Wbudowane widoki w bazie kontentu

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Dawid Golonka

 

Wprowadzenie

Tworząc obsługę procesów biznesowych w systemie WEBCON BPS warto pamiętać, że nawet najprostszy obieg, z minimalną liczbą kroków i atrybutów, posiada odzwierciedlenie wszystkich swoich elementów i ustawień w bazie danych, która jest sercem działania systemu. Informacje o tych elementach zawarte są w tabelach bazy zawartości. Istnieją także, tworzone automatycznie przez system, „tabele wirtualne” czyli widoki SQL, które zawierają dane z połączonych tabel. Ten artykuł będzie stanowił opis kilku najważniejszych widoków, do których użytkownicy mogą odwoływać się bezpośrednio z poziomu WEBCON BPS Designer Studio, bądź z poziomu systemu zarządzania bazą danych.

Opis widoków

a) Automatycznie generowane widoki procesów – widok agreguje wszystkie najważniejsze informacje z tabel dotyczących danego procesu. Nazwa widoku zawiera w sobie nazwę procesu oraz jego ID, aby jednoznacznie zidentyfikować procesy, nawet te o identycznych nazwach.

Rys. 1. Nazwa widoku dla konkretnego procesu tworzona jest z jego nazwy i numeru ID

 

Rys. 2. Proces w oparciu o który powstał widok z Rysunku 1

 

Widok wyświetla dane z kolumn, które domyślnie występują dla każdego procesu, oraz dodatkowo z kolumn, które przechowują wartości poszczególnych atrybutów utworzonych w procesie – w liczbie odpowiadającej liczbie atrybutów. Łącznie dane te pochodzą z 7 tabel, a kolumną jednoznacznie identyfikującą każdy z wierszy jest ID elementu.

Najważniejszymi informacjami, jakie można uzyskać z tego widoku dysponując ID elementu są:

 • nazwa i ID procesu,
 • nazwa i ID obiegu,
 • nazwa i ID kroku,
 • nazwa i ID typu formularza,
 • informacje o obiegu nadrzędnym,
 • informacje o autorze i ostatnim modyfikującym,
 • informacje o sygnaturze,
 • informacje o spółce,
 • informacje o dacie utworzenia i modyfikacji,
 • informacje o wartościach atrybutów (nazwy kolumn są takie same jak nazwy atrybutów na formularzu).

W zapytaniu do widoku można stosować warunki i filtrować wyniki, np. szukając informacji o elementach danego autora, spółki itd. Dodatkowe zastosowania i cechy widoku procesu:

 • pozwala szybko sprawdzić liczbę elementów utworzonych w danym procesie,
 • pozwala na łatwe pisanie własnych zapytań do SQL Gridów (unikając konieczności pisania złożonych konstrukcji z połączeniami do wielu tabel). Należy przy tym pamiętać, że ID procesu zmienia się co środowisko, powodując zmianę nazwy widoku,
 • nazwy kolumn odnoszących się do wartości atrybutów są analogiczne jak nazwy tych atrybutów na formularzu – zwiększa to czytelność podglądu,
 • widok jest stale aktualizowany przez system, zawsze udostępnia podgląd na aktualną konfigurację

b) Widok V_InlineBusinessRulesUsages – zawiera informacje o wykorzystywaniu reguł biznesowych. Na widok składa się pięć kolumn:

 • RuleID – ID reguły biznesowej,
 • ObjectID – ID obiektu, w którym użyta jest reguła biznesowa,
 • TableName – nazwa tabeli, w jakiej znajduje się wiersz o identyfikatorze wskazanym przez ObjectID,
 • ObjectIDColumnName – informacja o kolumnie, w której przechowywane jest ObjectID,
 • ColumnName – nazwa kolumny, w której przechowywane jest ID reguły biznesowej użytej w obiekcie związanym z tabelą zawartą w TableName

Poniżej znajduje się przykład sposobu odczytywania wiersza z rezultatu zapytania do widoku. Wpisy odnoszące się do tabeli WFSteps dotyczą reguł biznesowych użytych w konfiguracji kroku.

