Role serwisów a raport „Uruchomione moduły”

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2022.1.x i powyżej, autor: Łukasz Maciaszkiewicz

Wprowadzenie

System WEBCON BPS wykorzystuje serwisy do wykonywania specjalnych operacji, które zasadniczo nie wymagają interakcji z użytkownikiem. W przeciwieństwie do Portalu, który pełni rolę hosta strony internetowej, serwis taki może pełnić szereg ról, wykonując wszelkie obliczenia i operacje długotrwałe zdefiniowane uprzednio przez użytkownika.

W niniejszym artykule opisano role serwisów, jakie mogę one pełnić w systemie WEBCON BPS, a ponadto wskazano moduły powiązane z poszczególnymi rolami i prezentowane w raporcie „Uruchomione moduły”.

Bazy procesów

Bazy procesów to bazy zawartości, w których przechowywane są elementy procesów utworzonych w systemie WEBCON BPS. Większość ról serwisu działa w kontekście takich baz danych. Wykonując przypisaną rolę, serwis przetwarza dane zawarte w bazie procesów.

Aby umożliwić mu dostęp do takich danych konieczne jest powiązanie serwisu z bazą procesu. Powiązanie takie jest szczególnie istotne, gdy w środowisku dostępnych jest kilka baz. W takim przypadku możliwe jest powiązanie konkretnej bazy procesu z konkretnym serwisem działającym na odrębnym serwerze, aby zadbać o większą wydajność, lub powiązanie jednego serwisu z wszystkimi bazami.

Aby dodać lub usunąć powiązane z serwisem bazy procesów, należy kliknąć ikonę odpowiednio plusa lub minusa w polu „Powiązane bazy procesów” (przycisk „Konfiguracja systemu” w lewym dolnym rogu → węzeł „Konfiguracja serwisów” na drzewie wyboru → pozycja „Serwisy” → nazwa serwisu → zakładka „Serwis” w nowym oknie), przy czym warto pamiętać, że dodatkowe bazy procesów można stworzyć, korzystając z instalatora WEBCON BPS.

Pole „Powiązane bazy procesów” z dwoma bazami procesów

 

Role serwisów

Rola serwisu określa operację bądź też zbiór operacji, za których wykonanie odpowiedzialny będzie serwis. Wykonując takie role serwis uruchamia moduły, tj. odrębne elementy systemu wykonujące konkretne funkcje w ramach roli.

Moduły, jakie zostały uruchomione, można podejrzeć na raporcie dostępnym w Designer Studio (przycisk „Raporty” w lewym dolnym rogu → węzeł „Serwis BPS WorkFlow” na drzewie wyboru → pozycja „Uruchomione moduły”). Role serwisów konfigurowane są poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w oknie konfiguracji serwisu (przycisk „Konfiguracja systemu” w lewym dolnym rogu → węzeł „Konfiguracja serwisów” na drzewie wyboru → pozycja „Serwisy” → nazwa serwisu → zakładka „Serwis” w nowym oknie). Dostępne do wyboru jest 9 ról serwisów. Po zaznaczeniu lub odznaczeniu danego pola należy zapisać konfigurację i kliknąć przycisk „Wczytaj ponownie konfigurację”. Pominięcie tej ostatniej czynności spowoduje, że nowa konfiguracja serwisu nie zostanie załadowana.

Konfiguracja ról serwisu

 

Poniżej omówiono dostępne w systemie WEBCON BPS role serwisów wraz z informacją o odpowiadających im modułach w raporcie „Uruchomione moduły”:

 

 • Podstawowa funkcjonalność

Każda baza procesów posiada jeden moduł podstawowej funkcjonalności. Oznacza to, że nie można posiadać dwóch serwisów, które obsługują podstawową funkcjonalność dla tej samej bazy procesów. Zaznaczenie roli „Podstawowa funkcjonalność” przy kilku powiązanych bazach procesów powoduje, że serwis będzie wykonywał zadania wynikające z tej roli dla wszystkich powiązanych baz.

