Wskaźniki wydajności

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2023.1.x i powyżej, autor: Grzegorz Straś

 

Wstęp

Wskaźniki wydajności to nowy węzeł dostępny Konfiguracji każdego Procesu.

Wskaźniki działają podobnie jak dotychczasowa funkcjonalność Analiza, ale oferuję znacznie większą elastyczność konfiguracji.

Zamiast skupiać się na czasie wykonania zadania w jednym specyficznym kroku, wskaźniki mogą być dowolnie startowane i zatrzymywane za pomocą akcji rozmieszczonych w obiegu.

 

Równolegle do konfigurowalnych wskaźników dostępne są wbudowane, np. czas wypełnienia formularza i całkowity czas elementu.

 

Wskaźniki wydajności licencjonowane są w oparciu o WEBCON Advanced Analytics Framework.

 

Zmiany w interfejsie

Elementy prezentujące status wskaźników zostały rozmieszczone w wielu miejscach portalu. Najbardziej widoczne z tych miejsc to zakładka Statystyki dodana do Panelu Informacji.

 

Tarcze zmieniają się w zależności od upłynięcia zdefiniowanego czasu:

 

Węzeł Analityka w panelu Nawigacji na Portalu zawiera pogląd zdefiniowanych Wskaźników wydajności.

Widoczne są dla administratorów biznesowych.

 

Skonfigurowane wskaźniki mogą być dodane do Raportów.

 

Wskaźniki które zakończyły wyliczanie zachowują się podobnie do atrybutów z datami na Raporcie.

 

Wskaźniki możemy znaleźć również w Historii elementu. Sposób prezentacji zależy od tego, czy wyliczanie zakończyło się, trwa, lub było uruchomione ponownie po zatrzymaniu.

Wskaźnik liczony w jednym kroku:

Wskaźnik który jest wciąż liczony:

Wskaźnik liczony w kilku krokach:

 

Akcje są Alfą i Omegą wskaźników

Zakres wskaźnika jest wyznaczany za pomocą prostych akcji. Dzięki takiemu podejściu możemy wielokrotnie startować, zatrzymywać oraz ponownie wznawiać dowolny wskaźnik.

Istnieją trzy akcje: Wystartuj wskaźnik wydajności, Zatrzymaj wskaźnik wydajności, oraz (dostęona od 2023 R2) Anuluj wskaźnik wydajności.

Ich konfiguracja jest bardzo prosta. Należy tylko wybrać wskaźnik który ma zostać wystartowany/zatrzymany.

 

Dodatkowo, akcja Wystartuj wskaźnik wydajności posiada parametr – Tryb działania –  który pozwala kontynuować naliczanie zatrzymanego wskaźnika.

Rozmieszczając akcje w obiegu możemy dokładnie wyznaczyć które segmenty obiegu mają się wliczać do skonfigurowanego wskaźnika.

 

Tryb działania pozwala określić podejście do sposobu liczenie wskaźnika wydajności. Dowolny wskaźnik może być zatrzymywany i startowany wielokrotnie dla tego samego elementu obiegu.

 • Rozpocznij od zera – zeruje licznik i rozpoczyna liczenie. Informacja o ewentualnej wcześniejszym wartości wskaźnika jest tracona.
 • Kontynuuj liczenie – w przypadku pierwszego uruchomienia liczenie jest rozpoczynane od zera.
  Dla wskaźnika, który już posiada naliczony czas (liczenie nie było zatrzymane ale jest ponownie uruchamiane) wartość licznika pozostaje bez zmian, liczenie będzie kontynuowane.
  Dla wskaźnika, który został zatrzymany liczenie zostanie wznowione od wartości jaką miał wskaźnik w momencie zatrzymania liczenia.
 • Kontynuuj liczenie z uwzględnieniem czasu od zatrzymania licznika – w przypadku pierwszego uruchomienia liczenie jest rozpoczynane od zera.
  Dla wskaźnika, który już posiada naliczony czas (liczenie nie było zatrzymane ale jest ponownie uruchamiane) wartość licznika pozostaje bez zmian, liczenie będzie kontynuowane.
  Dla wskaźnika, który został zatrzymany liczenie zostanie wznowione od wartości będącą sumą ostatniego stanu licznika i czasu który upłynął od momentu zatrzymania do momentu uruchomienia liczenia.
  Czas od momentu zatrzymania do momentu ponownego uruchomienia jest liczony zgodnie z konfiguracją Tryb działania wskaźnika i w zależności od tego ustawienia liczone są dni kalendarzowe lub dni (godziny) robocze.

Akcja Anuluj wskaźnik wydajności (dostępna od wersji 2023.1.2.44) pozwala usunąć wartość wskaźnika na dwa sposoby:

 • Anuluj ostatnie uruchomienie wyliczenia – powoduje przywrócenie wskaźnika do wartości, którą miał w momencie ostatniego zatrzymania.
  Jeśli wskaźnik był uruchomiony tylko raz i nie był zatrzymany, to akcja powoduje usunięcie wszystkich danych dotyczących wyliczeń wskaźnika wydajności.
  Wielokrotne uruchomienie akcji w tym trybie nie wycofa wartości wskaźnika do wcześniejszych wartości;
 • Anuluj całość wyliczenia – powoduje usunięcie wszystkich danych dotyczących wyliczeń wskaźnika wydajności, jak gdyby liczenie nigdy się nie rozpoczęło.

