Co trzeba wiedzieć, aby dodać – podstawy zbierania wymagań

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

 

Dotyczy wersji 2021.1.x i powyżej, autor: Konrad Wojtycza

Niniejszy artykuł ma na celu zebranie najważniejszych informacji, które są potrzebne aby skonfigurować nowe elementy aplikacji. W artykule opisano informacje wymagane oraz opcjonalne potrzebne do dodania elementów konfiguracji takich jak:

  1. Atrybut
  2. Krok
  3. Ścieżka przejścia
  4. Raport
  5. Grupa BPS
  6. Akcja – Ogólnie
  7. Akcja – Walidacja formularza
  8. Akcja – Powiadomienie email
  9. Szablon wydruku
  10. Uprawnienia

Słownik podstawowych pojęć

Poniżej został przedstawiony zbiór podstawowych pojęć opisujących środowisko WEBCON BPS.

Tab. 1 Słownik podstawowych pojęć

Nazwa Opis
WEBCON Business Process Suite (BPS) WEBCON BPS to kompleksowa platforma pozwalająca na zarządzanie dokumentami i procesami biznesowymi w firmie.
Aplikacja Aplikacja w WEBCON BPS jest definiowana jako zbiór logicznie połączonych procesów biznesowych, które działają spójnie obok siebie i współdzielą warstwę prezentacji.
Proces Odwzorowanie procesów biznesowych w WEBCON BPS. Składa się on z przepływów pracy, typów formularzy i pól formularzy. Dla przykładu:

1)     Zarządzanie fakturami,

2)      Rozliczenia delegacji.

Przepływ pracy Logika biznesowa procesu, składa się z sekwencji kroków, które reprezentują serię operacji, jakie muszą być wykonane w konkretnym procesie biznesowym w WEBCON BPS. Na przykład:

1)     Faktura kosztowa,

2)     Faktura magazynowa.

Typ formularza Zestaw pól formularza, które są wymagane w jednym typie przepływu pracy. Na przykład:

1)     Faktura,

2)     Korekta.

Pola formularza Pola na formularzu, które pozwalają użytkownikom na wprowadzanie danych lub wyświetlanie danych użytkownikowi. Na przykład:

1)     Nazwa kontrahenta,

2)     Data faktury,

3)     Kwota netto,

4)     Rozbicie kosztów.

Krok Faza przepływu pracy, w której znajduje się obecnie instancja przepływu. Instancje znajdujące się w krokach zazwyczaj oczekują na zakończenie jakiejś operacji lub zadania, zanim będą mogły przejść do kolejnego kroku. Mogą one obejmować ręczną interakcję z użytkownikiem (np. kroki pośrednie) lub automatyczne przetwarzanie przez system (np. kroki OCR). Na przykład:

1)     Rejestracja,

2)     Akceptacja,

3)     Archiwum.

Ścieżki przejscia Logiczne połączenia pomiędzy krokami przepływu pracy, prezentowane użytkownikowi w postaci przycisków. Na przykład:

1)     Zarejestruj zamówienie,

2)     Wyślij do akceptacji,

3)     Zapisz,

4)     Anuluj.

Element przepływu pracy Pojedyncza instancja przepływu pracy, o określonym typie formularza, zarejestrowana w systemie. Instancja przepływu może reprezentować różne rzeczy w zależności od scenariusza biznesowego, a złożoność operacji wykonywanych na instancji przepływu zależy od konfiguracji przepływu. Na przykład:

 

1)     Faktura, która musi być zdigitalizowana i zarchiwizowana

2)     Nowy pracownik, który musi zostać dodany do AD

3)     Wniosek o urlop, który musi zostać zatwierdzony

Uczestnicy przepływu pracy Użytkownicy bioracy udział w przepływie pracy. Na przykład:

1)     Akceptant,

2)     Przełożony.

