Zrywanie dziedziczenia

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Jarosława Markopolska

 

Wstęp

W niniejszym artykule opisana została funkcjonalność dziedziczenia globalnych ustawień formularza oraz dziedziczenie definicji atrybutów w WEBCON BPS Designer Studio.

Dziedziczenie ustawień formularza

Dziedziczenie ustawień na globalnym szablonie – to ustawienie kolejności elementów formularza zgodne z drzewem procesu. Oznacza to że kolejność atrybutów w grupie oraz kolejność kolumn na liście pozycji skonfigurowana w procesie przekłada się na ich umiejscowienie na globalnym szablonie formularza.

Zerwanie dziedziczenia na formularzu podstawowym w zakładce Globalny szablon formularza możliwe jest poprzez naciśnięcie przycisku „Break settings inheritance” / „Zerwij dziedziczenie ustawień” oraz potwierdzenie kontynuacji czynności w oknie z informacją (Rys. 1).

Rys. 1 Globalny szablon formularza – zerwanie dziedziczenia ustawień

 

Drugi sposób, to bezpośrednia zmiana globalnego formularza. Na przykład,  jeśli spróbujemy zamienić kolejność ułożenia atrybutów w grupie lub kolejność kolumn na liście pozycji ukaże się okno jak na Rys. 2.

Rys. 2 Zerwanie dziedziczenia kolejności atrybutów

 

Na końcu informacji jest zapytanie „Apply changes to the current workflow only?”/„Czy zastosować zmiany tylko do aktualnego obiegu?”, na które możemy udzielić jedną z dwóch dostępnych odpowiedzi lub nacisnąć przycisk „Anuluj”. Dostępne opcje to:

 • This workflow only / Tylko do aktualnego – zrywa dziedziczenie ustawień
 • All workflows / Do wszystkich – kolejność zmieni się również w drzewie procesu, dziedziczenie jest zachowane

Po zerwaniu dziedziczenia przycisk zmienia swoją funkcję na przeciwną (przywraca dziedziczenie) oraz zmienia kolor na czerwony (Rys. 3)

Rys. 3 Globalny szablon formularza – przywrócenie dziedziczenia ustawień

 

Zerwanie dziedziczenia – zmiana kolejności atrybutów

Dziedziczenie ustawień zapewnia stosowanie formularza globalnego domyślnie na każdym kroku danego obiegu. Może zaistnieć jednak potrzeba spersonalizowania ułożenia atrybutów formularza na wybranym kroku. Indywidualny wygląd formularza można skonfigurować bezpośrednio w ustawieniach tego kroku za pomocą zakładki: Forms / Formularze w bieżącym kroku (Rys. 4). Zerwać dziedziczenie na kroku można tak samo jak na globalnym szablonie formularza.

Rys. 4 Formularze w bieżącym kroku – zerwanie dziedziczenia ustawień

 

Po zerwaniu dziedziczenia z formularzem globalnym, możliwe jest dowolne aranżowanie atrybutów i elementów systemowych za pomocą przesuwania ich w odpowiednie miejsca.

Przypadki biznesowe, w których można zmienić kolejność atrybutów na kroku to:

 • na formularzu domyślnie jest wyświetlany załącznik i wygodniej mieć atrybuty w lewym panelu.
 • na formularzu na pierwszy plan ustawiamy atrybuty, które są interesujące dla osoby z zadaniem na danym kroku (np. inny układ dla osoby rejestrującej a inny dla akceptanta zapotrzebowania).

Zerwanie dziedziczenia – nadpisanie konfiguracji

Na zakładce Formularze w bieżącym kroku (Rys. 5) możemy również:

 • nadpisać konfigurację atrybutów, list pozycji, kolumn list pozycji.
 • zdefiniować widoczność obszarów systemowych.
 • zmieniać ustawienia takie jak widoczność, edytowalność lub wymagalność atrybutów.

Zerwanie dziedziczenia ustawień zostało opisane dla przykładowej listy pozycji Analitical breakdown.

Rys. 5 Czerwona ikonka narzędzi sygnalizująca o nadpisaniu konfiguracji listy pozycji

 

Klikając w narzędzie otworzy się panel konfiguracji ustawień zaawansowanych jak na Rys. 6.

Rys. 6 Ustawienia zaawansowane dla listy pozycji

 

W zakładce General można nadpisać następujące właściwości:

 1. Visibility restriction / Ograniczenia widoczności
 2. Editability restriction / Ograniczenia edytowalności
 3. Requiredness restriction / Ograniczenia wymagalności
 4. Default value / Wartość domyślną
 5. Form rule to be executed on value change / Regułę formularza na zmianę wartości
 6. Prompt / Etykietę
 7. Prompt style / Styl etykiety
 8. Control style / Styl kontrolki
 9. W przypadku list pozycji dodatkowo można nadpisać ikonki widoczne w kolumnie akcji, import z Excela, usuwanie wszystkich wartości i wczytanie domyślnych

Zakładka Acceptace / Akceptacja dotyczy akceptacji listy pozycji i nie jest przedmiotem tego artykułu.

Żeby zmienić ustawienia listy pozycji należy najpierw zaznaczyć checkbox „Break settings inheritance”/„Zerwij dziedziczenie ustawień” po czym dolny obszar ustawień będzie aktywny (Rys. 7).

Rys. 7 Zerwanie dziedziczenia ustawień dla listy pozycji

 

Na wybranym kroku włączymy opcję importu z Excela – „Allow Excel import” oraz usuwanie wszystkich wierszy – Show buton „Delete all”. Po naciśnięciu przycisku „OK” konfiguracja zostanie nadpisana. Po zapisaniu procesu na danym kroku możliwy będzie import z pliku Excel oraz Usunięcie wszystkich wierszy. Porównanie wyglądu listy pozycji na dwóch różnych krokach przedstawione niżej na Rys. 8

Rys. 8 Lista pozycji – Konfiguracja podstawowa | Konfiguracja nadpisana na kroku

 

Konfiguracja bez zrywania dziedziczenia

Za wyjątkiem listy pozycji zrywanie dziedziczenia ustawień atrybutów nie jest zalecane ze względu na to, że utrudnia to utrzymywaniu procesu, analizę potencjalnych problemów albo zmianę konfiguracji. Alternatywnym rozwiązaniem jest dodanie odpowiedniego warunku w regule biznesowej lub regule formularza w ustawieniach atrybutu na procesie.

Przykładowa konfiguracja wartości domyślnej atrybutu z uwzględnieniem kroku:

 

Rys. 9 Wartość domyślna atrybutu

 

Ograniczenie widoczności na formularzu z uwzględnieniem kroku:

Rys. 10 Ograniczenie widoczności na formularzu

 

Kolorowanie wartości atrybutu na zmianę jego wartości:

Rys. 11 Reguła formularza na zmianę wartości atrybutu

 

Podsumowanie

Zrywanie dziedziczenia ustawień formularza najczęściej stosuje się do zmiany ustawień kolejności atrybutów na krokach lub ustawień list pozycji. Konfiguracje atrybutów wygodniej jest mieć w jednym miejscu, ponieważ ułatwia to utrzymywanie procesu. Jeśli zdecydujemy się jednak na nadpisanie ustawień atrybutów, dobrą praktyką jest opisanie tego w dokumentacji atrybutu (Rys. 12).

Rys. 12 Dokumentacja – informacja o zerwaniu dziedziczenia na kroku