Eksport/import zawartości procesów słownikowych

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2021.1.x autor: Dawid Golonka

 

Wprowadzenie

Modelowym sposobem wdrażania systemu WEBCON BPS jest praca na trzech rodzajach środowisk. Procesy konfigurowane są na środowisku developerskim, testy stworzonego rozwiązania prowadzone są na środowisku testowym, a końcowi użytkownicy systemu pracują na środowisku produkcyjnym. Przenoszenie procesów, bądź zmian w procesach między środowiskami, możliwe jest dzięki wbudowanemu mechanizmowi importu/eksportu aplikacji.  Począwszy od wersji 2021.1.1 narzędzie to rozbudowane zostało o możliwość przenoszenia zawartości obiegów procesów słownikowych, oraz obiegów do przechowywania szablonów dokumentów.

 

Przenoszenie zawartości słownika

Stworzony został obieg procesu słownikowego przechowujący dane osobowe pracowników. Utworzone pola i zawartość słownika przedstawia raport poniżej.

Zrzut ekranu 1. Słownik danych osobowych

 

Słownik wraz z zawartością zostanie wyeksportowany, a następnie zaimportowany, w obrębie jednego środowiska.

W trakcie eksportu procesu słownikowego lub procesów szablonów dokumentów, w kreatorze eksportu na kroku „Elementy powiązane”, dodana została możliwość określenia, czy wraz z definicją procesu przenosić również jego zawartość (checkbox przy kolumnie „Eksportuj dane”).

Zrzut ekranu 2. Eksport danych przy eksporcie aplikacji

 

Wraz z zakończeniem pracy kreatora eksportu uzyskujemy paczkę, którą następnie możemy zaimportować w nowym środowisku. W przypadku opisywanym w tym artykule, właśnie wyeksportowana paczka z procesem słownikowym, zaimportowana zostanie na tym samym środowisku. W związku z tym, wymagane jest wyczyszczenie zawartości słownika – tak by efekt operacji importu był widoczny.

Widok raportu słownikowego, po usunięciu z niego wszystkich elementów prezentuje się następująco:

Zrzut ekranu 3. Wyczyszczenie zawartości słownika

 

Kolejnym etapem, jest zaimportowanie utworzonej paczki z naszym procesem słownikowym. W kreatorze importu procesu, został dodany krok, który umożliwia zaimportowanie zawartości słowników.

Zrzut ekranu 4. Zaznaczenie chęci zaimportowania danych

 

Osobie dokonującej importu udostępnione zostały dwa pola konfiguracyjne, zwiększające kontrolę nad sposobem przenoszenia danych.

  • Zaznaczenie opcji "Import" spowoduje aktualizację istniejących elementów słownika, oraz dodanie nowych elementów nie istniejących na środowisku. Istniejące elementy słownika, które nie znajdują się w paczce importu, nie zostaną zmienione (usunięte lub zmodyfikowane).
  • Zaznaczenie opcji "Zastąp wszystkie elementy" spowoduje usunięcie wszystkich istniejących elementów słownika i uzupełnienie słownika od nowa, na podstawie danych znajdujących się w paczce importu.

W zależności od ilości danych i rodzaju zmian można wybrać przyrostowy sposób importu, bądź całkowite zastąpienie starych danych. W prezentacyjnym przypadku wybór którejkolwiek opcji da ten sam efekt – słownik został wcześniej wyczyszczony.

Ze względu na inwazyjność działania całkowitej podmiany danych, system wyświetla stosowne ostrzeżenie, które ma zapobiegać nieplanowanej, całkowitej podmianie zawartości słownika.

Zrzut ekranu 5. Komunikat przy całkowitej podmianie danych

 

Po zakończeniu importu aplikacji, został wyświetlony raport importu słowników, z informacją o rodzaju dokonanych zmian. Na kroku raportu importu słowników, wyświetlana jest również informacja o tych operacjach na danych, które zakończyły się błędem. Użytkownik ma możliwość pobrania pliku z logiem błędu w celu przeanalizowania przypadków niepowodzeń.

