Startowanie procesów z linku (akcja na belce) wraz z automatyczną inicjalizacją atrybutów

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy: wersja 8.0.x; autor: Kamil Nędza

 

Niejednokrotnie zdarza się, że dokumenty Workflow mają dziesiątki atrybutów, a formularze zawierają mnóstwo informacji. W przypadku chęci wystartowania nowego obiegu, z wykorzystaniem danych z istniejącego dokumentu, ręczne przenoszenie wszystkich danych może się okazać dla użytkownika niewygodne. Przepisywanie dziesiątek pól jest nieefektywne i czasochłonne, a w dodatku stwarza ryzyko pomyłki. W takim przypadku warto zastosować startowanie nowego procesu z linku (akcja na belce), gdzie wykorzystanie zostanie mechanizm inicjalizacji atrybutów.

W tym celu wykorzystane zostaną następujące funkcjonalności WEBCON BPS Studio:

  • Pole wyboru – Atrybut. Pole służy do wyboru wartości z listy. W naszym przypadku atrybut ten posłuży do zainicjalizowania pozostałych atrybutów formularza nowo startowanego obiegu.
  • Odsyłacz – Akcja. Umożliwiająca przejście do strony o podanym adresie, otwarcie strony o podanym adresie w nowym oknie. Możliwe jest także startowanie nowych obiegów. Dodatkowo w linku zostanie przekazany parametr, dzięki któremu wiadomo będzie, z którego dokumentu atrybuty mają zostać wczytane.

Przykład realizowanej funkcjonalności:

Istnieją dwa obiegi. Obieg Weryfikacji opłacalności, poprzedza proces Projektu.

Chcemy osiągnąć, aby w kroku „Archiwum” obiegu „Weryfikacja opłacalności”, została dodana akcja na belce umożliwiająca startowanie nowego obiegu „Projekt” dla którego wszystkie kluczowe atrybuty (w tym przypadku są to 4 atrybuty „Moc”) z obiegu „Weryfikacji opłacalności” zostaną przeniesione na formularz rejestracji „Projektu”.

 

Konfiguracja:

 

Dodawanie i konfiguracja atrybutu technicznego typu „Pole wyboru”:

 

W sekcji atrybuty w drzewie procesów znajdującym się po lewej stronie, dodajemy nowy atrybut typu „Pole wyboru”. Dokonujemy tego klikając w przycisk „Nowy atrybut” następnie zmieniamy nazwę i zmieniamy typ atrybutu.

Pole to będzie inicjalizowało wartość innych atrybutów. Przekazywane będzie do niego ID istniejącego już dokumentu Workflow z którego pobierane będą wartości.

W zakładce „Ogólne” ustawiamy domyślne źródło danych. W zapytaniu SQL zwracamy wszystkie dokumenty o typie dokumentu, z którego będziemy importować dane. W naszym przypadku będziemy przenosić dane z Obiegu Weryfikacji Opłacalności do Obiegu Projektu, więc w zapytaniu filtrujemy wszystkie dokumenty Obiegu Weryfikacji Opłacalności. Następnie zaznaczamy opcję „Obsługa przez okienko popup (SharePoint Picker)”.

atrybut-konfig

Rys. 1. Widok po podstawowej konfiguracji atrybutu

Następnie klikając przycisk „Konfiguruj” przechodzimy do konfiguracji szczegółowej atrybutu. W tym miejscu mapujemy atrybuty. Innymi słowy, ustawiamy które atrybuty zwrócone z naszego zapytania SQL mają trafić do konkretnych pól formularza. Ważne, aby zwrócony został tylko 1 wiersz – dlatego odnosimy się do unikalnego w skali całego Workflow WFD_ID.

picker-konfiguracja

Rys. 2. Szczegółowa konfiguracja Pickera

 

Kolumna źródłowa definiuje skąd pobierana jest wartość. Kolumny źródłowe można w łatwy sposób zweryfikować, sprawdzając ustawienia atrybutów (patrz Rys. 3.):

kolumna-zrodlowa

Rys. 3. Przykład sprawdzania nazw kolumn w bazie

 

Po zmapowaniu atrybutów, klikamy przycisk OK i zapisujemy projekt. Atrybut jest gotowy.

Dodawanie akcji „Odsyłacz”:

 

Gdy atrybut „Dokument Weryfikacji” jest już gotowy, należy stworzyć akcję, która będzie otwierała odpowiedni link. Aby dodać odsyłacz jako akcję na danym kroku, należy wejść w konfigurację kroku. Klikamy na obieg Weryfikacji Opłacalności, zaznaczamy krok „Archiwum” i klikamy „Edytuj”. Następnie w zakładce „Akcje” po kliknięciu na „Liście akcji” w pozycję „Przycisk w menu” dodajemy akcję poprzez kliknięcie w przycisk „Dodaj”. Zmieniamy nazwę akcji, a jej rodzaj na ustawiamy na „Odsyłacz”.

akcja-w-menu

Rys. 4. Dodanie nowej akcji jako przycisk w menu

 

Przechodzimy do szczegółowych ustawień akcji poprzez kliknięcie w przycisk „Konfiguruj”. Pojawi się okno konfiguracyjne (jak na Rys. 5). Jako odsyłacz wklejamy odpowiednio przygotowany link na zasadzie:

[Link do WFDynamic]?WF_ID=[ID obiegu]&DTYPE_ID=[ID typu dokumentów]&[Parametry do przekazania]

W tym konkretnym przypadku wklejony link wygląda następująco:

http://trial.webcon.pl/examples/_layouts/15/webcon/WFDynamic.aspx?WF_ID=19&DTYPE_ID=14&AttChoose1={WFD_ID}

odsylacz

Rys. 5. Widok okna konfiguracyjnego dla akcji „Odsyłacz”

 

Link przekazuje do atrybutu „Dokument Weryfikacji” formularza Obiegu Projektu aktualne ID dokumentu Weryfikacji Opłacalności. Odpowiedzialna za to jest końcówka &AttChoose1={WFD_ID} (zwróć uwagę na konfigurację atrybutu na Rys. 1. – widać na niej nazwę pola w bazie).

 

 

Weryfikacja działania funkcjonalności

 

Wchodzimy w dokument Obiegu Weryfikacji Opłacalności:

weryfikacja-oplacalnosci

Rys. 6. Widok formularza obiegu Weryfikacji Opłacalności

 

W momencie kliknięcia w przycisk „STARTUJ OBIEG PROJEKTU” w nowej zakładce zostanie otwarty formularz wybranego przez nas obiegu. W tym konkretnym przypadku jest to obieg Projektu.

startuj-projekt