Tłumaczenia elementów atrybutów ankietowych

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2023 R3 i powyżej; autor: Krystyna Gawryał

 

Wprowadzenie

Użytkownicy WEBCON BPS Designer Studio mają do dyspozycji szereg atrybutów, dzięki którym przygotowywane przez nich formularze mogą przyjmować najróżniejszą postać, a użytkownicy końcowi systemu w łatwy sposób wymieniają się informacjami w formie pisemnej. Jedną z grup atrybutów dostępnych w systemie są Atrybuty ankietowe, a wśród nich Wybór odpowiedzi i Ocena w skali. Z ich pomocą możliwe jest przygotowywanie kwestionariuszy, a tym samym uzyskanie w wybranym temacie opinii użytkowników/respondentów.

Wraz z wersją 2023 R3 WEBCON BPS wprowadzono możliwość tłumaczenia elementów tych atrybutów, tj. treści pytań, wariantów odpowiedzi, opisów i dostępnych opcji.

W niniejszym artykule opisano specyfikę wymienionej funkcjonalności na przykładzie jej wykorzystania w przedsiębiorstwie.

 

Przypadek biznesowy

Firma z branży informatycznej prowadzi szkolenia z obsługi oferowanego przez nią produktu/oprogramowania. Szkolenia mają charakter międzynarodowy, a ich grupą docelową są osoby posługujące się różnymi językami. Po każdym szkoleniu wśród kursantów przeprowadzana jest ankieta, za pośrednictwem której firma zbiera opinie o odbytym kursie. Dotychczas organizatorzy mieli do dyspozycji jedynie kwestionariusz w języku angielskim, natomiast teraz chcieliby, aby ankieta była dostępna w różnych wersjach językowych, zgodnie z regionem i językiem prowadzenia kursu. W ostatnim czasie szkolenie największym zainteresowaniem cieszy się w regionie DACH i jest prowadzone w języku niemieckim, dlatego organizatorom zależy na uspójnieniu pod względem językowym materiałów przekazywanych kursantom.

 

Konfiguracja

Ankieta udostępniana jest uczestnikom szkolenia w postaci elementu obiegu skonfigurowanego z wykorzystaniem atrybutów ankietowych Wybór odpowiedzi i Ocena w skali.

Rys. 1. Pierwotna wersja językowa ankiety dla uczestników szkolenia

 

Wybór odpowiedzi

Przechodząc w Designer Studio do konfiguracji zaawansowanej jednego z atrybutów typu Wybór odpowiedzi, widać, że w wersji 2023 R3 obok treści pytania pojawiła się ikona Tłumaczenia:

Rys. 2. Okno konfiguracji zaawansowanej
atrybutu Wybór odpowiedzi z zaznaczoną ikoną Tłumaczenia

 

Po jej wybraniu otwierane jest okno, w którym użytkownik może wprowadzić tłumaczenie treści pytania w wybranym języku. Lista dostępnych języków odpowiada tej zdefiniowanej w Konfiguracji systemu (Parametry globalneJęzyki tłumaczeń).

Rys. 3. Dodawanie tłumaczenia treści pytania – atrybut Wybór odpowiedzi

 

Podobnie, tłumaczyć można również treść dostępnych odpowiedzi – należy kliknąć na wybraną odpowiedź, co będzie skutkowało jej zaznaczeniem i wyświetleniem ikony Tłumaczenia. Po jej wybraniu należy dodać tłumaczenie w odpowiedniej kolumnie.

Rys. 4. Dodawanie tłumaczenia odpowiedzi – atrybut Wybór odpowiedzi

 

Jeżeli atrybut skonfigurowano, zaznaczając pole wyboru Pokazuj opcję do wpisania odpowiedzi, to tłumaczenia można również dodawać dla Opisu tej opcji.

Rys. 5. Dodawanie tłumaczenia Opisu opcji – atrybut Wybór odpowiedzi

 

W analogiczny sposób należy wprowadzić tłumaczenia dla pozostałych atrybutów tego typu, a następnie zapisać zmiany.

