Sterowanie obiegiem (Branch) – przykłady wykorzystania i konfiguracji

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 8.0.x; autor: Kamil Nędza                    

Opis funkcjonalności:

Sterowanie obiegiem (Branch), pozwala na podstawie ustawionego warunku, przejść wybraną ścieżką przejścia. Dzięki niemu jesteśmy w stanie w bardzo łatwy sposób, bez zbędnych akcji tworzyć przejrzyste i intuicyjnie działające obiegi. Za pomocą sterowania obiegiem możemy między innymi:

v  Pomijać zbędne kroki

v  Decydować do kogo ma zostać przypisane zadanie

v  Wstrzymywać dokument w bieżącym kroku dopóki jakiś czynniki nie zostanie spełniony

Zastosowań Branchy może być więcej. W tym dokumencie zostaną przedstawione przykłady dla wyżej wymienionych funkcjonalności. Na konkretnych scenariuszach zostanie przedstawione działanie oraz konfiguracja Branchy.

Przykład nr 1.

Realizowana funkcjonalność:

W firmowym obiegu absencji, chcemy, aby w zależności od wybranego typu nieobecności, dokument przechodził do odpowiedniego kroku. W przypadku, gdy zostanie wybrany „Urlop wypoczynkowy”,  lub „Urlop na żądanie” dokument powinien trafić do wybranego zastępcy. W przypadku gdy wybrana zostanie „Praca zdalna”, dokument powinien pominąć krok i skierować dokument od razu do przełożonego w celu akceptacji.

Konfiguracja:

Prosty obieg nieobecności może wyglądać jak ten przedstawiony na Rys. 1

branch-absencja-graf

Rys. 1. Schemat graficzny obiegu „Absencji”

Zaraz po rejestracji, sprawdzany jest typ nieobecności. Na jego podstawie ustalane jest, czy dokument trafi do zastępcy, czy bezpośrednio do przełożonego.

Wchodzimy w edycję sterowania obiegiem:

branch-sterowanie

Rys. 2. Widok obiegu „Absencji”

Następnie na ścieżkach przejścia konfigurujemy do kogo ma trafić zadanie. W przypadku ścieżki „TAK” zadanie trafi do przełożonego. Dla ścieżki „NIE”, zadanie najpierw trafi do zastępcy w celu akceptacji. Przykład konfiguracji znajduje się na Rys. 3. Analogicznie konfigurujemy ścieżkę „NIE” przypisując zadanie do osoby z atrybutu „Zastępca”.

branch-sciezka

Rys. 3. Przykład konfiguracji ścieżki „TAK”

Przechodzimy do konfiguracji brancha poprzez kliknięcie w zakładkę „Sterowanie obiegiem”. Konfiguracji możemy dokonać na dwa sposoby:

v  Na podstawie wartości atrybutu

v  Na podstawie zapytania SQL

W tym przypadku wybór ścieżki został skonfigurowany na podstawie wartości atrybutu. Poprawna konfiguracja widnieje na Rys. 4.

branch-konfig

Rys. 4. Konfiguracja sterowania obiegiem

 branch-konfig-atrybut

 Rys. 5. Konfiguracja atrybutu „Rodzaj nieobecności”

Na Rys. 5. widać, że dla pracy zdalnej, przypisanym ID jest liczba 3. Dlatego też, w warunku sprawdzamy czy ID wynosi 3. Jeżeli tak, oznacza to, że wybrana została praca zdalna, a dokument przejdzie ścieżką przejścia „TAK” i trafi do przełożonego. Jeżeli ID jest różne od 3, dokument przejdzie ścieżką przejścia „NIE” i trafi do zastępcy.

branch-rejestracja

Rys. 6. Rejestracja nieobecności

 branch-akceptacja

Rys. 7. Dokument w kroku „Akceptacja przełożonego”

Na powyższych Rys. widać, że został zarejestrowany dokument z rodzajem nieobecności „Praca zdalna”. Dokument więc trafił bezpośrednio do przełożonego z pominięciem kroku „Akceptacja zastępcy” .

 

Przykład nr 2.

Realizowana funkcjonalność:

W zależności od wybranego rodzaju zgłoszenia, dokument powinien trafić do odpowiedniej grupy osób. W przypadku gdy zostanie wybrany zostanie „Usterka techniczna” dokument ma trafić do grupy „Obsługa techniczna”. W przypadku, gdy „Reklamacja”, dokument zostanie przypisany dla grupy „Obsługa klienta”.

Konfiguracja:

Przykładowy obieg obsługi zgłoszeń klientów został przedstawiony na Rys. 8.

branch-zgloszenia

Rys. 8. Schemat graficzny obiegu „Zgłoszenia klientów”

 

Widzimy, że tuż po rejestracji, dokument trafia do sterowania obiegiem. W tym kroku należy uzupełnić parametr wyboru ścieżki.