Pole wyboru „Podstawowa funkcjonalność” jest opcją zbiorczą grupującą wiele funkcji w serwisie. Funkcje uruchamiane w ramach tej roli to:

Synchronizacja użytkowników – szereg operacji związanych z kopiowaniem danych ze źródeł zewnętrznych. Serwis odpowiada m.in. za synchronizację struktury organizacyjnej pobieranej ze źródeł zewnętrznych, takich jak kontrolery domeny Windows, usługa Azure Active Directory, LDAP, czy też niestandardowe źródła struktury podwładnościowej. Ponadto w ramach podstawowej funkcjonalności synchronizacja struktury organizacyjnej uruchamiana jest zgodnie z określonym przez użytkownika harmonogramem, a także dodatkowo synchronizowani są pojedynczy użytkownicy. Co istotne synchronizowane są również zdjęcia użytkowników, które serwis pobiera z zewnętrznych źródeł danych i wstawia do bazy danych WEBCON BPS. Zdjęcia takie umieszczane są na formularzu obok imienia i nazwiska użytkownika, a ich synchronizacja odbywa się w większości przypadków podczas synchronizacji użytkowników lub w niedługim odstępie od niej zgodnie z harmonogramem skonfigurowanym przez użytkownika. Serwis dostarcza także dane o domenie i jednostkach organizacyjnych na potrzeby konfiguracji synchronizacji użytkowników w Designer Studio, co oznacza pobieranie struktury organizacyjnej w sposób skonfigurowany przez użytkownika („Konfiguracja systemu” → „Lista użytkowników BPS” → „Konfiguracja synchronizacji”).

Powiązane moduły: „Kolejka synchronizacji użytkowników”, „Harmonogram przyrostowej synchronizacji użytkowników”, „Harmonogram synchronizacji użytkowników”, „Synchronizacja zdjęć użytkowników”, „WCFService”.

Obsługa kodów kreskowych – wydruk, odczyt lub wstawianie kodu kreskowego. Wydruk kodu kreskowego wykonywany jest przy użyciu sterownika drukarki. Konieczne jest także skonfigurowanie akcji „Drukuj kod kreskowy” i drukarki kodów kreskowych. Drukowanie realizowane jest na serwerze, na którym działa serwis. Konieczne jest zatem zadbanie o komunikację między takim serwerem a drukarką poprzez odpowiednie skonfigurowanie zapory sieciowej, instalację sterowników itd. Serwis odpowiada ponadto za odczyt kodów kreskowych z załączników podpiętych do elementu ze względu na czas trwania takiej operacji. Odczyt taki uruchamiany jest poprzez odpowiednią akcję, tj. „Odczytaj kod kreskowy”. Innym realizowanym przez serwis działaniem jest dodanie kodu kreskowego do danego pliku, np. pliku PDF, podpiętego do elementu za pośrednictwem akcji „Dodaj kod kreskowy”. Podobnie jak w przypadku odczytywania kodów kreskowych operacja wykonywana jest przez serwis ze względu na czas jej trwania.

 Powiązane moduły: „Drukarka kodów kreskowych”, „WCFService”.

Powiadomienia – różnorodne operacje związane z przekazywaniem wiadomości bądź komunikatów. Serwis obsługuje m.in. wysyłanie kolejkowanych wiadomości e-mail, tj. dodawanych do kolejki poprzez akcję „Wyślij konfigurowalny e-mail”, czy też rozsyłanie powiadomień masowych w postaci wiadomości e-mail zawierających podsumowanie liczby aktywnych zadań (bezpośrednich i do wiadomości) we wszystkich procesach oraz szczegóły zadań dla każdego z procesów (zgodnie z konfiguracją w procesie). Ponadto serwis rozsyła mobilne powiadomienia PUSH zawierające aktualizacje liczników nowych zadań przydzielonych w systemie do użytkownika.

Powiązane moduły: „Wysyłka maili”, „Powiadomienia masowe”, „Powiadomienia push”.