 

Konfiguracja wskaźnika

Wskaźniki tworzone są w węźle Konfiguracji każdego Procesu.

Dostępne są trzy Tryby działania: Licz według dni kalendarzowych, Licz tylko w dni robocze oraz W oparciu o regułę.

 

 • Licz według dni kalendarzowych – Wskaźnik jest liczony wprost jako różnica pomiędzy datą rozpoczęcia i datą zakończenia liczenia.
  Na wartość wskaźnika nie mają wpływu żadne inne parametry takie jak weekendy, kalendarz dni roboczych, czy czas pracy w dni robocze.
  W tym przypadku 24 godziny interpretowane jest jako 1 dzień kalendarzowy. 1 dzień wynosi dokładnie 24 godziny.
 • Licz tylko w dni robocze – Wskaźnik jest liczony jako różnica pomiędzy datą rozpoczęcia i datą zakończenia zliczania z uwzględnieniem zdefiniowanego w systemie Kalendarza dni roboczych oraz ustawionego dla wskaźnika Czasu pracy w dniu roboczym.
  W tym przypadku dni wolne zdefiniowane w Kalendarzu dni roboczych nie zwiększają wartości wskaźnika, natomiast dla dni roboczych wskaźnik jest zwiększany o ilość godzin wynikających z ustawień parametru Czas pracy w dniu roboczym oraz momentu w którym zostało zatrzymane liczenie wskaźnika (wywołanie akcji.
  Zatem długość dnia roboczego dla tego typu konfiguracji może być inna dla każdego liczonego wskaźnika i w zależności od jego konfiguracji może wynosić od 0 do 24 godzin.
 • W oparciu o regułę – Wskaźnik jest liczony na podstawie reguły Reguła wyliczenia wskaźnika zdefiniowanej dla wskaźnika.
  W tym przypadku reguła jest uruchomiana w momencie wywołania akcji Zatrzymaj wskaźnik wydajności. Wartość wyliczona przez regułę przyjmowana jest jako wartość końcowa wskaźnika.
  W przypadku tego ustawienia nie jest możliwe estymowanie bieżącej wartości wskaźnika, którego liczenie nie zostało jeszcze zakończone.
  Dlatego w kontrolkach graficznych na formularzu i dashboardach prezentujących aktualną wartość wskaźnika, wartość ta nie będzie dostępna do czasu zakończenia liczenia.

W celu obliczenia wartości wskaźnika wewnątrz funkcji można korzystać z dodatkowych zmiennych:

 • Data startu licznika – data i czas (według czasu bazy danych) uruchomienia akcji rozpoczęcia liczenia wskaźnika.
 • Wartość startowa – wartość jaką miał wskaźnik w momencie rozpoczęcia liczenia. Wartość ta może być różna od 0 i zależy od konfiguracji akcji Wystartuj wskaźnik wydajności.
 • Data poprzedniego zatrzymania licznika – data i czas (według czasu bazy danych) poprzedniego zatrzymania licznika w przypadku gdy licznik był wcześniej zatrzymany i ponowie uruchomiono jego liczenie.
  Jeśli akcja Zatrzymaj wskaźnik wydajności została uruchomiona po raz pierwszy to wartość tej zmiennej będzie pusta.

 

Przykład użycia

Oto uproszczony obieg służący do zgłaszania i obsługi zgłoszeń w aplikacji „Helpdesk & Ticketing”.

Zgłoszenia oczekują na przydzielenie do konsultanta w kroku „Pending”. Przykład kolejki zadań można zobaczyć tutaj.

 

Chcielibyśmy wmontować dwa wskaźniki aby śledzić dwie wartości:

 • Ile czasu spędza element w kroku „Pending” zanim przydzielony jest konsultantowi? Może to być ważne jeżeli obowiązują nas umowy wymagające odpowiedź w jakimś czasie.
 • Jaki jest całkowity czas poświęcony na rozwiązanie zgłoszenia? Chcielibyśmy naliczyć całkowity czas jaki zgłoszenie spędza „po naszej stronie boiska”. Tymczasowo zatrzymujemy wskaźnik kiedy zgłaszający potwierdza odbiór. Startujemy go na nowo kiedy zgłoszenie do nas wraca.

 

Pierwszy wskaźnik to najprostsza możliwa konfiguracja. Używamy go by oszacować czas odpowiedzi na zgłoszenie. Ustawiamy Licz według dni kalendarzowych oraz podajemy spodziewaną wartość dwóch dni.

Akcja Wystartuj wskaźnik wydajności umieszczona jest Na wejście do kroku „Pending” w trybie Rozpocznij od zera.

Akcja Zatrzymaj wskaźnik wydajności umieszczona jest Na wyjście z kroku „Pending”.

 

Drugi wskaźnik będzie korzystał z trybu Licz tylko w dni robocze.

Akcja Wystartuj wskaźnik wydajności umieszczona jest Na wejście do kroku „Pending” w trybie Rozpocznij od zera.

Akcja Zatrzymaj wskaźnik wydajności umieszczona jest Na wyjście z kroku „In progress”.

Dodatkowa akcja Wystartuj wskaźnik wydajności umieszczona Na ścieżce „Requires review” w trybie Kontynuuj liczenie.

 

Ta ostatnia akcja pozwoli nam ‘wskrzesić’ zatrzymany wskaźnik jeżeli osoba zgłaszająca odeśle element do poprzedniego kroku.