranego wiersza. 4
Pozwól usuwać Usuwanie wybranego wiersza. 5
Pokazuj kolumnę akcji Wyświetlanie kolumny akcji z akcjami „Usuń” i „Klonuj”. 6
Pokazuj przycisk inicjalizujący Wyświetlanie przycisku „Wczytaj domyślne”. 7
Pokazuj przycisk „Usuń wszystko” Wyświetlanie przycisku „Usuń wszystkie” powyżej listy pozycji. 8
Pokazuj opis atrybutu w kontrolce listy pozycji Wyświetlanie ikony „i” w okręgu. Po najechaniu na nią wyświetlany jest opis atrybutu listy pozycji. Dodatkowo opis wyświetlany jest po najechaniu na nazwę atrybutu lista pozycji na formularzu. 9
Excel Pozwól eksportować do arkusza Excel Wyświetlanie przycisku „Eksportuj” powyżej listy pozycji. 10
Pozwól importować z arkusza Excel Wyświetlanie przycisku „Importuj z pliku Excel” powyżej listy pozycji. 11

 

Po wybraniu odpowiednich opcji i ich zaznaczeniu należy zamknąć okno konfiguracji zaawansowanej i kliknąć przycisk „Zapisz i publikuj proces” znajdujący się w górnej belce okna konfiguracji atrybutu „Lista pozycji”.

Przycisk „Zapisz i publikuj proces”

 

Położenie elementów i przycisków listy pozycji włączanych przez wymienione powyżej opcje przedstawiono na poniższym zrzucie ekranu.

Umiejscowienie przycisków i elementów listy pozycji (liczba obok elementu odpowiada liczbie w kolumnie „Nr” w tabeli)

 

 • Konfiguracja przycisków listy pozycji dla wybranego kroku obiegu

 

Ustawienie wyświetlania przycisków możliwe jest także dla konkretnego kroku po zerwaniu dziedziczenia ustawień. Opcja ta zapewnia większą elastyczność i kontrolę nad operacjami wykonywanymi na liście pozycji przez poszczególne osoby mające do niej dostęp na różnych etapach obiegu.

Poniżej omówiono przykładową konfigurację. Co istotne dostępne do konfiguracji pola wyboru, a także ich działanie, są tożsame z opisanymi powyżej dla konfiguracji globalnej.

 

W oknie głównym WEBCON BPS rozwiń kolejno węzły aplikacji i procesu, a następnie zaznacz obieg i kliknij zakładkę „Schemat graficzny”. W nowo otwartym oknie dwukrotnie kliknij krok obiegu, w którym lista pozycji ma zawierać odmienne przyciski niż w pozostałych krokach (krok musi zawierać listę pozycji).

Wybór kroku obiegu zawierającego wyświetlaną na formularzu listę pozycji

 

W nowo otwartym oknie wybierz zakładkę „Formularze w bieżącym kroku”, a następnie kliknij ikonę skrzyżowanych klucza i śrubokręta znajdującą się obok pola listy pozycji na formularzu.

Konfiguracja listy pozycji w wybranym kroku

 

W polu „Lista pozycji” nowo otwartego okna zaznacz opcję „Zerwij dziedziczenie ustawień”. Po jego wybraniu aktywne stają się pola wyboru umożliwiające ustawienie widoczności przycisków. Zaznacz lub odznacz pola wyboru włączające widoczność żądanych przycisków.

 Okno konfiguracji listy pozycji w wybranym kroku obiegu

 

Po wprowadzeniu konfiguracji kliknij przycisk „OK” i zamknij okno. Warto zwrócić uwagę, że ikona skrzyżowanych śrubokręta i klucza zmieniła kolor na czerwony wskazując na zerwanie dziedziczenia ustawień. Zapisz konfigurację, klikając przycisk „Zapisz i publikuj proces”.

Przycisk „Zapisz i publikuj proces” zapisuje nową konfigurację

 

Tryby edycji listy pozycji

Inną funkcjonalnością dostępną dla listy pozycji jest możliwość edycji w trybie jednego wiersza. W przeciwieństwie do opisanej powyżej funkcjonalności włączania i wyłączania wyświetlania przycisków edycja w trybie jednego wiersza może być konfigurowana wyłącznie globalnie bez możliwości ustawiania tej opcji dla wybranego kroku.

 

Aby włączyć wspomnianą funkcjonalność, kliknij przycisk „Konfiguracja zaawansowana” w oknie atrybutu lista pozycji.

Przycisk „Konfiguracja zaawansowana”

 

W zakładce „Ogólne” zaznacz pole wyboru „Edycja w trybie jednego wiersza”. Po zaznaczeniu tej opcji aktywne staje się pole wyboru „Pozwalaj na edycję całej listy”. Umożliwia ono przełączanie pomiędzy trybami poprzez dodanie przycisku „Edytuj wszystkie”. Wyświetlanie tego przycisku można uzależnić od liczby wierszy na liście pozycji. Aby to zrobić, w polu „Maksymalna liczba wierszy z możliwością edycji” określ liczbę wierszy, po przekroczeniu której edycja listy będzie możliwa wyłącznie w trybie jednego wiersza. Warto zwrócić uwagę, że dodatkowo po przekroczeniu ustalonej maksymalnej liczby wierszy na formularzu znika przycisk „Edytuj wszystkie”.

Konfiguracja opcji „Edycja w trybie jednego wiersza” i powiązanych ustawień

 

 

 

 

3 thoughts to “Przyciski akcji na listach pozycji”

 1. Wersja 2017.1.2.121 tworzę listę, a w niej kolumnę z autouzupełnianiem.
  W konfiguracji wybieram pole docelowe i dane się nie przenoszą. Czy trzeba coś jeszcze więcej ustawić ?

  Jeżeli utworzę atrybut z autouzupełnianiem nie będącym w liście pozycji, funkcjonalność działa bez problemu.

 2. Cześć, importuje mi się 998 wierszy (bez błędu) pomimo tego, że w przygotowanych excelu jest ich ponad 1000. Czy wynika to z jakiegoś ograniczenia? Pozdrawiam

  1. Cześć, od strony BPS nie ma takiego ograniczenia. Znalazłem komentarz Marcina Wktora z innego artykułu:

   Limitu jako takiego nie ma ustawionego, ale jest jednak trochę czynników, które pośrednio mają na to wpływ.
   Są to np. maksymalna wielkość plików przesyłanych do Sharepointa, ustawienia timeoutów czy sama wydajność formularza przy dużej ilości wierszy dla złożonej listy pozycji.

Komentarze są zamknięte.