Języki w systemie

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Jarosława Markopolska

 

Wstęp

Powiązany artykuł na temat języków można znaleźć na blogu pod tytułem: „Tłumaczenie treści interfejsu użytkownika WEBCON BPS Portal”.

W niniejszym artykule zostały poruszone zagadnienia konfiguracji języka w Designer Studio:

 1. Ustawienie języka systemu
 2. Ustawienie języka powiadomień masowych (od wersji BPS 2020.1.3)
 3. Ustawienie języka aplikacji
 4. Ustawienie języka powiadomień dla nowych użytkowników (od wersji BPS 2020.1.3)

Opisane zostaną również korzyści i zagrożenia jakie niesie wprowadzanie tłumaczenia w aplikacjach w środowiskach wielojęzycznych.

Język systemu

Język systemu ustawia się w WEBCON BPS Designer Studio z poziomu:

 

W oknie konfiguracji języków tłumaczeń (Rys. 1) można dodać nowy język naciskając przycisk „Nowy” lub usunąć wybrany język za pomocą przycisku „Usuń”. Tuż pod panelem przycisków jest informacja jaki język bazy danych został ustawiony przy instalacji („Database language (set during installation): en-US”). Pod tę informacją znajduje się okienko wyboru języka systemu.

Rys. 1 Konfiguracja języka system w WEBCON BPS – Designer Studio

 

Wybór języka pozwala określić język w którym wyświetlana jest zawartość aplikacji oraz wysyłane są powiadomienia e-mail, w przypadku gdy w konfiguracji aplikacji wybrano opcję "wg Ustawień globalnych". Dostępne są dwie opcje wyboru języka systemu Sugeruj język  i Wymuszaj język.

Opcja Sugeruj język (ustawiona domyślnie):

Rys. 2 Opcje dla “Sugeruj język”

 

 • Wg przeglądarki – pobierany jest język ustawiony w przeglądarce (dotyczy tylko pierwszego wejścia do systemu w przypadku gdy użytkownik nie logował się jeszcze). Na podstawie pobranego języka ustawiany jest język Portalu.
 • Język z listy – wybrany język jest językiem ustawionym w Portalu. Jeśli dla wybranego języka translacje nie są zdefiniowane, to nieprzetłumaczone treści będą prezentowane w języku angielskim (dla stałych części systemu i procesu) lub w języku domyślnym, w którym skonfigurowano proces (dla konfigurowalnych części systemu np. pola formularza).

Opcja Wymuszaj język:

Rys. 3 Opcje dla “Wymuszaj język”

 

 • Język z listy – wybrany język jest językiem aplikacji

Po wymuszaniu języka frazy zdefiniowane w Designer Studio będą wyświetlane w wybranym języku wszystkim użytkownikom, nie pozwalając im na ręczną zmianę języka.

Globalne ustawienia języka można nadpisać w konfiguracji aplikacji. Na przykład, gdy firma ma wiele spółek i globalnie używa języka angielskiego a jedna z aplikacji działa tylko w jednej spółce, to dla tej aplikacji można wybrać lokalny język tej spółki.

Języki interfejsu, które użytkownik ma do wyboru w WEBCON BPS Portal można dodawać, usuwać lub edytować w WEBCON BPS Studio po przejściu do konfiguracji parametrów globalnych i wybraniu opcji „Pakiety językowe interfejsu” Rys. 4 .

Rys. 4. Pakiety językowe interfejsu – okno edycji języka

 

Język powiadomień masowych

Jeśli w systemie są włączone powiadomienia masowe to, można w drzewie globalnych parametrów systemu wybrać opcję „Powiadomienia masowe” oraz ustawić „Język powiadomień”(Rys. 5).

 

Rys. 5 Konfiguracja języka powiadomień masowych w WEBCON BPS – Designer Studio

 

Opcje wyboru:

 1. Wg ustawień profilu użytkownika (opcja ustawiona domyślnie)
 2. Język z listy

Powiadomienia masowe powinny być wysyłane w skonfigurowanym języku (niezależnie od tego jaki język ustawiony jest na aplikacji dla której powiadomienia masowe będą generowane). Jeśli wybrano język wg. Ustawień profilu użytkownika a profil użytkownika jeszcze nie istnieje (użytkownik nie logował się jeszcze do systemu) wówczas językiem powiadomienia masowego jest "Język powiadomień dla nowych użytkowników".

Przypadek wymuszenia języka aplikacji

Dla firm międzynarodowych może zaistnieć potrzeba zmiany globalnych ustawień języka na rzecz jednego języka systemowego (korporacyjnego). Opcja ta sprawi, że domyślnie każda aplikacja będzie prezentowana w jednym języku a jej konfiguracja nie wymaga wprowadzenia tłumaczeń. Jest to korzystne w sytuacji, gdzie w tym samym obiegu biorą udział użytkownicy z różnych krajów/posługujący się różnymi językami. W takich sytuacjach osoby korzystające z aplikacji będą komunikować się ze sobą we wspólnym języku. Dotyczy to zwłaszcza uzupełnianych przez użytkowników pól tekstowych, komentarzy oraz treści załączników. Widząc aplikację w swoim ojczystym języku, użytkownicy mogą mimowolnie wprowadzać te treści we własnym języku, który może nie być zrozumiały dla kolejnych osób.