Rys. 3. Przykładowe zapytanie do widoku V_InlineBusinessRulesUsages

 

Reguła biznesowa ma ID = 1079 i znajduje się w obiekcie o ID = 271 identyfikowanym przez kolumnę STP_ID w tabeli WFSteps. Tabela WFSteps zawiera informacje o krokach w obiegu. Odnajdując krok o danym ID można stwierdzić, iż jest to krok sterowania obiegiem, a szukana reguła jest dodana w sekcji wyboru ścieżki, którą ma przejść element.

Rys. 4. Reguła wykonująca się w kroku sterowania obiegiem

 

Informacja o ID reguły w tabeli WFSteps znajduje się w tym przypadku w kolumnie „STP_BranchConditionBRID”:

Rys. 5. Miejsce przechowywania informacji o ID reguły w tabeli "WFSteps"

 

Poniżej znajduje się opis kilku innych wyników, jakie można uzyskać w zapytaniach do tego widoku:

TableName: WFBusinessRuleParameters,

OBjectIDColumnName: BRP_ID,

ColumnName: BRP_RuleID

Wpisy odnoszące się do tabeli WFBusinessRuleParameters dotyczą parametrów, które można definiować przy tworzeniu reguł biznesowych, umożliwiają użytkownikowi wprowadzania swoich wartości do formuł wykonujących się w regule. Przykładowy wynik z zapytania do widoku:

Rys. 6. Rezultat zapytania do widoku, odnoszący się do tabeli WFBusinessRuleParameters

 

Odpytując tabelę WFBusinessRuleParameters zapytaniem zawężonym do BRP_ID = 24 uzyskujemy informacje o danym parametrze:

Rys. 7. Zapytanie do tabeli WFBusinessRuleParametets zawężone do odpowiedniego ID

 

Poniżej znajduje się zrzut ekranu przedstawiający lokalizację parametru w WEBCON BPS Designer Studio:

Rys. 8. Lokalizacja parametru

 

Parametr ten jest wykorzystywany w komendzie SQL definicji reguły:

Rys. 9. Parametr wykorzystywany jest w składni zapytania SQL

 

TableName: WFActionBusinessRules,

OBjectIDColumnName: ABR_ID,

ColumnName: ABR_BRDID

Wpisy odnoszące się do tabeli WFActionBusinessRules dotyczą reguł biznesowych zastosowanych w konfiguracji akcji. Przykładowy wynik z zapytania do widoku:

Rys. 10. Rezultat zapytania do widoku, odnoszący się do tabeli WFActionBusinessRules

 

Wykonując teraz zapytanie do tabeli WFActionBusinessRules z podanym ObjectID można dowiedzieć się jakiej akcji dotyczy dana reguła:

Rys. 11. Zapytanie do tabeli WFActionBusinessRules z użyciem podanego ObjectID

 

Reguła dotyczy akcji o ID = 1105 (kolumna ABR_ACTID zwraca ID akcji). Jak widać na poniższym zrzucie ekranu jest to akcja typu zmień wartość pola, a reguła została wykorzystana w jej konfiguracji:

Rys. 12. Formuła reguły w konfiguracji akcji typu "Zmień wartość pola"

 

TableName: WFAvaiblePaths,

OBjectIDColumnName: PATH_ID,

ColumnName: PATH_OnSubmitUxBRID

Wpisy odnoszące się do pola [PATH_OnSubmitUxBRDID] w tabeli WFAvaiblePaths dotyczą reguł biznesowych, które tworzą dodatkową walidację przy przejściu ścieżką. Przykładowy wynik z zapytania do widoku:

Rys. 13. Rezultat zapytania do widoku, odnoszący się do tabeli WFAvaiblePaths

 

Reguła wykonuje się na ścieżce o ID = 1133:

Rys. 14. Ścieżka, na której wykonuje się reguła

 

Miejsce jej deklaracji znajduje się w zakładce „Parametry”:

Rys. 15. Reguła znajduje się na karcie "Parametry" konfiguracji ścieżki

 

 

c) Widok V_SecuritiesByUser zbudowany jest z dwóch kolumn – ID elementu w obiegu oraz nazwy użytkownika. Umożliwia uzyskanie informacji o elementach dostępnych dla każdego z użytkowników.