Zadanie Operacja, która musi zostać wykonana w systemie przez konkretnego użytkownika (lub grupę użytkowników). Zadanie widoczne jest na instancji przepływu pracy w sekcji informacyjnej.
Portal Jest podstawą, centralnym punktem i interfejsem użytkownika końcowego dla WEBCON BPS. Zawiera wszystkie informacje odnoszące się do wszystkich aplikacji w systemie.
Strona aplikacji Strona na Portalu, generowana automatycznie dla każdej aplikacji tworzonej w systemie. Zawierają one informacje dotyczące jednej konkretnej aplikacji i mogą być wykorzystane jako łatwy, nieszablonowy sposób interfejsu użytkowników z aplikacją.
Raport Element prezentacji, który wyświetla instancje przepływu pracy zarejestrowane w systemie WEBCON BPS. Użytkownicy będą mogli zobaczyć tylko te instancje przepływu, do których mają uprawnienia. Jeden raport może posiadać wiele widoków, które mogą być tabelami lub wykresami – w zależności od tego, który z nich jest potrzebny do najlepszego przekazania informacji.
Dashboard Element prezentacji, który służy jako konfigurowalny pulpit cyfrowy. Może zawierać różne elementy osadzane, tekst, obrazy, jak również inne elementy prezentacji z aplikacji. Każdy dashboard może być dostosowany do potrzeb odbiorców.
Active Directory (AD) Usługa katalogowa dla systemów Windows, która przechowuje informacje o użytkownikach i grupach domenowych.
Grupa AD (domena) Zbiór użytkowników domeny. Grupy mogą być użyte do nadawania uprawnień lub przydzielania zadań w procesie.
Grupa BPS Grupa użytkowników, utworzona i zarządzana przy pomocy Portalu WEBCON BPS.
Akcja Operacja lub zdarzenie zdefiniowane w przepływie, które jest automatycznie wykonywane przez system, o ile spełnione są warunki jego wykonania. Na przykład:

1)     Obliczanie wartości brutto,

2)     Walidacja, czy wartość netto nie jest wyższa od wartości brutto,

3)     Dodanie uprawnień tylko do odczytu dla Księgowych

 

Atrybut

Informacje potrzebne do dodania nowego atrybutu.

Tab. 2 informacje na temat atrybutów

Atrybut
Wymagane:  
Nazwa Nie dłuższa niż 50 znaków.
Opis do dokumentacji Opis, do czego służy dany atrybut.
Rodzaj atrybutu Tekst, liczba, wiele wierszy tekstu, data, pole wyboru, tabela danych
Odczyt Na których krokach atrybut ma być widoczny w trybie tylko do odczytu?
Edytowalność Na których krokach atrybut ma być możliwy do edycji?
Wymagalność Na których krokach atrybut ma być wymagany do uzupełnienia?
Opcjonalne:
Tłumaczenia Podać, jeśli proces jest tłumaczony na wiele języków. Nie dłuższe niż 50 znaków.
Opis dla użytkownika Opis widoczny dla użytkownika podczas uzupełniania formularza. Podać, jeśli na formularzu obok atrybut ma być wyświetlany dodatkowy tooltip.
Wartość domyślna Podać, jeśli atrybut ma być uzupełniany domyślną wartością.
Źródło danych Opisać, tylko dla pól wyboru i tabel danych. Opis wartości możliwych do wyboru. Jeśli to możliwe podać nazwę źródła danych (elementy innego obiegu BPS, tabela SQL, webservice)
Tabela danych Opisać, tylko dla tabel danych. Podać listę kolumn jakie mają być widoczne w tabeli. Wskazać, które kolumny mają być linkami. Podać liczbę wierszy na jednej stronie tabeli (domyślnie 10).
Warunek widoczności Opisać, jeśli widoczność atrybutów zależy od innych elementów (np. wartości formularza, aktualnie zalogowanej osoby).
Warunek edytowalności Opisać, jeśli widoczność atrybutów zależy od innych elementów (np. wartości formularza, aktualnie zalogowanej osoby).
Styl i zachowania Opisać, jeśli styl atrybutu ma być zmieniony w stosunku do standardu (pogrubienie, kolor czcionki / tła)

 

Krok

Informacje potrzebne do dodania nowego kroku.

Tab. 3 Informacje na temat kroków

Krok
Wymagane:
Nazwa Nazwa kroku
Opis do dokumentacji Krótki opis przeznaczenia kroku i aktorów przepływu pracy działających na kroku
Typ kroku Typ kroku – krok startowy, krok końcowy pozytywny/ negatywny, krok systemowy, sterowanie obiegiem
Ścieżki przejścia Ścieżki prowadzące do i z kroku, miejsce kroku w przepływie workflow, krok(i) docelowy
Opcjonalne:
Opis na formularzu Opis widoczny na formularzu dla użytkowników przepływu pracy
Akcje Lista akcji wykonywanych na wejście/ wyjście z kroku, na Timeout
Przyciski w menu Lista przycisków w menu, ich przeznaczenie i powiązane akcje
Sterowanie obiegiem W przypadku kroku sterowania obiegiem – warunek wyboru ścieżek prowadzących do kolejnych kroków

 

Ścieżka przejścia

Informacje potrzebne do dodania nowej ścieżki przejścia.

