Podobiegi – akcja „Ustaw status obiegu”

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
dotyczy wersji: 2016.1.x; aytor: Damian Matuła

User story

Chcę utworzyć proces wyceny czasochłonności realizacji projektu, tak aby zanim dokument trafi do osoby decyzyjnej, został wstępnie wyceniony przez zdefiniowanych konsultantów.

 

Na potrzeby artykułu utworzony został poglądowy proces. Schemat poniżej(Rys.1)

status_obiegu_p1

Rysunek 1 Schemat głównego obiegu wyceny czasochłonności

 

Oraz podobieg dla konsultantów, Rys.2.

status_obiegu_p2

Rysunek 2 Schemat podobiegu wyceny.

Główne założenia:

  • W obiegu głównym Project Manager wybiera konsultantów którzy wstępnie oszacują koszt projektu.
  • Dla każdego konsultanta uruchomiony zostaje podobieg wyceny, w którym zobligowany zostaje
    do uzupełnienia pola z szacowanym przez niego potrzebnym czasem na zakończenie projektu.
  • Główny obieg znajduje się w kroku systemowym oczekiwania na zakończenie podobiegów. Aby system przeszedł do następnego kroku wymagane jest aby wszystkie podobiegi znajdowały się przynajmniej w kroku „Wstępna wycena”.
  • Możliwość zmiany kosztu przez konsultantów dostępna jest dopóki nie zakończyli wyceny(przejście do kroku „Archiwum”).
  • Na podstawie zebranych opinii od konsultantów, akceptant dokonuje ostatecznej wyceny projektu.
  • Przechodząc do finalnego kroku głównego obiegu, zakończone/anulowane zostają również podobiegi.

 

Przygotowanie środowiska demonstracyjnego.

Utworzone zostały obiegi jak na Rys. 1 i 2 .

W celu zaimplementowania funkcjonalności startowania wielu obiegów posłużę się listą pozycji. Nazwę ją „Wybór konsultantów”(Rys. 3).

status_obiegu_p3

Dla każdego wiersza zostanie uruchomiony podobieg z zadaniem dla osoby z kolumny „Konsultant”. Dodana została również kolumna „Komentarz” gdzie osoba wybierająca konsultanta może wpisać krótką notatkę do jego wiadomości.

status_obiegu_p4

Rysunek 3 Lista pozycji "Wybór konsultantów"

Wartość z tej kolumny zostanie zmapowana do atrybutu „Komentarz zgłaszającego” w podobiegu.

status_obiegu_p5

Rysunek 4 Pole "Komentarz zgłaszającego" na podobiegu. Wartość została wpisana automatycznie z obiegu nadrzędnego.

 

Opis startowania podobiegów z użyciem zapytań SQL został opisany w artykule Podobiegi-praktyczne-przyklady-uzycia w sekcji Scenariusz II – Opis startowanie wielu zapytań ofertowych w akcji marketingowej.

 

Na głównym obiegu procesu znajduje się krok „Oczekiwanie na wyceny”, jest to krok systemowy(Rys.5) który wstrzymuje proces do czasu, aż  podobiegi osiągną wybrany status.

status_obiegu_p6

Rysunek 5 Sekcja właściwości w ogólnych ustawieniach kroku obiegu.

status_obiegu_p7

Rysunek 6 Konfiguracja zachowania Workflow w kroku oczekiwania na podobiegi. Jeśli PM nie konsultuje wyceny i brak jest podobiegów, lub wszystkie podobiegi mają status pozytywnie zakończonych dokument zostanie przesunięty do kolejnego kroku.

Efekt który chcemy osiągnąć to przesunięcie dokumentu do kolejnego kroku , kiedy tylko wszystkie podobiegi zmienią status na „pozytywnie zakończony” (domyślnie przejście do kroku finalnego pozytywnego). W  omawianym przypadku interesuje nas zmiana tego statusu już wcześniej – kiedy konsultant dokona wstępnej wyceny – pozwoli to na późniejszą zmianę decyzji.

Aby powyższy mechanizm działał prawidło skorzystamy z akcji  „Ustaw status obiegu”.

Konfiguracja akcji.

status_obiegu_p8

Rysunek 7 Akcja "Ustaw status obiegu" w grupie "sterowanie obiegami".

Wskazana akcja zmienia status podobiegu na wskazany w konfiguracji (w tym przypadku pozytywnie zakończony, Rys.7), jednocześnie wymusza weryfikację czy podobiegi zostały zakończone jeśli obieg nadrzędny znajduje się w kroku „oczekiwanie na podobiegi”.

status_obiegu_p9

Rysunek 8 Konfiguracja akcji, poza dostępnymi statusami akcji, istnieje możliwość zdefiniowania statusu poprzez zapytanie SQL, np. kiedy status ma się zmieniać  warunkowo.

Pozwoli to na przejście do kroku akceptacji kiedy tylko konsultanci dokonają wstępnej wyceny (Rys. 8).

status_obiegu_p10status_obiegu_p11

 

 

 

 

 

 

 

Krok „Wstępna wycena” jest krokiem pośrednim z zadaniem przypisanym do konsultanta. Oznacza to, że dopóki nie przesunie on dokumentu do „Archiwum”, będzie miał możliwość zmiany wycenionej wcześniej czasochłonności(patrz Rys. 2).