Akcje i operacje przez nie wywoływane– szereg operacji powiązanych z określonymi akcjami. Serwis steruje m.in. akcjami cyklicznymi, które po skonfigurowaniu w systemie WEBCON BPS są uruchamiane przez proces serwisu ze skonfigurowaną podstawową funkcjonalnością dla danej bazy danych. Innym typem akcji sterowanych przez serwis są akcje „Na Timeout”. W tym przypadku z chwilą wejścia do kroku, w którym skonfigurowano taką akcję, jest ona odkładana w bazie danych i wykonywana przez serwis odpowiedzialny za wspomnianą rolę podstawowej funkcjonalności po upływie określonego w akcji czasu. Oprócz wspomnianych powyżej akcji, serwis wykonuje operacje na serwerze SharePoint wywoływane z akcji oraz źródeł danych obsługujących połączenia z SharePoint Server. Po skonfigurowaniu akcji wykonującej przykładowo dodanie załącznika do listy SharePoint przy przejściu ścieżką akcja taka wykonywana jest przez serwis. Warto nadmienić w tym miejscu, że komunikacja z platformą SharePoint odbywa się właśnie poprzez serwis. Dodatkowo serwis wykonuje kod PowerShell wywoływany z akcji „Uruchom skrypt PowerShell”. Akcja ta jest uruchamiana na maszynie, na której działa usługa serwisu, i pozwala ona na wykonanie dowolnej komendy Windows PowerShell. Należy przy tym zaznaczyć, że po aktywacji pewnych dodatków PowerShell (Exchange, Lync, Azure, Sharepoint) każda operacja systemowa, która może być wykonana przez skrypt PowerShell, może być również wykonana za pośrednictwem akcji „Uruchom skrypt PowerShell”.

Powiązane moduły: „Akcje cykliczne”, „Akcje na timeout”, „WCFCsomService”, „WCFService”.

Aktualizacje analiz OLAP – aktualizowanie wewnątrzsystemowych analiz wielowymiarowych danych dotyczących, np. średniego czasu spędzanego przez użytkowników w kroku obiegu. Analizy OLAP w systemie WEBCON BPS są uruchamiane zgodnie z ustawionym harmonogramem.

Powiązany moduły: „OLAP”.

Ustawianie zastępstw dla aktywnych zadań – operacja uruchamiana zgodnie z aktywnym harmonogramem. Po przetworzeniu przez serwis skonfigurowanego harmonogramu ustawiania zastępstw zaktualizowane zostanie zadanie, umożliwiając jego wykonanie zastępcy wskazanemu przez osobę pierwotnie do niego przypisaną.

Powiązany moduł: „Aktualizacja zastępstw”.

Usuwanie danych osobowych (RODO) – serwis odpowiada za wykonanie w tle skonfigurowanej przez użytkownika akcji „Usuń dane osobowe”.

Powiązany moduł: „Usuwanie danych osobowych”.

Aktualizacja liczników aktywnych zadań – aktualizacja liczników aktywnych zadań dostępnych w raportach SQL.

Powiązany moduł: „Wyliczanie informacji o zadaniach”.

Import konfiguracji procesów i aplikacji – importowanie procesu bądź aplikacji odbywające się między bazami danych lub środowiskami DEV/TEST/PROD. Operacja zapisywania danych do bazy danych ma charakter asynchroniczny, tj. serwis zaimportuje proces lub aplikację, nawet pomimo zamknięcia procesu Designer Studio.

Powiązany moduł: „Import”, „WCFService”.

Klonowanie konfiguracji procesu i obiegu w Designer Studio – klonowanie procesu bądź obiegu w Designer Studio jest realizowane w tle przez serwis i będzie kontynuowane, nawet jeżeli proces Designer Studio zostanie zamknięty.

Powiązany moduł: „Import”, „WCFService”.