Tab. 4 Informacje na temat ścieżek przejścia

Ścieżka przejścia
Wymagane:
Nazwa Nazwa wyświetlana dla użytkownikowi na formularzu.
Krok Krok, na którym ścieżka ma zostać dodana. Podać pełną nazwę kroku obiegu.
Krok docelowy Krok, do którego przejdzie dokument po przejściu ścieżką. Podać pełną nazwę kroku obiegu.
Zadania Do kogo ma zostać przypisane zadanie. Pełna nazwa roli lub aktora (autor, aktualna osoba, aktualnie przypisane osoby).
Powiadomienie o zadaniu tak/nie – czy wysyłać standardowe powiadomienie o zadaniu
Zadania DW Do kogo ma zostać przypisane zadanie DW. Pełna nazwa roli lub aktora (autor, aktualna osoba, aktualnie przypisane osoby).
Powiadomienie o zadaniu DW tak/nie – czy wysyłać standardowe powiadomienie o zadaniu DW
Walidacja atrybutów Czy przed przejściem ścieżka powinno być sprawdzane wypełnienie pól wymaganych?
Opcjonalne:
Walidacja atrybutów Czy przed przejściem ścieżka powinno być sprawdzane wypełnienie pól wymaganych?
Wymagany komentarz Czy przed przejściem ścieżka powinno być wymagane dodanie komentarza?
Warunek widoczności Opisać, jeśli widoczność ścieżki zależy od innych elementów (np. wartości atrybutu formularza, aktualnie zalogowanej osoby)
Sterowanie obiegiem Opisać, jeśli wybór kroku docelowego jest zależny od okoliczności (np. wartości atrybutu formularza, aktualnie zalogowanej osoby)
Akcje Lista akcji, wykonywanych przez system przy przejściu ścieżką (walidacje, powiadomienia email, przeliczenia wartości atrybutów)

 

Raport

Informacje potrzebne do dodania nowego raportu.

Tab. 5 Informacje na temat raportów

Raporty
Wymagane:
Nazwa Nazwa raportu
Rodzaj raportu Tabelaryczny, graficzny czy raport KPI
Źródło danych Proces(y), którego elementy maja zostać przedstawione na raporcie
Kolumny raportu Jakie atrybuty procesowe, systemowe, powinny być widoczne na raporcie
Uprawnienia Kto powinien mieć dostęp do raportu
Opcjonalne:
Panel wyszukiwania Jakie atrybuty powinny być brane pod uwagę w panelu wyszukiwania
Akcje masowe Czy na raporcie powinny być dostępne akcje masowe, np. do odrzucania wielu elementów jednocześnie?
Widoki Czy raport powinien zawierać dedykowane widoki, prezentujące inne informacje
Sortowanie Sposób sortowania elementów na raporcie – jaki atrybut?

 

Grupa BPS

Informacje potrzebne do dodania nowej grupy BPS.

Tab. 6 Informacje na temat grup BPS

Grupa BPS
Wymagane:
Nazwa wyświetlana Nazwa wyświetlana grupy
Identyfikator grupy Identyfikator grupy w formacie nazwa@nazwa.pl
Przeznaczenie grupy Cel utworzenia grupy, kontekst biznesowy i docelowe uprawnienia
Opcjonalne:
Członkowie grupy Użytkownicy, należący do grupy – mogą zostać dodani już po utworzeniu grupy

 

Akcja – Ogólnie

Informacje potrzebne do dodania nowej akcji.

