Tabela AdminWFEventLogs

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Dawid Golonka

 

Wprowadzenie

Pracując na portalowej wersji systemu WEBCON BPS, można natknąć się na wyświetlane przez system w prawym górnym rogu komunikaty błędów – występują one gdy system napotka na jakiś problem i wykonanie jakiejś czynności zakończy się niepowodzeniem. Od wersji 2020.1.3.277 WEBCON BPS Designer Studio umożliwia podejrzenie logów takiego błędu z poziomu panelu narzędzi administracyjnych. Nie oznacza to jednak, że użytkownicy poprzednich wersji skazani są tylko na informacje zwracane przez okno podglądu zdarzeń, pojawiające się po kliknięciu w monit z błędem. Dostęp do logów błędów możliwy jest z poziomu tabeli AdminWFEventLogs znajdującej się w bazie konfiguracyjnej. Jej opis jest tematem tego artykułu.

Opis

Najważniejsze kolumny z tabeli AdminWFEventLogs to:

 • WEL_ID – ID błędu,
 • WEL_CreatedBy – informacja, u którego użytkownika wystąpił błąd;
 • WEL_Source – źródło skąd pochodzi komunikat (którego komponentu systemu dotyczy), jest to odwołanie do tabeli DicLogSources z bazy zawartości. Dla poszczególnych ID zwracane są następujące wartości z tabeli:
  • 1 – BpsStudio,
  • 2 – BpsSharePointSolution,
  • 3 – BPSService,
  • 4 – BPSCloudPortal.
 • WEL_Category – ID kategorii komunikatu z logu. Do odczytu nazwy kategorii należy skorzystać z tabeli DicLogCategories z bazy zawartości (rozróżnia się 39 kategorii komunikatów);
 • WEL_Name – nagłówek komunikatu,
 • WEL_Details – treść komunikatu,
 • WEL_DateAndTime – data i godzina pojawienia się komunikatu,
 • WEL_ErrorGuid – GUID komunikatu.

Korzystanie z narzędzia administracyjnego do sprawdzania logów zostało opisane w aplikacji KB (Portal) pod linkiem: https://kb.webcon.pl/pobieranie-tresci-bledow-z-poziomu-webcon-bps-designer-studio/.

Jako, że w wyżej wymienionym artykule został już skonfigurowany prezentacyjny obieg oraz został „wygenerowany” błąd, w tym artykule posłużymy się tym samym przykładem.

Wykonując zapytanie do tabeli przy zawężeniu go do komunikatu o GUID = 5dae0f48-5d70-4dd3-b5b3-f134f28c2342 (jak w przytoczonym artykule) uzyskujemy dostęp do tych samych danych:

Rys. 1. Rezultat zapytania do tabeli AdminWFEventLogs (baza konfiguracyjna)

 

Poniżej przedstawiony został zrzut ekranu z WEBCON BPS Designer Studio, z informacjami o komunikacie dla tego GUID:

Rysunek 2. Informacja o błędzie, odczytana z poziomu WEBCON BPS Designer Studio

 

Podsumowanie

Narzędzie ze Studio pozwala wyszukiwać informacje dotyczące błędów. Informacje te są pobierane z bazy i wyświetlają dane z kolumn: WEL_Name i WEL_Details tabeli AdminWFEventLogs.

Administratorzy starszych systemów również mają możliwość sprawdzania szczegółów dotyczących błędów, poprzez skorzystanie bezpośrednio z tabeli AdminWFEventLogs w bazie konfiguracyjnej, która została opisana na wstępie tego artykułu.