Zarządzanie grupami BPS

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Dawid Golonka

 

Wprowadzenie

Od wersji 2019 systemu WEBCON BPS istnieje możliwość korzystania z systemu bez zainstalowanego SharePointa – jest to tzw. Instalacja „Standalone”. Obecnie w tego typu instalacjach można już wprowadzać do systemu zarówno grupy jak i poszczególnych użytkowników BPS. Od wersji WEBCON BPS 2020.1.3 dodane zostało kolejne udoskonalenie z tego zakresu – akcje służące do zarządzania grupami i użytkownikami BPS. W tym artykule omówione zostaną akcje dodawania i usuwania użytkowników z grup BPS.

Artykuł przedstawia w jaki sposób można wykorzystać akcje związane z grupami BPS

Konfiguracja obiegu i stworzenie przykładowej grupy BPS

Utworzono grupę BPS z dwoma użytkownikami:

Rysunek 1. Użytkownicy w grupie "Managers_test"

 

Sposób tworzenia grupy przedstawiony został w artykule:

https://kb.webcon.pl/grupy-bps-w-instalacji-standalone/

Praktyczne wykorzystanie grup BPS, poprzez przypisywanie zadań do ich członków opisano tutaj:

https://kb.webcon.pl/przypisywanie-zadan-do-grup-bps/

 

Kolejnym krokiem, jest utworzenie przykładowego obiegu. Jest to obieg, który umożliwia złożenie wniosku o dodanie/usunięcie użytkownika BPS. Wniosek ten jest kierowany do osoby akceptującej, która może go odrzucić lub zaakceptować. Akcja „Dodaj/Usuń użytkownika do grup BPS” wykonuje się na ścieżce „Akceptuj” przechodzącej z kroku „Akceptacja” do kroku końcowego „Zmiany w grupie zaakceptowane”.

Rysunek 2. Obieg dodawania/usuwania użytkowników do grupy BPS

 

Widok formularza na kroku startowym przedstawia się następująco:

Rysunek 3. Widok formularza na kroku startowym

 

Pola z osobą rejestrującą i datą uzupełniają się automatycznie. Wybór osoby do dodania, osoby akceptującej oraz wybór grupy do zmodyfikowania odbywa się przy użyciu atrybutu typu „Osoba lub grupa”. Aby w atrybucie „Wybierz grupę do modyfikacji” ograniczyć możliwy wybór tylko do grup BPS, należy w oknie jego konfiguracji zaznaczyć opcję „Wybór grup BPS”:

Rysunek 4. Zawężenie okna wyboru osoby lub grupy tylko do grup BPS

 

Na kroku „Akceptacja”, na ścieżce „Akceptuj” zaimplementowane zostały akcje dotyczące usuwania i  dodawania użytkowników, uruchamiane po spełnieniu określonego warunku, co widać na zrzutach poniżej.

Dodaj użytkownika:

Rysunek 5. Dodanie akcji dodającej użytkownika. Wykonuje się po spełnieniu warunku

 

Usuń użytkownika:

Rysunek 6. Dodanie akcji usuwającej użytkownika. Wykonuje się po spełnieniu warunku

 

W procesie zostały utworzone dwa atrybut techniczne „[Tech]Add” oraz „[Tech]Remove”. W zależności od tego, czy na poprzednim kroku wybrano ścieżkę „Dodaj użytkownika”, bądź „Usuń użytkownika” w jednym z atrybutów ustawi się wartość „1”. Jak widać na rysunkach nr 5 i 6 na ścieżce uruchomi się akcja odpowiednia dla ścieżki, którą przeszedł obieg. W systemie WEBCON BPS zaplanowaną funkcjonalność można wdrożyć na wiele różnych sposobów, zaproponowane rozwiązanie jest tylko jedną z możliwości.

Poniżej znajduje się widok formularza w kroku akceptacji, w atrybucie „Typ wniosku” zawiera się informacja dla akceptującego, czy osoba jest dodawana, czy usuwana z grupy.

Rysunek 7. Widok formularza w kroku akceptacji

 

Konfiguracja akcji "Dodaj/Usuń użytkownika do grup BPS"

Rysunek 8. Konfiguracja akcji

 

Listą wyboru w parametrze „Tryb” ustawia się, czy chcemy dodać, czy usunąć użytkownika. Poniżej podać należy identyfikator użytkownika (BPS ID) w formacie UPN (np. t.norek@webcon.pl). W tej akcji można dodać tylko jednego użytkownika, akcję do dodawania kilku opisano na końcu artykułu.

W sekcji identyfikatora grupy, nazwę grupy (lub grup) można wprowadzić na dwa sposoby – statycznie i dynamicznie. W trybie statycznym należy ręcznie wprowadzić nazwy grup w formacie UPN, w trybie dynamicznym, do wskazania grup można wykorzystać okno edytora zmiennych znajdujące się po prawej stronie. W obu przypadkach przy dodawaniu kilku grup należy je rozdzielić średnikiem.

Na samym dole można wybrać tryb synchronizacji. Po aktualizacji danych użytkownika lub grupy konieczne jest wykonanie niezależnej operacji synchronizacji. Synchronizacja danych użytkownika może trwać kilka sekund i do czasu jej zakończenia dane użytkownika nie są dostępne w systemie.

Parametr 'Tryb synchronizacji' określa czy akcja ma oczekiwać na zakończenie procesu synchronizacji. Szerzej oba tryby synchronizacji opisane są w pomocy kontekstowej, dostępnej na karcie konfiguracji akcji pod przyciskiem „F1”.

Rysunek 9. Opis obu trybów synchronizacji

 

W przypadku przykładowego obiegu, zarówno wybór użytkownika do dodania, jak i grupy, do której ma się dodać użytkownik, odbywa się na podstawie atrybutów zamieszczonych na formularzu.

Po przejściu całym obiegiem do kroku końcowego należy sprawdzić, czy użytkownik wskazany na formularzu z rysunku 3 dodał się do grupy:

Rysunek 10. Użytkownik "Tadeusz Norek" został dodany do grupy

 

W ramach sprawdzania działania funkcjonalności spróbujemy teraz usunąć użytkownika. Uruchamiając obieg, uzupełniamy go w taki sam sposób jak przy dodawaniu, lecz tym razem przejdziemy ścieżką uruchamiającą akcję w wariancie usuwania:

Rysunek 11. Przejście obiegiem w celu usunięcia użytkownika. Widok na krok startowy

 

Po zakończeniu obiegu sprawdzamy, czy użytkownik został usunięty z grupy:

Rysunek 12. Użytkownik Tadeusz Norek został usunięty z grupy

 

Użytkownik Tadeusz Norek nie figuruje już jako członek grupy menadżerskiej.

 

Konfiguracja akcji dodawania/usuwania użytkowników do grupy BPS

W systemie zaimplementowano również osobną akcję, służącą do dodawania do grup BPS wielu użytkowników jednocześnie (Dodaj/Usuń użytkowników do grupy BPS):

Rysunek 13. Konfiguracja akcji dodawania kilku użytkowników wygląda analogicznie jak poprzednio opisywana akcja

 

Pod względem konfiguracji akcja nie różni się od tej wyżej opisanej. Jedyną różnicą jest możliwość dodania kilku użytkowników jednocześnie. Należy pamiętać, by nazwy wprowadzanych użytkowników oddzielić średnikami.