Administracyjne usuwanie instancji obiegów wraz z powiązanymi danymi (zadania, załączniki) – usuwanie wszystkich powiązanych z procesem elementów z bazy danych poprzez narzędzie „Usuń elementy z procesu” (zakładka „Akcje” → „Narzędzia administracyjne” → „Usuń elementy z procesu”). Operacja ta realizowana jest przez serwis i odbywa się partiami w tle.

Powiązany moduł: „Administracyjne usuwanie elementów”, „WCFService”.

Dostarczanie danych do raportów w Designer Studio (aktywności serwisu, uruchomione moduły, przetwarzanie załączników) – serwis ze skonfigurowaną rolą „Podstawowa funkcjonalność” dostarcza własne raporty, np. na temat przetwarzania załączników, aktywności serwisu itd.

Powiązany moduł: „WCFService”.

Wykonanie analiz AI – w tym przypadku rola obejmuje wyłącznie analizy anomalii na żądanie. Serwis ze skonfigurowaną rolą podstawową pozwala administratorowi danego elementu na wykonanie analizy AI na żądanie po otworzeniu formularza danego elementu i kliknięciu symbolu żarówki. Operacja ta jest możliwa, jeżeli zaznaczono pole wyboru „Analiza AI” w rolach systemu, skonfigurowano analizy i przeliczono je.

Powiązany moduł: „WCFService”.

 

 • Monitorowanie folderów: import plików skanera

Monitorowanie hotfolderu [lokalnego (względem serwisu) katalogu w systemie Windows lub udziału sieciowego dostępnego z poziomu maszyny, na której działa serwis pod kątem pojawienia się w nim nowych plików lub dokumentów. Po ich wykryciu pliki te są odpowiednio przetwarzane i przenoszone do innego folderu.

Powiązany moduł: „Przetwarzanie hotfolderów”.

 

 • Monitorowanie skrzynki e-mail/MailApproval

Dwie funkcjonalności ujęte w ramach jednej roli:

monitorowanie skrzynki e-mail to funkcjonalność wykorzystująca opcję HotMailBoxów (automatycznie startujących obiegi lub dołączających pliki na podstawie wiadomości e-mail przesyłanych na skonfigurowaną w HotMailBoxie skrzynkę odbiorczą). Serwis co ustalony interwał wysyła zapytanie na taką skrzynkę e-mail, sprawdzając, jakie wiadomości się na niej znajdują. W zależności od konfiguracji po otrzymaniu nowej wiadomości na skonfigurowaną skrzynkę e-mail serwis może uruchamiać nową instancję obiegu w danym procesie oraz dołączać wspomnianą wiadomość bądź załączniki do niej do wspomnianej instancji obiegu bądź też przetwarzać takie załączniki. Następnie wiadomość taka jest przenoszona do innego folderu na skrzynce e-mail, aby nie przetwarzać jej ponownie;

MailApproval umożliwia delegowanie zadań przypisanych w systemie do innych użytkowników oraz automatyczne zamykanie zadania i wybór ścieżki przejścia poprzez odpowiedź na wiadomości e-mail wysyłane standardowo przez system. Odpowiedź taka udzielana jest za pośrednictwem funkcji „Odpowiedz do” lub przycisków zawartych w takiej wiadomości. Po przekazaniu odpowiedzi system automatycznie przenosi określony element ścieżką, której odpowiada komenda.

Powiązany moduł: „Przetwarzanie hotmailboxów”.

 

 • OCR AI

Rozpoznawanie informacji zawartych na otrzymywanych dokumentach w celu przeniesienia ich do elektronicznego formularza WEBCON BPS. Współpracując z silnikiem OCR, system zamienia skanowane obrazy na tekst, po czym korzystając z sieci neuronowej rozpoznaje poszczególne dane nagłówkowe dokumentu.

Powiązane moduły: „OCR AI – Nauka”, „OCR AI – Oczekiwanie na naukę”, „OCR AI – Oczekiwanie na rozpoznanie”, OCR AI – Oczekiwanie na warstwę tekstową”, „OCR AI – Rozpoznanie”, „OCR AI – Warstwa tekstowa”.

