Wydruk etykiet kodów kreskowych w środowisku WEBCONAPPS-SaaS

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2023.1.x i powyżej; autor: Krystyna Gawryał

Wprowadzenie

Wydruk etykiet z kodami kreskowymi jest funkcjonalnością WEBCON BPS służącą identyfikacji dokumentów przechowywanych w formie papierowej, np. w biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach świadczących usługi spedycyjne, logistyczne i kurierskie oraz w przestrzeniach magazynowych.

W instalacjach typu On Premises, które domyślnie mają dostęp do zasobów lokalnej sieci firmowej, wydruk kodów kreskowych wymaga utworzenia odpowiedniego szablonu, skonfigurowania dedykowanej akcji oraz punktu rejestracji z drukarką sieciową, na którą kierowane będą wydruki kodów.

Funkcjonalność ta dostępna jest również w instalacjach WEBCONAPPS-SaaS, jednak w tym przypadku konieczne jest skonfigurowanie dodatkowego serwisu SignalR Barcode Service, dzięki któremu udostępniona w sieci drukarka kodów kreskowych będzie mogła komunikować się z Portalem. W niniejszy artykule przedstawiono dokładną instrukcję konfiguracji wymaganego serwisu z punktu widzenia Administratora globalnego systemu.

 

Dodawanie Serwisu rozproszonego

Prace konfiguracyjne należy rozpocząć od dodania nowego Serwisu rozproszonego. W tym celu wykonaj czynności opisane w następujących krokach:

 1. W WEBCON BPS Portal w instalacji typu WEBCONAPPS-SaaS przejdź do Panelu Administracyjnego – z menu dostępnego po kliknięciu na zdjęcie profilowe wybierz Administracja.
 2. W menu bocznym kliknij na węzeł ① Integracje, a następnie ② Serwisy rozproszone → ③ Nowy serwis rozproszony.

 

 1. Wypełnij wymagane pola – dodaj Nazwę serwisu oraz Login.

Uwaga: w polu Login należy podać dowolny login w formacie UPN. Będzie on służył do identyfikacji skonfigurowanego serwisu rozproszonego.

Ważne, aby pole wyboru Wydruk etykiet w sekcji Role serwisu pozostało zaznaczone.

 

 1. Po zapisaniu nowego serwisu w jego oknie konfiguracyjnym pojawi się sekcja Klucze tajne. Kliknij przycisk Generuj nowy klucz tajny klienta dostępny w tej sekcji. Wyświetlone zostanie okno Klucz API, w którym należy kliknąć przycisk jak wyżej. W następstwie tego działania w polu Klucz API automatycznie wygenerowany zostanie odpowiedni klucz.

Zgodnie z komunikatem na powyższym zrzucie ekranu, klucz ten należy od razu zapisać, ponieważ jego późniejsze ponowne wyświetlenie nie będzie możliwe.

 

Pobieranie SignalR Barcode Service i konfiguracja serwisu

Pliki serwisu SignalR można pobrać również z poziomu Panelu Administracyjnego:

 1. Z dostępnego menu wybierz ① Instalacja → ② SignalR Barcode Service, a następnie kliknij przycisk ③ Plik „signalR.zip” zostanie zapisany we wskazanej lokalizacji na dysku.
 2. Rozpakuj zawartość pobranego archiwum i przenieś ją do folderu docelowego przeznaczonego na pliki wykonywalne serwisu.
  W rozpakowanym folderze znajduje się plik „appsettings.json” – skopiuj i wklej go w bieżącym folderze, a następnie zmień nazwę kopii na „appsettings.user.json”.
 3. Otwórz nowo dodany plik. Jego zawartość jest następująca:
  1. {
  2. "Service": {
  3.   "Id":  "", //Unique service ID
  4.   "Portal": {
  5.     "Url": "", // Portal URL
  6.     "ClientId": "",
  7.     "ClientSecret": ""
  8.   },
  9.   "LabelPrinter": {
  10.     "PrinterName": "", // Main printer
  11.     "PrinterNameKsMode": "" // Accounting printer
  12.   },
  13.   "Logging": {
  14.     "LogLevel": "Debug",
  15.     "LogToFile": true // Should write logs to file (service.log)
  16.   }
  17. }
  18. }

4. Uzupełnij brakujące dane zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Id – dowolny, unikalny identyfikator serwisu; podanie tej wartości jest opcjonalne, domyślnie będzie to nazwa hosta,

Url – adres WEBCON BPS Portal (w wersji WEBCONAPPS-SaaS),

ClientId, ClientSecret – dane Serwisu rozproszonego dodanego uprzednio w Panelu Administracyjnym w Portalu,

PrinterName, PrinterNameKsMode – adres drukarki kodów kreskowych (Podstawowej lub Księgowej). Adres ten powinien odpowiadać adresowi drukarki wybranej podczas konfiguracji akcji Drukuj kod kreskowy.

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji tej akcji dostępne są w artykule: Tworzenie szablonu wydruku kodów kreskowych – Blog techniczny WEBCON BPS.

 

 1. Przykład uzupełnionego pliku „appsettings.user.json”:

 

 1. Działanie serwisu można przetestować poprzez ręczne uruchomienie „WebCon.BPSCloud.Service.exe”.
 2. O pomyślnym połączeniu serwisu z Portalem będzie świadczyć komunikat jak poniżej:

 

 1. Dodatkowo zarejestrowaną drukarkę można sprawdzić w Portalu, wysyłając zapytanie do prywatnego API poprzez dopisanie „/api/signalr/connectedServices” do adresu Portalu w przeglądarce. Jeśli drukarka jest poprawnie zarejestrowana, to w Portalu wyświetlony zostanie jej identyfikator:

 

 1. W celu zapewnienia nieprzerwanej pracy zaleca się instalację „WebCon.BPSCloud.Service.exe” jako usługi systemu Windows (patrz: exe create | Microsoft Learn).

 

Po przeprowadzeniu powyższych konfiguracji i nawiązaniu połączenia usługi „WebCon.BPSCloud.Service.exe” z Portalem w wersji WEBCONAPPS-SaaS możliwe będzie korzystanie z akcji wydruku kodu kreskowego. Uruchomienie akcji spowoduje wysłanie sygnału do wskazanej drukarki oraz wydruk kodów kreskowych zgodnie z jej konfiguracją.

Wszelkie informacje dotyczące działania serwisu są logowane do pliku „service.log” znajdującego się w folderze docelowym „signalr”.

Wersjonowanie SignalR Barcode Service jest niezależne od wersji WEBCON BPS, w związku czym aktualizacja systemu nie będzie wymagała żadnych zmian serwisu. Wszelkie informacje na temat ewentualnej konieczności zaktualizowania serwisu zostaną uwzględnione w odpowiednim dokumencie „Historii zmian wersji”.