Wykorzystanie kolumn wyliczanych

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
dotyczy: wersja 8.0.x; autor: Anna Pilch

 

Opis funkcjonalności:

Kolumny wyliczane pozwalają na wyświetlanie dodatkowych informacji na temat dokumentów na  raportach – BPS Show WorkFlow Elements.

 

Przykład realizowanej funkcjonalności:

W poniższym przykładzie zaprezentowane zostanie w jaki sposób można wprowadzić kolumnę Status w raporcie aktywnych zadań przypisanych do użytkownika. Kolumna ta pozwoli na określenie priorytetu zleconych prac.

Przykład zaprezentowany zostanie na dokumentach korespondencji przychodzącej znajdujących się w kroku Oczekiwanie na odpowiedź. Zakładając, że każdy dokument rejestrowany posiada zdefiniowaną Datę wpływu.

Konfiguracja:

W celu dodania kolumny wyliczanej należy wyedytować wybrany raport, a następnie wejść w konfigurację zaawansowaną, klikając przycisk Konfiguracja.

webpart-konfig

W sekcji Prezentacja danych I wyszukiwanie należy kliknąć przycisk:  znajdujący się poniżej listy pól.

prezentacja

Otworzy się okno konfiguracji kolumny wyliczanej.

kolumna-wyliczana

W polu Nazwa należy wprowadzić nazwę kolumny: Status. Obszar Wyrażenie służy do wprowadzenia zapytanie SQL, zwracającego odpowiednie wartości.  W niniejszym przykładzie utworzone zostaną trzy rodzaje statusu:

  • Normalny – dla dokumentów od których wpłynięcia nie minęło jeszcze 11 dni.
  • Pilny – dla dokumentów, które wpłynęły ponad 11 dni, ale nie przekroczyły terminu 14 dni.
  • Termin przekroczony – dla dokumentów, które wpłynęły do biura ponad dwa tygodnie temu.

W przykładowym procesie atrybut Data wpływu przechowywany jest w polu: WFD_AttDateTime1. Uwzględniając założone warunki należy wprowadzić następujące wyrażenie:

(select

case  when  getdate() – WFD_AttDateTime1 > 14 then 'Termin przekroczony'

when getdate() – WFD_AttDateTime1 >11 then  'Pilny'

else  'Normalny'

end)

Ostatnią rzeczą, którą należy określić to Typ tworzonego pola. Dla tak zdefiniowanego wyrażenia jest to Tekst.  W celu zatwierdzenia dodania kolumny należy kliknąć Zapisz w oknie Konfiguracji kolumny wyliczanej, a następnie wybrać opcję: "Zapisz i powróć"   w górnym menu.

 

Po zapisaniu konfiguracji na raporcie widoczna powinna być dodatkowa kolumna z odpowiednim statusem dla każdego dokumentu.

korespondencja

Stworzona w ten sposób kolumna pozwala szybko odnaleźć najpilniejsze zadania. Można także stworzyć analogiczną kolumnę oznaczającą status dokumentów odpowiednim kolorem, korzystając z typu Lampka. Typ Lampka powoduje wstawienie w każdym wierszu ikony lampki w jednym z trzech kolorów (zielony, żółty, czerwony)  w zależności od warunku  wprowadzonego w polu Wyrażenie.

W celu modyfikacji kolumny Status należy ponownie wejść w Konfigurację raportu i kliknąć przycisk Edycja znajdujący się w wierszu utworzonej kolumny wyliczanej.

 

Następnie zmodyfikować wyrażenie oraz zmienić typ na Lampka.

lampka

Ponownie zapisać konfigurację kolumny wyliczanej oraz wybrać opcję ZAPISZ I POWRÓĆ w górnym menu. Wykorzystanie graficznego zobrazowania statusu dokumentów pozwala szybko zobrazować ogólny status zadań w danym obiegu.

korespondencja-lampki

Podsumowanie:

Kolumny wyliczane pozwalają na stworzenie dedykowania pola informującego o statusie/priorytecie zadania w obiegu na każdym raporcie.  Ponadto możliwe jest dodanie wyliczanych wartości czy daty. Przykładowo w rozważanym raporcie można wprowadzić ostateczny termin odpowiedzi zamiast statusu, dodając 14 dni do daty wpływu. Główną zaletą kolumn wyliczanych jest możliwość dodania dodatkowych informacji w każdym widocznym raporcie, bez konieczności ingerowania w obieg.

One thought to “Wykorzystanie kolumn wyliczanych”

  1. Może warto by się zastanowić nad rozszerzeniem kolumny wyliczanej o typ Obraz.
    Wtedy będziemy mogli dawać customowe grafiki w tym polu i nie będzie trzeba ograniczać się np. do trzy-kolorowych lampek.

Komentarze są zamknięte.