 

 • Analiza AI

Analiza anomalii służąca stworzeniu raportu „Analiza AI” (przycisk „Raporty” → węzeł „Raporty podstawowe” → „Analiza AI”) pokazujego nietypowe elementy w procesach na przykład: zamówienie na znacząco wyższą kwotę niż dotychczas czy też wnioski urlopowe obejmujące bardzo długi okres czasu. Uruchomienie analizy anomalii pozwala na automatyczne stworzenie opisu procesu – zbioru reguł AI na podstawie rzeczywistych danych wprowadzanych przez użytkowników.

Powiązane moduły: „AI”.

 

 • Archiwizacja elementów workflow

Archiwizacja realizowana w WEBCON BPS przez dwie akcje: „Archiwizuj elementy workflow” oraz „Zarządzanie elementami archiwalnymi”. Może być realizowana w trzech trybach: „Przeniesienie do bazy archiwum”, „Przeniesienie do zewnętrznej lokalizacji sieciowej” oraz „Usunięcie z bazy operacyjnej”. Archiwizacja po uprzednim skonfigurowaniu przez użytkownika jest wykonywana w tle przez serwis i skutkuje przeniesieniem elementów obiegu z bazy operacyjnej do bazy archiwum.

Powiązany moduł: „Archiwizacja elementów”.

 

 • Pobieranie kursów walut

Operacja konfigurowana z poziomu harmonogramów („Konfiguracja systemu” → „Konfiguracja serwisów” → „Harmonogramy”). Umożliwia pobieranie kursów walut z określonego przez użytkownika źródła i wstawianie ich do bazy danych. Operacja jest realizowana co ustalony przez użytkownika interwał.

Powiązany moduł: „Aktualizacja kursów wymiany walut”.

 

 • Indeksacja SOLR

Kopiowanie informacji z relacyjnej, SQL-owej bazy danych WEBCON BPS do nierelacyjnej (tj. słownikowej), SOLR-owej bazy danych i ich aktualizowanie. Ponieważ baza danych SOLR jest nierelacyjna, z elementów zgromadzonych w bazie budowane są indeksy tekstowe, co pozwala szybko wyszukiwać elementy słowników, wprowadzając wartości tekstowe. Wszystkie operacje aktualizujące elementy w takiej bazie danych są wykonywane przez serwis. Korzysta z niej też wyszukiwanie elementów nawigacji w lewym górnym rogu Portalu, a także raporty w aplikacji skonfigurowane na źródło SOLR.

Powiązane moduły: „Indeksowanie SOLR”, „Indeksowanie SOLR – czyszczenie planu zapytania”.

 

 • Serwis licencji

Jest to jedyna rola działająca niezależnie od bazy procesów. Rolę serwisu licencji dla danego środowiska może pełnić tylko jeden serwis. Oznacza to, że w sytuacji, gdy dostępnych jest wiele serwisów, rola ta może być przypisana tylko do jednego z nich. Rola odpowiada za dostarczanie licencji w systemie.

Powiązany moduł: „Serwis licencji”.

 

Role serwisów uruchamiane zawsze

Oprócz opisanych powyżej ról konfigurowanych przez użytkownika, istnieją także role uruchamiane każdorazowo i obsługiwane przez serwis. Zostały one omówione poniżej. (Podane nazwy odpowiadają nazwom modułów w raporcie „Uruchomione moduły”).

 • Główna kolejka

Optymalizacja zapytań w bazach danych korzystających z kolejek bazodanowych.

 • Log Cleaner

Okresowe czyszczenie logów WEBCON BPS ze starszych wpisów, aby zapobiec nadmiernemu rozrostowi baz danych. Rozpoczynając godziny serwisowe dla baz danych, serwis wykonuje czyszczenie tabel. Usuwanych jest jednorazowo do 100 000 najstarszych rekordów w poszczególnych tabelach.

 • WCF Licence Service, WCF Service, WCF Csom Service

Zapewnianie technicznej możliwości komunikacji z serwisem na potrzeby wykonywania operacji na żądanie.

