Reguły formularza dla załączników

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2021.1.x i powyżej, autor: Konrad Wojtycza

 

Wprowadzenie

Reguły formularza dla załączników w WEBCON BPS pozwalają uzyskać informacje o załącznikach dołączonych do obiegu, bez konieczności znajomości struktury tabeli WFDataAttachmets i posługiwania się zapytaniami SQL.

  1. GET ATTACHMENTS – zwraca identyfikatory załączników powiązanych z aktualnym elementem, może stanowić regułę składowa do innych reguł operujących na załącznikach.
  2. ATTACHMENTS COUNT – zwraca liczbę załączników dołączonych do aktualnego elementu.
  3. FILE NAME – zwraca pełna nazwę załącznika na podstawie ID załącznika.
  4. CONTENT TYPE – zwraca internet media type (typ MIME), dwuczłonowy identyfikator formatu plików internetowych (np. text/plain, image/gif) na podstawie ID załącznika.
  5. CONTENT AS BASE64 – zwraca zawartość pliku zakodowana w formacie tekstowym Base64. Zawartość zwracana jest na podstawie ID załącznika.

Działanie powyższych reguł zostanie zaprezentowane przy użyciu akcji Zmień wartość pola, skonfigurowanych dla każdej reguły osobno (Rys. 1), dodanych na ścieżce zapisu elementu w przykładowym obiegu Attachments. Przykładowa konfiguracja akcji z użyta reguła została przedstawiona na Rys. 2.

 

Rys. 1 Akcje zmiany wartości użyte w konfiguracji na kroku Save

 

Rys. 2 Przykład konfiguracji akcji Zmień wartość pola z reguła Get attachments

 

Konfiguracja

Poniżej opisana została konfiguracja kolejnych reguł operujących na załącznikach.

GET ATTACHMENTS

W konfiguracji reguły Get attachments należy wybrać jeden z trzech trybów wyboru załączników, których ID zostanie zwrócone.

a) Nazwa i rozszerzenie – pozwala wskazać załącznik w oparciu o jego nazwę, rozszerzenie i kategorię.

Wyszukując załącznik można skorzystać ze znaków specjalnych:
* – dowolny ciąg znaków
? – dowolny pojedynczy znak

Przykład:
*.pdf – Pobiera wszystkie załączniki z rozszerzeniem pdf
Agreement* – Pobiera wszystkie załączniki, których nazwa rozpoczyna się frazą "Agreement"

Pole Kategoria pozwala wskazać kategorię, w której wyszukiwane są załączniki. Poza kategoriami zdefiniowanymi w konfiguracji procesu przez projektanta, dostępne są opcje wbudowane:

  • Wszystkie – przeszukiwane są załączniki we wszystkich kategoriach.
  • Niestandardowa – opcja pozwala skonstruować kategorię dynamicznie (za pomocą zmiennych z edytora) lub wpisać ją manualnie. Kategoria powinna być podana w formacie BPS (tj. ID#Nazwa) lub samo ID.
  • Brak – przeszukiwane są załączniki nie posiadające przypisanej kategorii.

 

Rys. 3 Przykładowa konfiguracja pierwszego trybu wyboru załącznika w regule Get Attachments

 

b) Wyrażenie regularne – załączniki zostaną wybrane spośród wszystkich załączników dołączonych do elementu według zdefiniowanego wyrażenia regularnego filtrującego nazwy i rozszerzenia. Według konfiguracji z Rys.4 zostaną wybrane wszystkie załączniki w formacie .pdf oraz .jpg.

 

Rys. 4 Przykładowa konfiguracja drugiego trybu wyboru załącznika w regule Get Attachments

 

c) Zapytanie SQL – reguła zwróci identyfikatory załączników, zgodnie ze zdefiniowanym zapytaniem SQL. W przykładzie reguła zwróci ID załączników utworzonych przez aktualnie zalogowaną osobę.

 

Rys. 5 Przykładowa konfiguracja trzeciego trybu wyboru załącznika w regule Get Attachments

 

ATTACHMENTS COUNT

Konfiguracja reguły Atachments count (Rys. 6) wymaga jedynie dodania reguły w pożądanym miejscu w konfiguracji. Reguła zwróci liczbę załączników dodanych do aktualnie edytowanego elementu.

 

Rys. 6 Konfiguracja reguły Atachments count w obrębie akcji zmień wartość pola

 

FILE NAME

Konfiguracja reguły File name (Rys. 7) wymaga podania jako parametr identyfikatora załącznika, którego nazwa powinna zostać zwrócona W celu zwrócenia pojedynczego załącznika, jako parametr reguły File name została użyta wartość zwrócona przez zagnieżdżona regułę Get attachments (Rys. 8). Zagnieżdżona reguła zwróci identyfikator najnowszego załącznika w formacie jpg. Ta sama konfiguracja reguły Get attachments została użyta dla reguł Content type i Content as Base64. Istotne jest, że reguła operuje jedynie na pojedynczym identyfikatorze załącznika, przy próbie podania większej ilości identyfikatorów zwrócony zostanie błąd.

 

Rys. 7 Konfiguracja reguły File name w obrębie akcji zmień wartość pola

 

Rys. 8 Konfiguracja reguły Get attachments na potrzeby reguły File name

 

CONTENT TYPE

Konfiguracja reguły CONTENT TYPE (Rys. 9), podobnie jak reguła FILE NAME operuje na pojedynczym ID załącznika. Reguła CONTENT TYPE zwraca typ internet media (MIME) załącznika, będący dwuczłonowym identyfikatorem formatu plików używanych w internecie.

 

Rys. 9 Konfiguracja reguły Content type w obrębie akcji zmień wartość pola

 

CONTENT AS BASE64

Reguła Content as Base64 (Rys. 10), podobnie jak dwie poprzednie reguły przyjmuje jako parametr pojedyncze ID załącznika. Zwraca ona zawartość załącznika w kodowaniu transportowym BASE64.

 

Rys. 10 Konfiguracja reguły Content as Base64 w obrębie akcji zmień wartość pola

 

Efekt działania reguł

Efekt działania powyżej opisanych reguł jest widoczny na Rys. 11.

 

Rys. 11 Efekt działania omawianych w artykule reguł formularza

Podsumowanie

Reguły formularza operujące na załącznikach powiększają szeroka gamę reguł formularza dostępnych do użycia w WEBCON BPS i umożliwiają prostsze zdobywanie informacji o załącznikach z poziomu formularza, bez konieczności znajomości tabeli WFDataAttachmets, przechowującej informacje o załącznikach.