Zanim jednak przejdziemy do konfiguracji Brancha, przyjrzyjmy się konfiguracji atrybutu „Rodzaj zgłoszenia”:

branch-atrybut-zgloszenie

Rys. 9. Konfiguracja atrybutu „Rodzaj zgłoszenia”

 

Następnie przechodzimy do  konfiguracji sterowania obiegiem. W tym celu klikamy na obieg „Zgłoszenia klientów”. W zakładce „Definicja i kroki”  wybieramy sterowanie obiegiem, które chcemy skonfigurować i klikamy „Edytuj”.

branch-widok-zgloszenia

Rys. 10. Widok obiegu „Zgłoszenia klientów”

W zakładce „Sterowanie obiegiem” konfigurujemy warunki, które będą determinowały, którą ścieżką przejścia przejdzie dokument. W tym przypadku wybór ścieżki zostanie dokonany na podstawie wartości atrybutu „Rodzaj zgłoszenia”.

branch-konfiguracja

Rys. 11. Konfiguracja brancha

Pozostaje nam tylko na ścieżkach przejścia skonfigurować przypisanie zadań do odpowiednich grup. Przechodzimy do zakładki „Ścieżki przejścia”. Wchodzimy w sekcję „Tworzenie zadania” i ustawiamy do kogo ma trafić zadanie.

branch-zadania

Rys. 12. Ustawienie przypisania zadania dla zgłoszenia usterki

 branch-zadania-reklamacje

Rys. 13. Ustawienie przypisania zadania dla zgłoszenia reklamacji

 

Weryfikacja działania funkcjonalności

 

Na witrynie w grupie „Obsługa techniczna” znajduje się pracownik Tomasz Słuszniak. Paweł Jawień jest z kolei członkiem grupy „Obsługa klienta”.

Rejestrujemy dokumenty i sprawdzamy do kogo zostało przypisane zadanie.

branch-sprawdzenie-usterki

Rys. 14. Przypisanie zadania dla zgłoszenia usterki

 branch-sprawdzenie-reklamacji

Rys. 15. Przypisanie zadania dla zgłoszenia reklamacji

W celu weryfikacji, możemy kliknąć link „Historia elementu” w lewym dolnym rogu i sprawdzić jak przebiegło sterowanie obiegiem:

branch-historia

Rys. 16. Widok historii elementu

Przykład nr 3.

Realizowana funkcjonalność:

Mamy przykładowy obieg budżetu. Na obiegu znajduje się lista pozycji, na której dodawane są wydatki w ramach tego budżetu. Chcemy, aby obieg zamknął się automatycznie w momencie, kiedy zostaną wydane wszystkie środki.

Konfiguracja:

Na potrzeby pokazania funkcjonalności został stworzony prosty obieg Budżetu, którego schemat został zaprezentowany na rys. 17.

branch-obieg-budzetu

Rys. 17. Schemat graficzny Obiegu Budżetu

 Na ścieżce przejścia „Załóż” inicjalizowana jest wartość atrybutu „Pozostałe fundusze” wartością z atrybutu „Kwota początkowa”. Z kolei na ścieżce przejścia „Dodaj wydatek” podpięta jest akcja licząca pozostałe środki. Następnie na sterowaniu obiegiem sprawdzany jest warunek, czy wszystkie środki z budżetu zostały wykorzystane, jeżeli nie, dokument pozostanie w kroku „Realizacja budżetu”. Jeśli jednak wszystkie fundusze zostały wydane, dokument przejdzie do kroku końcowego „Zrealizowane”.

branch-budzet-konfig

Rys. 18. Konfiguracja akcji na ścieżce przejścia „załóż” kopiującej zawartość atrybutu „Kwota początkowa” do atrybutu „Pozostałe fundusze”

 branch-pozostale-srodki

Rys. 19. Konfiguracja akcji zliczającej pozostałe środki w ramach budżetu

 

Tym razem zostanie przedstawiona konfiguracja brancha na podstawie zapytania SQL. Logika działania zapytania jest następująca: Jeżeli pozostałe fundusze wynoszą zero lub mniej (są nie większe niż zero), to dokument przejdzie ścieżką przejścia „TAK” (budżet zrealizowany). W przeciwnym wypadku, przejdzie ścieżką „NIE” (budżet nie został zrealizowany).

branch-akcja-zliczajaca

Rys. 20. Konfiguracja akcji zliczającej pozostałe środki funduszu

 

Weryfikacja działania funkcjonalności

 

Na witrynie rejestrujemy nowy dokument obiegu budżet:

branch-rejestracja-dokumentu

Rys. 21. Formularz rejestracji dokumentu

 

Po założeniu, kiedy dokument znajduje się już w kroku „Realizacja budżetu” mamy możliwość dodawania wydatków. Dodane zostały dwa wydatki – Papier xero i Krzesło biurowe, które nie spowodowały wykorzystania całego budżetu i kliknięta została ścieżka przejścia „Dodaj wydatek”.

branch-dodawanie-wydatkow

Rys. 22. Dodawanie wydatków do budżetu

Jak widać, dokument wciąż pozostał w kroku „Realizacja budżetu”.

branch-weryfikacja-budzetu

Rys. 23. Weryfikacja budżetu po dodaniu wydatków

 

Po dodaniu kolejnego wydatku – tonera, okazało się, że wykorzystaliśmy cały budżet. Po kliknięciu „Dodaj wydatek” dokument automatycznie przeszedł do końcowego kroku „Zrealizowane”

branch-weryfikacja-funduszy

Rys. 24. Weryfikacja budżetu po zrealizowaniu wszystkich funduszy