 

Failover

W oknie konfiguracji serwisu w polu „Serwisy, których role będą przejmowane podczas procedury failover” istnieje możliwość skonfigurowania serwisów połączonych mechanizmem failover z aktualnym serwisem. W przypadku awarii lub wyłączenia serwisu z przypisaną konkretną rolą, rola ta jest przejmowana przez aktualny serwis. Rozwiązanie to gwarantuje niezawodną pracę systemu, także w sytuacjach awaryjnych. Warto zaznaczyć, że w konfiguracji procedury failover nie są obsługiwane cykliczne zależności, tj. jeżeli w planie przejmowania serwerów ustawiono cykl, system nie wykrywa go i nie będzie przekazywał ról w przypadku awarii serwisów.

Pole „Serwisy, których role będą przejmowane podczas procedury failover” umożliwiające zdefiniowanie serwisów z rolami przejmowany mi w toku procedury failover

 

Więcej informacji na temat procedury failover można znaleźć w artykule „Konfiguracja redundantnego serwisu w WEBCON BPS” dostępnym pod tym adresem.

 

Raport „Uruchomione moduły”

Raport „Uruchomione moduły” dostępny w WEBCON BPS (przycisk „Raporty” → węzeł „Serwis BPS WorkFlow” → „Uruchomione moduły”) prezentuje wszystkie moduły (włączone i wyłączone) obsługiwane przez serwisy.

Moduły te są powiązane z omówionymi powyżej rolami serwisów – wyłączenie danej roli jest odzwierciedlane na raporcie poprzez odznaczenie odpowiadającego jej modułu (puste pole wyboru w kolumnie „Aktywny”). Dodatkowo, jeżeli rola została skonfigurowana, ale z pewnych przyczyn (np. w wyniku błędu) nie jest uruchomiona obok odpowiadającego jej modułu, na raporcie wyświetlana jest ikona wykrzyknika zamkniętego wewnątrz trójkąta .

Ikona wykrzyknika może też pojawić się w przypadku, gdy rola jest uruchomiona, ale konfiguracja została zmieniona, tak aby była wyłączona. Wówczas do czasu przeładowania konfiguracji wyświetlane jest zaznaczone pole wyboru (oznaczające, że rola jest uruchomiona) oraz obok niego znak , co oznacza, że w aktualnej konfiguracji już nie powinna być ona włączona.

Raport „Uruchomione moduły” prezentujący wszystkie moduły obsługiwane przez serwisy

 

Role serwisu a moduły uruchomione na raporcie

Nazwa roli serwisu Nazwa modułu na raporcie Funkcja
Podstawowa funkcjonalność Administracyjne usuwanie elementów

 

