Wielospółkowość

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2017.1.3.x; Autor: Krzysztof Gaszczyk

WEBCON BPS umożliwia tworzenie procesów w firmach, które posiadają wiele spółek. W poniższym artykule zostanie opisana konfiguracja oraz działanie wielospółkowości na podstawie utworzonych nowych spółek oraz na bazie procesu stworzonego do obsługi wielu spółek.

Artykuł został podzielony na następujące części:

 1. Konfiguracja spółek
 2. Korzyści w źródłach danych
 3. Zmiany w uprawnieniach do procesu i obiegu
 4. Dynamiczne przypisywanie zadań
 5. Praca na danych spółki
 6. Pozostałe usprawnienia
 7. Podsumowanie

1. Konfiguracja spółek

W celu konfiguracji wielu spółek, należy w Studiu wybrać Konfiguracja systemu oraz zakładkę Spółki.

 

Należy wybrać u góry opcję Nowy. Następnie wypełnić co najmniej pola: Kod oraz Nazwa, a następnie zapisać. Przy okazji tego artykułu, stworzona zostanie spółka, Firma użytkownika, o kodzie FU.

 

W zakładce Uprawnienia można podać użytkownika lub grupę użytkowników, dla których domyślną spółką będzie Firma użytkownika. Oznacza to, że dany użytkownik, na liście spółek do wybrania, będzie mieć podaną spółkę jako domyślnie wybraną.

 

Analogicznie została stworzona spółka FU2, o nazwie: Firma użytkownika nr 2.

Podsumowując, posiadamy dwie spółki:

 • FU   – Firma użytkownika                    – spółka pierwsza
 • FU2 – Firma użytkownika nr 2           – spółka druga

2. Korzyści w źródłach danych

Teraz możliwe jest rozpoczęcie konfiguracji źródła danych. Na początku tworzymy trzy źródła danych np. typu Stała lista wartości.  Główne źródło to „Kontrahent”, a dwa podrzędne to: Kontrahenci FU oraz Kontrahenci FU2. Struktura źródła podrzędnego musi być taka sama jak źródła nadrzędnego. W podrzędnych należy wybrać źródło nadrzędne „Kontrahent”. Efektem końcowym są takie źródła danych:

 

W ten sposób skonfigurowane zostały źródła danych dla poszczególnych spółek. Następnie tworzone jest nowe zadanie w procesie.

 

Efektem stworzenia źródeł danych dla konkretnych spółek jest to, że w polu „Kontrahent” formularza, możliwe pozycje do wyboru  zależą od wybranej spółki.

 

Dzieje się tak, gdyż w źródłach danych podane zostały spółki, których dotyczą dane źródła. Pozwala to posiadać np. listę kontrahentów dla wielu spółek niezależnie. W ten sam sposób można edytować każdy inny typ źródła danych.

 

3. Zmiany w uprawnieniach do procesu i obiegu.

W konfiguracji procesu, w zakładce „Uprawnienia” widoczne są karty, w których należy podać osoby które mają możliwość działania w procesie. Pierwszą najważniejszą opcją podczas konfigurowania tej zakładki jest możliwość niezależnego podania uprawnień ze względu na konkretną spółkę. W tym celu należy podać prawidłowe osoby w odpowiednie pola na formularzach w kartach „Firma użytkownika” oraz „Firma użytkownika nr 2”.

 

Podając osoby w odpowiedniej karcie i polu, można sterować uprawnieniami do startowania zadań w danych spółkach. Pozwala to rozsądnie przydzielić uprawnienia do działania w obrębie procesu dla różnych spółek. Taki sam sposób konfiguracji występuje dla pojedynczych obiegów dokumentów. Przykładowo: edycja uprawnień umożliwia przydzielenie grupie merytorycznej uprawnień do modyfikacji bez usuwania dla spółki A. Następnie można tej grupie przydzielić pełne uprawnienia administracyjne w spółce B.

 

4. Dynamiczne przypisywanie zadań

Dane spółki można wykorzystać podczas dynamicznego przypisywania zadań w poszczególnych krokach.  Załóżmy sytuację, w której posiadamy grupy SharePointowe dla działu kadr dla wielu spółek, np. FU_Kadry, FU2_Kadry. Następnie zależnie od wybranej spółki w zadaniu, trafi ono do odpowiedniej grupy. W tym celu, należy dodać akcję na ścieżce „Utwórz zadania”.  Następnie należy wybrać tworzenie zadania „Przez zapytanie SQL”. Jako funkcję podajemy selecta jak na poniższym screenie.

 

Zadanie po takiej konfiguracji akcji, zostanie przypisane do grupy Kadr, zgodnie ze spółką.

 

5. Praca na danych spółki

Dzięki stosowaniu wielu spółek, możliwe jest korzystanie z informacji o spółce, podanych w jej konfiguracji w kroku 1. Możliwe jest wykorzystanie wąsów z danymi spółki.  Na przykład można stworzyć grupę atrybutów, zawierającą dane o spółce.

 

Aby skonfigurować atrybut, by wyświetlał dane spółki, należy stworzyć atrybut – "pole tekstu". W polu Wartość domyślna, zaznaczamy trzy kropki po prawej.

 

Następnie po prawej stronie należy wybrać zakładkę "Atrybuty systemowe/Powiązana spółka".

 

W ten sposób możliwe jest korzystanie z danych zawartych w konfiguracji spółki. Możliwe jest również korzystanie z tych danych podczas tworzenia reguł. Więcej informacji jest w następnym punkcie artykułu.

 

6. Pozostałe usprawnienia

 • Przy pracy w wielu spółkach możliwa jest budowa schematu sygnatury bazując na kodzie spółki. Sygnatura staje się wtedy czytelniejsza, zwłaszcza dla użytkowników, którzy pracują w wielu spółkach.

Więcej informacji  o sygnaturach znajduje się w artykule:

https://kb.webcon.pl/sygnatury-dokumentow-w-bps/

 • Możliwe jest również wykorzystanie cech spółki przy tworzeniu reguł, zarówno formularza jak i reguł biznesowych. W zakładce „Atrybuty systemowe” w polu powiązana spółka mamy możliwość wybrania informacji o spółce, względem których można tworzyć reguły.

 

Więcej informacji o regułach znajduje się w artykule:

https://kb.webcon.pl/reguly-biznesowe/

 

7. Podsumowanie

Praca w systemie w którym skonfigurowane jest wiele spółek, nie różni się niczym od pracy ze skonfigurowaną jedną spółką. Pozwala za to rozdzielić uprawnienia do procesów czy obiegów ze względu na spółkę. Umożliwia również sprawniejsze tworzenie źródeł danych dla konkretnych spółek, co poprawia czytelność i ułatwia konfigurację źródeł danych. Wprowadza również możliwość tworzenia sygnatur na podstawie danych wybranej spółki, dodanie do reguł wykorzystanych w systemie informacji o spółce, które również można przypisywać do atrybutów.