Wykorzystanie kolumn wyliczanych

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Michał Kastelik

Kolumny wyliczane pozwalają na wyświetlenie dodatkowych informacji w raportach WEBCON BPS, uzupełniając je o informacje, które nie występują w formularzu aplikacji. Kolumny wyliczalne tworzy się poprzez dodanie nowej kolumny w raporcie. Kolumna ta używa zapytania w języku SQL i działa tylko w obrębie danego raportu.

Tworzenie kolumny wyliczanej

Po otwarciu raportu, w którym chcemy dodać kolumnę, należy nacisnąć przycisk ustawień a potem przejść do zakładki „Kolumny raportu”.

 

Rysunek 1 Włączenie trybu edycji raportu

 

 

Następnie należy nacisnąć przycisk „Dodaj kolumnę wyliczaną”.

Rysunek 2 Dodawanie kolumny wyliczalnej

 

Zostanie wyświetlone okno konfiguracyjne nowej kolumny.

Językiem w jakim należy zdefiniować formułę jest SQL. W kolumnie wyliczanej należy używać nazw pól z bazy danych (np. WFD_AttText1) – zwróci wartość z atrybutu dla danego elementu.

Rysunek 3 Wybór typu zwracanych danych w kolumnie

 

Kolumny wyliczane mogą posiadać jeden ze zdefiniowanych typów:

  • Tekst – wynikiem działania formuły będzie wartość tekstowa,
  • Liczba zmiennoprzecinkowa – formuła zwróci liczbę zmiennoprzecinkową,
  • Data – wynikiem będzie wartość typu data
  • Lampka – w zależności od wartości formuła przyjmie kolor czerwony, żółty lub zielony,
  • Link – wynikiem działania formuły będzie link np. do elementu.

 

Lista pól do wykorzystania w formule

 

Przed rozpoczęciem tworzenia formuły kolumny wyliczanej warto pobrać listę pól w danej aplikacji. W tym celu należy otworzyć jeden z elementów obiegu, nacisnąć przycisk „Admin” a następnie z menu wybrać „Szablon HTML”.

Rysunek 4 Włączenie trybu administracyjnego na formularzu

 

Jeżeli na formularzu aplikacji nie pojawia się przycisk „Admin”, należy uzyskać dodatkowe uprawnienia w danej aplikacji od administratora platformy.

Rysunek 5 Pobieranie szablonu HTML zawierającego nazwy pól atrybutów

 

Pobrany szablon oprócz pól bazy danych atrybutów formularza będzie zawierał także dodatkowe pola systemowe. Przykładowy szablon wygląda następująco:

Rysunek 6 Przykład pobranego szablonu HTML z nazwami pól w bazie danych

 

 

Listę pól można znaleźć także w WEBCON BPS Designer Studio. Po rozwinięciu procesu w aplikacji, należy nacisnąć „Atrybuty”. W tym widoku nie będą jednak występować atrybuty systemowe.

 

Rysunek 7 Pogląd pól w bazie za pomocą Designer Studio

 

Dodatkowo lista atrybutów danej aplikacji wraz z nazwami ich pól w bazie danych występuje także np. w edytorze reguł (gdy jest przełączony w tryb zaawansowany).

 

Rysunek 8 Włączanie trybu zaawansowanego w edytorze reguł

 

Przykłady formuł kolumn wyliczanych

Formułę należy napisać w języku SQL. Pola jakie mogą być zastosowane w formule to pola atrybutów lub pola systemowe.

 

Typ Lampka

Kolumna zwraca, w zależności od wartości, następujące kolory:

  • Czerwony – gdy wartość formuły = 0,
  • Żółty – gdy wartość formuły = 1
  • Zielony – gdy wartość to 2

 

Efekt działania

Rysunek 9 Efekt zastosowania kolumny wyliczalnej typu lampka

 

Kod formuły w edytorze:

Rysunek 10 Zdefiniowany kod w edytorze

 

 


case
when dbo.clearwfelem(WFD_AttChoose1) = 'Low' then 2
when dbo.clearwfelem(WFD_AttChoose1) = 'High' then 0
end

 

 

Całość formuły sprawdza czy priorytet jest ustawiony jako „Low” i wówczas przypisuje wartość lampki jako 2 (zielony). W przypadku kiedy priorytet jest wysoki wartość lampki przyjmuje wartość 0 (kolor czerwony).

Przedstawiony przykład odwołuje się do wartości kolumny w celu prezentacyjnym. W środowiskach zalecane jest korzystanie z wartości ID w zapytaniach.

 

Typ Tekst

Wartością jaką zwróci formuła będzie tekst. Tego rodzaju typ pozwala na przedstawienie słowne np. priorytetu wykonania zadania lub jego pilności.

Rysunek 11 Efekt zastosowania kolumny typu tekst

 

W formule poniżej kolumna zawiera przypisany dodatkowy priorytet w zależności od różnicy między aktualną datą a zdefiniowanym terminem wykonania zadania. Listę elementów można posortować wg tej kolumny.

 


case
when getdate() - WFD_AttDateTime1 > 5 then '1 Priority'
when getdate() - WFD_AttDateTime1 > 3 then '2 Priority'
when getdate() - WFD_AttDateTime1 > 1 then '3 Priority'
end


 

Typ Link

Za pomocą formuły w tego typu kolumnie można stworzyć odnośniki otwierające wskazany statycznie link do strony, np. instrukcji. Można też, w oparciu o dane formularza, otworzyć powiązane elementy, np. kartę klienta, profil pracownika lub inne elementy.

Rysunek 12 Efekt zastosowania kolumny typu link

 

Przykład formuły otwierającej określoną stronę w nowym oknie:

'link:https://www.webcon.com;displayname:WEBCON WebPage;target:_blank'

 

Za pomocą wbudowanej formuły ‘StartElementInNewWindows()’ można stworzyć link uruchamiający określony obieg wraz z przypisaniem wartości na formularzu.

Kod poniżej tworzy kolumnę, w której znajduje się link uruchamiający element w danym obiegu oraz przypisujący zadanie do użytkownika green.adm

Rysunek 13 Efekt zastosowania kolumny startującej element

 

'StartElementInNewWindow('+CAST(wf_id as varchar(12)) +', '+CAST(dtype_id as varchar(12)) +', "Start task for admin", "AttLong2=Task created from admin user&AttChoose3=green.adm" )'

 

W formule typu link można także wykorzystać funkcje otwierającej określony element w nowym oknie za pomocą funkcji ‘OpenElement()’.

 

Podsumowanie

Kolumny wyliczane pozwalają na stworzenie dodatkowych kolumn w raportach. Mogą być one wykorzystywane do sortowania lub filtrowania raportu podobnie jak atrybuty występujące na formularzu. Pola wyliczane pozwalają na zwiększenie ilości potrzebnych kolumn w raportach bez zmieniania samego procesu w Designer Studio.