Import na listach pozycji

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Michał Kastelik

Odświeżenie artykułu: https://kb.webcon.pl/import-na-listach-pozycji/.

 

WEBCON BPS oferuje możliwość importowania danych do listy pozycji z pliku Excel oraz eksport wierszy z listy pozycji do pliku xlsx. W tym artykule zostanie przedstawiony sposób konfiguracji obu funkcjonalności dla konkretnej listy pozycji oraz przykładowa konfiguracja importu danych.

 

Wstępna konfiguracja atrybutu

Aby włączyć na danym atrybucie listy pozycji możliwość importowania/eksportowania danych z pliku xlsx, należy w pierwszym kroku, otworzyć konfigurację zaawansowaną atrybutu i na zakładce „Ogólne” zaznaczyć opcję:

 • „Zezwalaj na import z pliku Excel”
 • „Zezwalaj na eksport do pliku Excel”

Rys. 1 Włączanie opcji importu oraz eksportu na atrybucie Lista pozycji

 

Po zapisaniu zmian i odświeżeniu przeglądarki, na wskazanym atrybucie pojawią się nowe opcje:

 • Eksportuj
 • Importuj z pliku Excel

Rys. 2. Nowe przyciski widoczne na atrybucie po aktywacji funkcji

 

Eksport listy pozycji do pliku Excel

Funkcja eksportu listy pozycji pozwala na zapisania informacji z listy atrybutów do pliku Excel w formacie xlsx. Po naciśnięciu przycisku „Export” zostanie pobrany plik z danymi.  Nazwa pliku to domyślnie nazwa atrybutu z rozszerzeniem xlsx.

Rys. 4 Przyciski importu oraz eksportu widoczne na atrybucie

 

Po otwarciu pliku zobaczymy zapisane w nim informacje. Niezależnie od ilości kolumn zdefiniowanym w atrybucie lista pozycji, eksport danych dotyczy tylko kolumn, które są widoczne na formularzu. Kolumny ukryte w danym widoku nie będą wyeksportowane do pliku Excel.

 

Import danych do listy pozycji

Przed wykonaniem pierwszego importu danych, musimy określić konfigurację importowania. W pierwszej kolejności należy przygotować plik szablonu. Najprościej można użyć pliku wyeksportowanego z danego atrybutu a następnie uzupełnić go nowymi informacjami.

Po stworzeniu pliku importu należy przeprowadzić konfigurację. Opcje jakie mamy do wyboru są następujące:

 • Numer początkowej kolumny/wiersza – kolumna oraz wiersz od jakiego rozpocznie się importowanie danych,
 • Kryterium wyboru kolumn – określenie w jaki sposób będziemy przypisać kolumny z pliku do kolumn w liście pozycji, możemy przypisać nazwy nagłówków lub litery kolumn z pliku Excel,
 • Typ importu – definiuje sposób postępowania w przypadku stwierdzenia błędów w pliku:
  • Nie importuj przy błędach walidacji – przerywa cały import w momencie stwierdzenia błędu,
  • Pomiń niezwalidowane wiersze – pomija wiersze zawierające błędy,
  • Importuj nieprawidłowe pola jako puste – w przypadku stwierdzenia błędu, import danych jest wykonany a błędne komórki przyjmują wartość pustą
 • Wymaganie wartości – opcja wymagalności danych w pliku, możliwe opcje do wyboru:
  • Wymagaj wszystkich kolumn – wymaga wszystkich kolumn w importowanym pliku,
  • Użyj konfiguracji z kroku – wymaga wartości jakie są wymagane w konfiguracji danego kroku,
  • Wymagaj pierwszej kolumny – wymaga jedynie pierwszej kolumny w importowanym pliku.

Poniżej należy za pomocą przycisku (+) dodać kolumny jakie chcemy zmapować z atrybutu a następnie przypisać nazwę kolumny lub jej literę z pliku Excel.

Rys. 4. Konfiguracja importu danych z pliku Excel

 

W kolumnie „Format” możemy zdefiniować, czy pobierana wartość z wiersza Excel będzie traktowana jako ID czy też jako nazwa. Ta funkcjonalność jest przydatna przy imporcie danych do kolumny typu pole wyboru.

Możliwe opcje konfiguracji to:

 • Domyślny – domyślnie formatowanie wartości (typ kolumny listy pozycji),
 • ID – traktowanie kolumny/nagłówka jako ID,
 • Nazwa – traktowanie kolumny/nagłówka jako nazwy wyświetlanej.

W przypadku opisanej konfiguracji, do kolumny w atrybucie „Name of the item…” zostaną wczytane dane z kolumny B w pliku, do kolumny „Amount” dane z kolumny A. Import danych rozpocznie się od wiersza 2 od kolumny A.

W pliku, który będzie zaimportowany są przygotowane następujące dane w kolumnach.

Rys. 5. Przykładowe dane w importowanym pliku Excel

 

Po naciśnięciu przycisku „Importuj z pliku Excel” oraz wskazaniu pliku z danymi zostanie przeprowadzona walidacja poprawności danych a następnie wyświetlone podsumowanie.

Rys.6. Komunikat o zakończeniu importu danych

 

W przypadku opisanej konfiguracji zostało zaimportowanych 8 wierszy i nie wystąpiły żadne błędy. Wczytane wiersze zostaną wyświetlone w formularzu.

Rys. 7.  Zaimportowane dane widoczne w atrybucie

 

W przypadku importu wierszy,  na formularzu nie muszą być widoczne wszystkie importowane pola. Jest możliwy import także tych kolumn, które są niewidoczne na danym kroku. Należy pamiętać, że importowane dane nie są walidowane jeżeli chodzi o wykrywanie duplikatów wierszy oraz że format zapisu danych to xlsx (nie xls).

 

Podsumowanie

Import danych do atrybutu lista pozycji pozwala na przyśpieszenie procesu wprowadzania wielu danych. Odpowiednio przygotowane pliku danych z innych systemów pozwalają na zgromadzenie informacji w jednym formularzu aplikacji.