Akcje dodawania, modyfikacji oraz usuwania załączników.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
dotyczy wersji 2016.1.x; autor: Jakub Okrzesik

 

W wersji BPS 2016 wraz z szeregiem nowych funkcji, pojawiły się trzy nowe akcje pozwalające na bardziej zautomatyzowane zarządzanie załącznikami w dokumentach. Akcje te umożliwiają dodawania, usuwanie oraz modyfikację załączników, w sposób zdefiniowany w konfiguracji.  Każda
z tych akcji została poniżej szczegółowo opisana.

1.   Akcja Dodaj załącznik

Akcja pozwala na dodanie jednego lub wielu załączników. Istnieją dwa tryby wyboru plików źródłowych: na podstawie ID elementu lub na podstawie zapytania SQL. Poniższy zrzut ekranu przedstawia formularz konfiguracji akcji dodawania załączników.

zalacz_p1

Po wybraniu trybu wyboru plików na podstawie ID elementu, aktywna staje się sekcja konfiguracyjna pozwalająca na wybór następujących parametrów:

 • ID dokumentu z którego załączniki mają zostać pobrane (w polu można wpisać ręcznie wpisać ID dokumentu, bądź zastosować tag za pomocą którego ID zostanie dynamiczne przekazane),
 • kategoria z której mają zostać pobrane załączniki,
 • pole pozwalające wybrać czy pobierać najnowszy, najstarszy czy też wszystkie załączniki,
 • pole umożliwiające wpisanie wyrażenia regularnego, filtrującego pobierane załączniki.

Poniższy zrzut ekranu przedstawia przykładową konfigurację akcji dodawania załącznika w trybie wyboru plików na podstawie ID elementu. Załączniki zostaną skopiowane z elementu, którego ID będzie przechowywane w atrybucie „Related document ID”. Skopiowane zostaną tylko załączniki z kategorii „Test category”.

zalacz_p2

W trybie wyboru na podstawie zapytania SQL istnieje możliwość sformułowania zapytania pobierającego dane na dwa sposoby.

 • Jeżeli załączniki które chcemy pobrać znajdują się w innych dokumentach przechowywanych w bazie danych BPS, to zapytanie SQL musi zwrócić ID załącznika z tabeli WFDataAttachmets. Przykładowe zapytanie przedstawia poniższy zrzut ekranu.

zalacz_p3

 • Załącznik może zostać również utworzony na podstawie samego zapytania SQL. W takim przypadku zapytanie musi zwracać co najmniej dwie kolumny: FileName—zawierającą nazwę pliku i Content—zawierającą dane binarne załącznika. Tego typu zapytania można również użyć w celu pobrania załączników przechowywanych w zewętrznej bazie danych, np. innego systemu. Poniżej przedstawione zostało przykładowe zapytanie.

zalacz_p4

 

Akcja dodawania załączników posiada również dwie sekcje, których konfiguracja nie jest zależna od wybranego trybu wyboru plików źródłowych.

 • Ustawienia plików źródłowych – sekcja pozwala na wybór czy w przypadku pobierania plików załączników z innego dokumentu, mają one zostać skopiowane do elementu, czy też przeniesione (są one wtedy usuwane z elementu źródłowego). Możliwe jest również zaznaczenie pola które sprawi że system będzie sprawdzał, czy użytkownik wywołujący akcje pobrania załączników posiada uprawnienia do plików znajdujących się w innym elemencie.
 • Ustawienia plików wynikowych – konfiguracja definiująca do jakiej kategorii trafią dodane załączniki oraz czy nadpisane zostaną załączniki o tej samej nazwie.

 

2.   Akcja Modyfikuj załącznik

Akcja Modyfikuj załącznik umożliwia modyfikację następujących parametrów załączników:

 • nazwy,
 • opisu,

Wybór załączników dokumentu które mają być zmodyfikowane może być dokonywany na trzy sposoby:

 • przez wybór odpowiedniej kategorii załączników,
 • wyrażenie regularne,
 • zapytanie SQL zwracające ID załączników z kolumny ATT_ID tabeli WFDataAttachmets, załączniki nie muszą znajdować się w elemencie z poziomu którego akcja jest wywoływana.

Zrzut ekranu zawierający przykładową konfigurację akcji modyfikującej załączniki został przedstawiony poniżej. Modyfikowane są tam załączniki znajdujące się w dokumencie nadrzędnym dla elementu wywołującego akcję.

zalacz_p5

3.   Akcja Usuń załącznik

Akcja Usuń załącznik pozwala na usunięcie wybranych załączników. Wybór załączników odbywa się na podobnych zasadach jak w akcji Modyfikuj załącznik, tj.:

 • przez wybór odpowiedniej kategorii załączników,
 • wyrażenie regularne,
 • zapytanie SQL zwracające ID załączników z kolumny ATT_ID tabeli WFDataAttachmets, załączniki nie muszą znajdować się w elemencie z poziomu którego akcja jest wywoływana.

Poza wyborem załączników które zostaną usunięte, należy również zdecydować jaki tryb usuwania załączników zostanie zastosowany.

 • Usuń załącznik i pozostaw jego historię – tryb ten powoduje że załącznik zniknie z formularza, jednak wciąż będzie możliwość pobrania jego historycznych wersji z poziomu historii elementu.
 • Usuń załącznik i wszystkie historyczne dane binarne – tryb ten powoduje że nie ma możliwości pobrania historycznych wersji załącznika z poziomu historii elementu.
 • Usuń wyłącznie historyczne dane binarne załącznika – tryb ten sprawia że obecna wersja załącznika jest nadal dostępna z poziomu formularza, usunięte zostają jedynie historyczne wersje tego załącznika.

Poniżej przedstawiono przykładową konfigurację akcji Usuń załącznik, która spowoduje że usunięty zostanie najstarszy załącznik z kategorii „Test category”, jednak wciąż dostępne będą do pobrania jego wersje historyczne z poziomu historii elementu.

zalacz_p6