Uwaga: w przypadku atrybutu Wybór odpowiedzi długość wszystkich fraz i odpowiedzi wraz z ich tłumaczeniami nie może sumarycznie przekroczyć limitu 1000 znaków. Jest to walidowane przy zapisie konfiguracji oraz na formularzu, gdzie użytkownikowi, który wpisze zbyt długą treść opcjonalnej odpowiedzi, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat z ostrzeżeniem.

Podobnie, ze względu na sposób, w jaki w bazie danych zapisywane są dane konfiguracyjne, w odpowiedziach i ich tłumaczeniach nie jest dozwolone użycie następujących (sekwencji) znaków: „#”, „$$”, „|;”.

 

Ocena w skali

W przypadku tego atrybutu tłumaczeniu mogą podlegać treści pytań oraz opisy minimalnej i maksymalnej wartości skali. Jest to widoczne po przejściu do konfiguracji zaawansowanej atrybutu w Designer Studio – obok wymienionych elementów dostępne są teraz ikony Tłumaczenia:

Rys. 6. Dodawanie tłumaczenia elementów atrybutu Ocena w skali

 

Po kliknięciu na wymienioną ikonę możliwe jest wprowadzenie odpowiedników tych elementów atrybutu w innych językach.

Rys. 7. Dodawanie tłumaczenia treści pytania – atrybut Ocena w skali

 

Należy analogicznie wprowadzić tłumaczenia dla wszystkich Ocen w skali dostępnych na formularzu, a następnie zapisać wprowadzone zmiany.

 

Efekt końcowy

Po dodaniu tłumaczeń nazw grup atrybutów i ustawieniu języka niemieckiego w Portalu kwestionariusz będzie wyglądał następująco:

Rys. 8. Przetłumaczona ankieta dla uczestników szkolenia z regionu DACH

 

W zależności od potrzeb, w analogiczny sposób organizatorzy szkolenia będą mogli przygotowywać kolejne wersje językowe kwestionariusza.

 

Dodatkowe informacje

Jak wcześniej wspomniano, dla Atrybutów ankietowych ze zdefiniowanymi tłumaczeniami frazy są wyświetlane w języku wybranym w Profilu użytkownika w Portalu.

Wartości wybrane na formularzu dla atrybutu typu Wybór odpowiedzi dostępne w innych częściach systemu (np. w Raportach, sekcji Moje zadania, Regułach i Powiadomieniach masowych) również są wyświetlane w języku aktualnie ustawionym w Portalu. Nie dotyczy to jednak wcześniej zapisanych elementów – po skonfigurowaniu tłumaczeń należy jeszcze raz uzupełnić formularz o wartości tych atrybutów, aby ich tłumaczenia były widoczne.

Warto pamiętać, że tłumaczenia atrybutów i ich elementów można również dodawać bezpośrednio w WEBCON BPS Portal z poziomu Designera formularza w Trybie edycji. Wówczas, po zapisaniu zmian, odpowiednie kolumny językowe elementów zostaną automatycznie uzupełnione wprowadzonymi wartościami w konfiguracji zaawansowanej atrybutów w Designer Studio.
Więcej informacji na ten temat dostępnych jest w artykule: Od prototypu do aplikacji wdrożonej produkcyjnie – tryb edycji w WEBCON BPS Portal – Blog techniczny WEBCON BPS.

 

Podsumowanie

Wraz z najnowszą wersją systemu pojawiła się możliwość wprowadzania tłumaczeń opcji i wartości Atrybutów ankietowych. Ta pozornie niewielka zmiana ma szczególne znaczenie dla międzynarodowych firm badawczo-konsultingowych, spółek prowadzących działalność w zakresie badań marketingowych i analiz rynku. Funkcjonalność może być również z powodzeniem stosowana przez podmioty zajmujące się badaniem opinii publicznej lub dla których istotnym elementem działalności jest tzw. „customer experience”. Dostępność kwestionariuszy w różnych wersjach językowych nie tylko przyspiesza pracę w związku z brakiem konieczności każdorazowego tłumaczenia danych na formularzu, ale także umożliwia dotarcie do większej liczby respondentów i jednocześnie pozwala kreować pozytywny wizerunek firmy wśród konsumentów i klientów zagranicznych.