Administracyjne usuwanie instancji obiegów WorkFlow wraz z powiązanymi danymi (zadania, załączniki)
Akcje cykliczne Sterowanie akcjami cyklicznymi
Akcje na timeout Sterowanie akcjami „Na Timeout”
Aktualizacja zastępstw Ustawianie zastępstw dla aktywnych zadań
Drukarka kodów kreskowych Wykonanie wydruku kodu kreskowego przy użyciu sterownika drukarki
Harmonogram powiadomień masowych Rozsyłanie powiadomień masowych
Harmonogram przyrostowej synchronizacji użytkowników Uruchamianie synchronizacji struktury organizacyjnej zgodnie z harmonogramem
Harmonogram synchronizacji użytkowników Uruchamianie synchronizacji struktury organizacyjnej zgodnie z harmonogramem
Harmonogram synchronizacji zdjęć dla źródła synchronizacji: Azure Active Directory / LDAP / Brak Uruchamianie synchronizacji struktury organizacyjnej zgodnie z harmonogramem
Import Import konfiguracji procesów i aplikacji oraz klonowanie konfiguracji procesu i obiegu w Designer Studio
Kolejka synchronizacji użytkowników Synchronizacja struktury organizacyjnej pobieranej z Active Directory / Azure Active Directory / LDAP
OLAP Aktualizacje analiz OLAP
Powiadomienia masowe Rozsyłanie powiadomień masowych
Powiadomienia push Obsługa mobilnych powiadomień PUSH
Synchronizacja zdjęć użytkowników Synchronizacja zdjęć użytkowników
Synchronizacja zdjęć wywołana z WEBCON Designer Studio w trybie debug dla źródła synchronizacji: Azure Active Directory / LDAP / Brak Synchronizacja zdjęć użytkowników
Usuwanie danych osobowych Usuwanie danych osobowych (RODO)
Wyliczenie informacji o zadaniach Aktualizacja liczników aktywnych zadań
Wysyłka maili Wysyłanie kolejkowanych wiadomości e-mail
Monitorowanie folderów: import plików skanera Przetwarzanie hotfolderów Monitorowanie hotfolderu pod kątem pojawienia się w nim nowych plików lub dokumentów. Po ich wykryciu pliki te są odpowiednio przetwarzane i przenoszone do innego folderu
Monitorowanie skrzynki Email/MailApproval Przetwarzanie hotmailboxów Monitorowanie skrzynki e-mail. W zależności od konfiguracji po otrzymaniu nowej wiadomości możliwe uruchomienie nowej instancji obiegu oraz dołączenie odnośnej wiadomość bądź załączników do niej do wspomnianej instancji obiegu bądź też przetworzenie takich załączników.

Delegowanie zadań przypisanych w systemie do innych użytkowników oraz automatyczne zamykanie zadania i wybór ścieżki przejścia.

OCR AI OCR AI – Nauka Korekta i poprawa skuteczności rozpoznania OCR AI w przypadku niezadowalającego lub błędnego rozpoznania wartości pól.
OCR AI – Oczekiwanie na naukę Krok systemowy – oczekiwanie na zakończenie nauczania sieci neuronowej.
OCR AI – Oczekiwanie na rozpoznanie Krok systemowy – oczekiwanie na przetworzenie plików przez moduł OCR AI – Rozpoznanie.
OCR AI – Oczekiwanie na warstwę tekstową Krok systemowy – oczekiwanie na przetworzenie plików (dodanie warstwy tekstowej).
OCR AI – Rozpoznanie Odczytanie odpowiednich pól z pliku, a następnie wpisanie ich do odpowiadających pól formularza.
OCR AI – Warstwa tekstowa Pobranie do przetwarzania plików, które zostaną dołączone do obiegu, i po wygenerowaniu warstwy tekstowej nadpisanie pierwotnych plików.
Analiza AI AI Wykonanie analizy nietypowych elementów w procesach.
Archiwizacja elementów workflow Archiwizacja elementów Archiwizacja wykonywana w tle przez serwis i skutkująca przeniesieniem elementów obiegu z bazy operacyjnej do bazy archiwum.
Pobieranie kursów walut Aktualizacja kursów wymiany walut Pobieranie kursów walut z określonego przez użytkownika źródła i wstawianie ich do bazy danych. Operacja jest realizowana co ustalony przez użytkownika interwał.
Indeksacja SOLR Indeksowanie SOLR

 

 

Kopiowanie informacji z relacyjnej, SQL-owej bazy danych WEBCON BPS do nierelacyjnej (tj. słownikowej), SOLR-owej bazy danych i ich aktualizowanie. Budowane indeksów tekstowych.
Indeksowanie SOLR – czyszczenie planu zapytania Moduł techniczny.
Serwis licencji Serwis licencji Dostarczanie licencji w systemie
Moduły uruchamiane zawsze niezależnie od konfiguracji i działające niezależnie Główna kolejka Optymalizacja zapytań w bazach danych korzystających z kolejek bazodanowych.
Log Cleaner Czyszczenie tabel ze starych wpisów.
WCF Licence Service

WCF Service

WCF Csom Service

Zapewnianie technicznej możliwości komunikacji z serwisem na potrzeby wykonywania operacji na żądanie.