Rys. 16. Elementy dostępne dla użytkowników

 

Przykładowe zapytanie do widoku – liczba elementów dostępnych dla użytkownika:

Rys. 17. Zapytanie do widoku – liczba elementów dostępnych dla użytkownika

 

Widoki przechowujące wartości wskaźników KPI

System WEBCON BPS umożliwia generowanie wskaźników KPI, które mogą służyć do wykonywania analiz obiegu dokumentów w procesach. System automatycznie tworzy w bazie danych zawartości 13 widoków różniących się sposobem filtrowania i agregacji danych:

 • V_KPI_Elem_ByDefinitions – widok przedstawia statystyki elementów obiegu z podziałem na procesy,
 • V_KPI_Elem_ByStep – widok przedstawia statystyki elementów obiegu z podziałem na kroki,
 • V_KPI_Elem_ByWorkFlow – widok przedstawia statystyki elementów z podziałem na poszczególne obiegi,
 • V_KPI_Elem_Global – widok przedstawia statystyki wszystkich elementów w systemie,
 • V_KPI_Tops_Activity_ByDefinitions – widok przedstawia statystyki aktywności użytkowników (liczba przejść ścieżkami) z podziałem na poszczególne procesy,
 • V_KPI_Tops_Activity_ByStep – widok przedstawia statystyki aktywności użytkowników (liczba przejść ścieżkami) z podziałem na poszczególne kroki,
 • V_KPI_Tops_Activity_Global – widok przedstawia statystyki aktywności użytkowników (liczba przejść ścieżkami) dla wszystkich elementów w systemie,
 • V_KPI_Tops_Delegates_ByDefinitions – widok przedstawia statystyki dotyczące liczby zadań oddelegowanych przez użytkowników systemu w poszczególnych procesach,
 • V_KPI_Tops_Delegates_ByStep – widok przedstawia statystyki dotyczące liczby zadań oddelegowanych przez użytkowników systemu w poszczególnych krokach,
 • V_KPI_Tops_Delegates_Global – widok przedstawia statystyki dotyczące liczby zadań oddelegowanych przez użytkowników w ujęciu całego systemu,
 • V_KPI_Tops_Overdue_ByDefinitions – widok przedstawia statystyki dotyczące liczby zadań przypisanych do konkretnych użytkowników, które są już po terminie wykonania, z podziałem na poszczególne procesy,
 • V_KPI_Tops_Overdue_ByStep – widok przedstawia statystyki dotyczące liczby zadań przypisanych do konkretnych użytkowników, które są już po terminie wykonania, z podziałem na poszczególne kroki,
 • V_KPI_Tops_Overdue_Global – widok przedstawia statystyki dotyczące liczby zadań przypisanych do konkretnych użytkowników, które są już po terminie wykonania w ujęciu całego systemu

Widoki administratorskie

W bazie danych podczas instalacji systemu WEBCON BPS automatycznie tworzy się również pięć widoków przydatnych z punktu widzenia administratora. Są to widoki:

 • V_ADMIN_ActiveTasks – widok przedstawia aktywne zadania użytkowników,
 • V_ADMIN_ActiveUsers – widok wyświetla wszystkich użytkowników, którzy wykonali jakaś czynność na elementach w obiegach w ostatnich 90 dniach,
 • V_ADMIN_ActiveUsersByProcess – widok wyświetla wszystkich użytkowników, którzy wykonali jakaś czynność na elementach w obiegach w ostatnich 90 dniach wraz z informacją o tym w jakim procesie znajdowały się te elementy oraz ich liczbie,
 • V_ADMIN_Licenses – widok podaje liczbę użytkowników, którzy wykonali jakieś działanie na elementach w systemie w ostatnich 90 dniach. Jest to liczba użytkowników systemu,
 • V_ADMIN_Timeouts – widok ze statystykami utworzonych w systemie timeoutów

Widok logów akcji

Jednym z widoków tworzonych przez system jest widok przedstawiający logi wykonywanych akcji. Dostępny jest on pod nazwą „WFLogs” i jest on wierną kopią zawartości tabeli „WFActionExecutions”, która to została opisana w poniższym artykule:

https://kb.webcon.pl/opis-tabeli-wfactionexecutions/