Zrzut ekranu 6. Raport importu słowników

 

Jak można zauważyć na poniższym zrzucie ekranu z raportu, usunięci użytkownicy znów widnieją w słowniku Danych osobowych, przenoszenie danych zakończyło się powodzeniem.

Zrzut ekranu 7. Dane zaimportowały się do słownika

 

Przenoszenie zawartości procesu szablonów dokumentów

Nowa wersja narzędzia do przenoszenia aplikacji między środowiskami, umożliwia również przenoszenie danych w procesie szablonów dokumentów. Utworzony został nowy proces „Szablony odpowiedzi”, do którego dodane zostały 3 szablony plików Word. Poniżej przedstawiono raport z tego procesu:

Zrzut ekranu 8. Słownik szablonu dokumentów – dodane trzy wzory pism

 

Kolejnym krokiem jest wyeksportowanie paczki zawierającej nasz proces szablonów. Podczas Eksportu aplikacji na kroku „Elementy powiązane”, podobnie jak w przypadku procesu słownikowego zaznaczyć należy chęć eksportu danych z procesu.

Zrzut ekranu 9. Zaznaczenie chęci eksportu zawartości słownika

 

Jako, że wyeksportowany proces zostanie zaimportowany na tym samym środowisku, po zakończeniu eksportu, dokonano zmian w procesie z szablonami – tak by działanie funkcji przenoszenia zawartości było widoczne. Usunięte zostały dwa istniejące dokumenty, dodany zaś został odrębny – dodatkowy szablon.

Zrzut ekranu 10. Wykonanie zmian w danych słownikowych

 

Kolejnym etapem jest zaimportowanie utworzonej wcześniej paczki z aplikacją. Analogicznie jak przy imporcie procesu słownikowego, w narzędziu do importowania pojawił się dodatkowy krok dotyczący zawartości.

Zrzut ekranu 11. Import szablonów dokumentów

 

Tym razem, w odróżnieniu od zaprezentowanego wcześniej importu procesu słownikowego, nie zostanie wykorzystana opcja „Zastąp wszystkie wartości”. Skorzystano z trybu „Import”, który umożliwia zaktualizowanie już istniejących obiektów i dodanie nowych. W kroku „Raport importu słowników” można zapoznać się z rodzajem wprowadzonych w danych słownikowych zmian.

Zrzut ekranu 12. Raport importu słowników

 

Dodane zostały dwa usunięte na potrzeby prezentacji szablony. W istniejącym już w słowniku szablonie o nazwie „Wzor 1” nie dokonano żadnych zmian, nie został on więc podmieniony. Na kroku raportu importu słowników, wyświetlana jest również informacja o tych operacjach na danych, które zakończyły się błędem. Użytkownik ma możliwość pobrania pliku z logiem błędu, w celu przeanalizowania przypadków niepowodzeń.

Aktualnie w słowniku znajdują się 4 szablony dokumentów:

Zrzut ekranu 13. Zawartość słownika po zakończeniu importu

 

Podsumowanie

Dodanie możliwości przenoszenia danych z procesów słownikowych jest ułatwieniem, które w znaczny sposób może usprawnić proces migrowania aplikacji między środowiskami. Rozwiązanie to, jest pójściem o krok dalej, względem udostępnionej we wcześniejszych wersjach systemu możliwości przenoszenia zawartości słowników, poprzez eksport-import pliku Excel z danymi, z poziomu raportu (ta funkcjonalność nadal pozostaje dostępna). Dzięki tym rozwiązaniom, projektant aplikacji nie musi już przenosić danych ręcznie, co zmniejsza ryzyko pomyłki i przyspiesza prace. Dostęp do raportu, z operacji migracji danych w kreatorze importu, daje możliwość sprawdzenia, czy przenoszenie danych się powiodło, a także pozwala rozwiązać ewentualne problemy – poprzez udostępnienie plików z logami błędów.