Uprawnienia w WEBCON BPS Designer Studio

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Michał Lalewicz

 

Wstęp

Przy tworzeniu każdego procesu przychodzi czas, kiedy trzeba udostępnić go docelowym użytkownikom. Zazwyczaj są oni rozróżniani pod względem roli jaką będą pełnić i trzeba to uwzględnić w jego konfiguracji. Do tego celu służy nadawanie im odpowiednich uprawnień. Dzięki nim można wskazać, kto  będzie mieć prawo startowania nowych elementów, kto i kiedy będzie miał do nich dostęp tylko do odczytu i w końcu kto otrzyma możliwość modyfikowania tych już istniejących. WEBCON BPS zapewnia możliwość konfiguracji uprawnień w każdym z wymienionych aspektów.

Zobacz też: https://kb.webcon.pl/uprawnienia-w-webcon-bps/.

Rodzaje uprawnień

 

Uprawnienia globalne

Uprawnienia globalne umożliwiają nadawanie wskazanym użytkownikom globalnych uprawnień administracyjnych lub tylko do odczytu do wszystkich istniejących procesów.

W celu nadania uprawnień globalnych należy przejść do sekcji ‘Konfiguracja systemu” a następnie w sekcji ‘Parametry globalne’ wybrać opcję ‘Uprawnienia globalne’.

 

 • Administratorzy systemu

Posiadają najwyższy poziom uprawnień. Pozwala pracować w trybie pełnym WEBCON BPS Designer Studio . Posiada pełne uprawnienia modyfikacji wszystkich elementów systemu. Widzi i może modyfikować wszystkie aplikacje z poziomu WEBCON BPS Portal. Nie ma dostępu do danych.

 • Administratorzy Biznesowi

Posiadają uprawnienia dostępu do danych edycji, dodawania oraz usuwania elementów. Mają również dostęp do wszystkich części procesu (np. archiwum). Administratorzy biznesowi nie mają uprawnień  do aplikacji WEBCON BPS Designer Studio.

 • Prawo odczytu do wszystkich elementów obiegów

Umożliwia określenie użytkowników, którzy będą posiadać globalne uprawnienia tylko do odczytu do wszystkich istniejących procesów, bez względu na posiadane już uprawnienia (lub ich brak) na procesach.

Uprawnienia aplikacji

Dla każdej aplikacji można zdefiniować osobną siatkę uprawnień  . Uprawnienia definiowane dla aplikacji pozwalają określić grupy użytkowników mogących modyfikować jej definicję oraz przypisane do niej procesy. W ramach uprawnień aplikacji definiowany jest również zakres jej widoczności dla użytkowników końcowych .

W celu nadania uprawnień należy przejść do wybranej aplikacji i wybrać sekcję ‘Uprawnienia’.

 

Aplikacja posiada następujące poziomy uprawnień:

 • Administrator aplikacji

Uprawnienia dają pełen dostęp do aplikacji, zarówno jeśli chodzi o jej widoczność, jak i możliwość modyfikacji . Z poziomu WEBCON BPS Designer Studio użytkownik o tym poziomie uprawnień może zmieniać wszystkie ustawienia aplikacji, modyfikować procesy macierzyste oraz powiązane, tworzyć i modyfikować elementy prezentacji. Z poziomu WEBCON BPS Portal użytkownik ma możliwość przejścia w tryb edycji, dodawania nowych oraz modyfikacji istniejących elementów systemu (starty, dashboardy, raporty). Ma możliwość pobrania kodu osadzenia dowolnego elementu systemu. Ma również dostęp do widoku anomalii.

Uprawnienia tego poziomu nie dają dostępu do danych procesów. W celu zdefiniowania widoczności danych (np. na raportach) konieczne jest określenie odpowiednich uprawnień na poziomie procesu.

 • Projektant Portalu

Uprawnienia dają pełen dostęp do aplikacji z poziomu WEBCON BPS Portal, zarówno jeśli chodzi o jej widoczność jak i możliwość modyfikacji. Uprawnienia nie pozwalają na uruchomienie i edycję aplikacji przy pomocy WEBCON BPS Designer Studio. Z poziomu WEBCON BPS Portal użytkownik ma możliwość przejścia w tryb edycji, dodawania nowych oraz modyfikacji istniejących elementów systemu (starty, dashboardy, raporty). Ma możliwość pobrania kodu osadzenia dowolnego elementu systemu.

Uprawnienia tego poziomu nie dają dostępu do danych procesów.

 • Dostęp do metadanych

Uprawnienia dają dostęp do metadanych (struktury atrybutów) procesów aplikacji z poziomu dodatku WEBCON BPS Word Add-In, pozwalając na definicję wzorów dokumentów. Uprawnienia tego poziomu nie dają dostępu do danych procesów oraz do aplikacji z poziomu WEBCON BPS Portal.

 • Dostęp do aplikacji

Uprawnienia dają dostęp aplikacji z poziomu WEBCON BPS Portal pozwalając użytkownikowi odnaleźć aplikację i przeglądać jej zawartość. Uprawnienia tego poziomu nie dają dostępu do danych procesów. W celu zdefiniowania widoczności danych (np. na raportach) konieczne jest określenie odpowiednich uprawnień na poziomie procesu.

Uprawnienia procesów/formularzy

Istnieje możliwość definiowania uprawnień per spółka. Przydzielenie uprawnień na tym poziomie oznacza, że będą one miały zastosowanie do wszystkich typów formularzy oraz obiegów tworzonych w jego obrębie. Do ich zarządzania przeznaczona jest zakładka ‘Uprawnienia’ znajdująca się w konfiguracji procesu.

 

Istnieje też możliwość definiowania uprawnień na poziomie powiązania formularza z obiegiem. Na tym poziomie nadawane uprawnienia są ograniczone do powiązania typu formularza z obiegiem. Uprawnienia tam skonfigurowane pozwolą użytkownikowi na pracę w obrębie danego formularza tylko w obecnie konfigurowanym obiegu. Jeżeli jest on wykorzystywany również w innych, nie będą mieć w nich znaczenia.

Do ich zarządzania przeznaczona jest zakładka ‘Powiązane typy formularzy’ znajdująca się w konfiguracji obiegu.

 

 • Administrator biznesowy

Posiada uprawnienia dostępu do danych edycji, dodawania oraz usuwania elementów. Ma również dostęp do wszystkich części procesu (np. archiwum). Nie ma uprawnień  do aplikacji WEBCON BPS Designer Studio.

 • Dostęp do wszystkich elementów z możliwością edycji

Umożliwia ustawienie osób mających uprawnienia do modyfikacji i przeglądania elementów w procesie

 • Możliwość startowania nowych elementów

Umożliwia ustawienie osób mogących startować nowe elementy. Osoba taka może również odczytywać, modyfikować i usuwać procesy, ale tylko te, które zostały przez nią utworzone.

 • Dostęp do wszystkich elementów wraz z załącznikami

Umożliwia ustawienie osób mogących przeglądać elementy obiegów oraz ich załączniki.

 • Dostęp do wszystkich elementów bez dostępu do załączników

Umożliwia ustawienie osób mogących przeglądać elementy w procesie, ale niemających prawa do odczytu załączników.

 • Zarządzanie archiwum

Umożliwia ustawienie osób, które będą miały  dostęp do wszystkich zarchiwizowanych elementów workflow. Globalni i procesowi administratorzy również będą mieli tam dostęp.