Tab. 7 Informacje na temat akcji

Akcja – ogólnie
Wymagane:
Nazwa Nazwa akcji
Opis do dokumentacji Krótki opis przeznaczenia akcji
Typ akcji Co powinna robić dana akcja? Przykładowe typy akcji: walidacja, powiadomienie e-mail, wydruk, zmiana wartości pola
Miejsce wykonania akcji Ścieżki przejścia, wejście/ wyjście z kroku, na Timeout, na przycisku w menu
Opcjonalne:
Warunek wykonania akcji Warunek, którego spełnienie będzie determinowało czy akcja zostanie wykonana
Opis na formularzu Opis widoczny na formularzu dla użytkowników przepływu pracy

 

Akcja – Walidacja formularza

Informacje potrzebne do dodania nowej akcji – walidacji formularza.

Tab. 8 Informacje na temat akcji – Walidacja formularza

Akcja – Walidacja formularza
Wymagane:  
Nazwa Nazwa krótko opisująca co dana walidacja sprawdza.
Opis Dokładny opis, co walidacja sprawdza i w jaki sposób.
Atrybuty Nazwy atrybutów, których dotyczy walidacja.
Komunikat w przypadku błędu Jaki komunikat zostanie wyświetlony, jeżeli walidacja zakończy się błędem.
Miejsce wykonania Na jakich krokach i ścieżka walidacja ma zostać wykonana. Podać pełną nazwę kroku i ścieżki.
Opcjonalne:
Tłumaczenie komunikatu błędu Podać, jeśli proces jest tłumaczony na wiele języków.
Warunek wykonania Opisać, jeśli walidacja ma być wykonywana tylko w zależności od okoliczności (np. wybrano konkretną wartość atrybutu)

 

Akcja – Powiadomienie email

Informacje potrzebne do dodania nowej akcji – powiadomienia email.

Tab. 9 Informacje na temat akcji – Powiadomienie email

Akcja – Powiadomienie email
Wymagane:
Nazwa Nazwa powiadomienia
Odbiorcy Pełna nazwa roli lub aktora (autor, aktualna osoba, aktualnie przypisane osoby)
Odbiorcy DW Pełna nazwa roli lub aktora (autor, aktualna osoba, aktualnie przypisane osoby)
Temat Temat wiadomości email
Nagłówek Wyróżniona cześć treści wiadomości
Treść Główna treść wiadomości (zazwyczaj lista atrybutów)
Miejsce wykonania Na jakich krokach i ścieżka powiadomienie ma zostać wykonana.
Opcjonalne:
Warunek wykonania Opisać, jeśli powiadomienie ma zostać wysłane tylko w zależności od okoliczności (np. wybrano konkretną wartość atrybutu).
Powtórzenia Opisać, jeśli powiadomienie ma być wysyłane cyklicznie. Podać interwał (co ile powiadomienie ma być wysyłane) i pierwszą datę wysyłki (np. data wejścia do kroku, data podana w atrybucie formularza)

Szablon wydruku

Informacje potrzebne do dodania nowego szablonu wydruku.

Tab. 10 Informacje na temat szablonów wydruku

Szablon wydruku
Wymagane:
Nazwa Nazwa szablonu wydruku
Opis do dokumentacji Opis, co zawiera I do czego służy dany szablon wydruku.
Zawartość Przygotowany szablon wydruku wraz z odniesieniami do formularza, z którego będzie korzystał, lub przykład dokumentu, na którym  ma być oparty szablon wydruku
Miejsce wykorzystania Krok i ścieżka przejścia, przycisk w menu na którym ma zostać wykorzystany szablon.
Kategoria Kategoria, do której powinien trafić wygenerowany na podstawie szablonu dokument
Opcjonalne:
Akcje dodatkowe Czy potrzebne będą akcje dodatkowe takie jak np. konwersja dokumentu Word na pdf, przesunięcie załącznika do nowej kategorii

 

Uprawnienia

Informacje potrzebne do dodania nowego raportu.

Tab. 11 Informacje na temat uprawnień

Uprawnienia
Wymagane:
Uprawnieni Użytkownicy, którym zostaną nadane uprawnienia
Poziom uprawnień Poziom uprawnień – administrator biznesowy, edycja, tylko odczyt
Zakres uprawnień Uprawnienia do wszystkich elementów w danym procesie, do elementów w procesie z danej spółki, do elementów formularza danego typu ze wszystkich spółek/ wybranych spółek
Miejsce nadania uprawnień Uprawnienia nadane odgórnie – studio WEBCON BPS, uprawnienia nadane przy użyciu akcji, do wybranych elementów
Zmiana uprawnień Czy uprawnienia zmieniają się w trakcie przepływu pracy?