Język aplikacji

Język aplikacji w WEBCON BPS Designer Studio można ustawić w konfiguracji aplikacji w dolnej części zakładki Ogólne jak na Rys. 6.

Rys. 6 Rozmieszczenie kontrolki język aplikacji w Designer Studio

 

Przedstawione na Rys. 6 opcje pozwalają wybrać w jakim języku będą wyświetlane użytkownikowi frazy zdefiniowane w procesach aplikacji.

 Rys. 6 Opcje wyboru ustawienia języka aplikacji

 

 1. Wg ustawień globalnych (domyślnie ustawiony) – język aplikacji będzie zgodny z konfiguracją parametru globalnego – „Język systemu” (konfiguracja zostanie opisana w rozdziale Jezyk systemu).
 2. Wg ustawień profilu użytkownika – elementy na Portalu zostaną zaprezentowane w języku zgodnym z językiem wybranym przez użytkownika WEBCON BPS Portal.
 3. Wymuszaj język – wybór z listy konkretnych kodów językowych wprowadzonych jako "języki tłumaczeń" (np. de-DE, uk-UA). Powiązanie aplikacji z wybranym językiem.

Wymuszając język aplikacji konfigurowalne oraz stałe elementy procesów będą prezentowane w wybranym języku i użytkownik nie będzie mieć możliwości zmiany języka (Rys. 8). Jeśli dla ustawionego języka tłumaczenia nie zostały zdefiniowane wówczas językiem, w którym prezentowane będą nieprzetłumaczone treści jest język angielski (dla stałych elementów systemu i procesu) lub język domyślny, w którym wprowadzono konfigurację (dla konfigurowalnych elementów

Rys. 8 WEBCON BPS Portal – wybór języka – zmiana niedozwolona w przypadku ustawienia  konkretnego  języka  aplikacji

 

Wymuszenie konkretnego języka aplikacji spowoduje, że przechodząc do danej aplikacji język interfejsu zostanie automatycznie zmieniony. Przejście do innej aplikacji, w której wybór języka jest dozwolony, automatycznie przywróci wybrany przez użytkownika język.

Język powiadomień dla nowych użytkowników

Język powiadomień dla nowych użytkowników w WEBCON BPS Designer Studio można ustawić w konfiguracji aplikacji w dolnej części zakładki Ogólne jak na Rys. 9.

Rys. 9 Konfiguracja Języka powiadomień dla nowych użytkowników

 

Przedstawione na Rys. 10 opcje pozwalają określić w jakim języku będą wysyłane powiadomienia e-mail, w przypadku, gdy nowy użytkownik nie logował się jeszcze do systemu i nie wybrał własnego języka interfejsu. Po zalogowaniu użytkownika do systemu, język powiadomień będzie zgodny z konfiguracją ustawioną w parametrze „Język aplikacji”.

 Rys. 10 Opcje wyboru ustawienia języka powiadomień dla nowych użytkowników

 

 1. Wg ustawień globalnych (domyślnie ustawiony) – językiem maila inicjalnego jest "Język systemu" wybrany w konfiguracji systemu. Jeśli język systemu ustawiony na "Wg Przeglądarki" wówczas językiem maila inicjalnego jest "Język bazy danych (ustawiony przy instalacji)".
 2. Lista konkretnych kodów językowych wprowadzonych jako "języki tłumaczeń" (np. de-DE, uk-UA) – językiem maila inicjalnego jest konkretny język wybrany z listy.

Wybór języka przez użytkownika i wprowadzanie tłumaczeń

Dając możliwość wyboru języka przez użytkowników należy zadbać o to, żeby nawet jeśli nie wprowadzono w konfiguracji tłumaczeń na wszystkie języki, użytkownicy mogli korzystać z procesów.   To znaczy, że tłumaczenia powinny zostać wprowadzone dla każdego dostępnego języka lub język konfiguracji (ten, w którym osoba konfigurująca tworzy aplikację) powinien być zrozumiały dla wszystkich użytkowników końcowych.

Przykładowo, domyślna konfiguracja aplikacji w języku angielskim (korporacyjnym) pozwala na pracę w międzynarodowym środowisku, jednocześnie umożliwiając wprowadzanie tłumaczeń dla tylko wybranych języków.

Jeśli zdecydujemy się nie wprowadzać tłumaczeń dla danego języka, dobrym pomysłem może być usunięcie go z listy domyślnie dostępnych języków. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której interfejs będzie prezentowany w dwóch językach jednocześnie (Rys. 11).

Rys. 11 Dwa języki na jednym formularzu

Podsumowanie

WEBCON BPS pozwala na zarówno wymuszenie jednego języka systemowego, jak i wybranie języka przez użytkownika. Oba podejścia mają swoje zalety i wady, które trzeba rozważyć przed podjęciem decyzji, które rozwiązanie zastosujemy. Z jednej strony możemy narzucić standard, który stworzy w pełni jednolite środowisko, z drugiej możemy przetłumaczyć każdą aplikację niezależnie, dostosowując do potrzeb użytkowników końcowych.