Narzędzia administracyjne – Pobieranie logów

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 8.x; Autor: Kamil Nędza

Pobieranie logów

Za pomocą WEBCON BPS Designer Studio w łatwy sposób istnieje możliwość pobrania logów z pozycji programu bez konieczności uruchamiania SQL Server Management Studio. Jest to zalecana forma pobierania logów ze względu na fakt, że tabela z logami może przechowywać logi w postaci skompresowanej i nie będą one możliwe do odczytu z poziomu SQL Server Management Studio.

Klikając Akcje -> Narzędzia administracyjne uruchomione zostanie okno z akcjami administracyjnymi.

1

Rys.1. Widok okienka pobierania logów

 

W miejscu na zapytanie można wpisać dowolne zapytanie, które umożliwi pobranie odpowiednich danych. Domyślnie podpowiadane jest query, które służy do pobrania wszystkich logów na podstawie ID akcji. W naszym przykładzie zwrócimy wszystkie logi, dla danego dokumentu o ID 3009:

2

Rys.2. Pobieranie logów dla dokumentu o ID 3009

 

Po kliknięciu „Pobierz” logi zostaną wyświetlone w formie tabelarycznej:

3

Rys.3. Rezultat pobrania logów

 

Otrzymane rezultaty można jeszcze zawęzić stosując dodatkowy filtr.  Przykładowo, wszystkie logi dla dokumentu o ID 3009, które powstały po 24 lutego 2016 po godzinie 15:15:33:

4

Rys.4. Przykład użycia dodatkowego filtru

 

5

Rys.5. Rezultat pobrania logów z dodatkowym filtrem

 

Końcowy rezultat można zapisać w formacie arkusza kalkulacyjnego xls lub xlsx klikając przycisk „Eksportuj do Excela”.

6

Rys.6. Okienko eksportera

 

Dla porównania poniżej przedstawione jest zapytanie z poziomu SQL Server Management Studio.

7

Rys.7. Przykład pobrania logów z poziomu SQL Server Management Studio

 

Zwróć uwagę na kolumnę LOG_AdditionalMessage, w której znajdują się szczegóły na temat wykonanej akcji. Jeżeli treść komunikatu jest długa, jest ona kompresowana i jedyną możliwością jej odczytu jest pobranie logów za pomocą WEBCON BPS Designer Studio. Na poniższym zrzucie widać, że dla logów gdzie w SQL Server Management Studio widnieje NULL, znajdują się wartości:

8

Rys.8. Skompresowana kolumna widoczna z poziomu WEBCON BPS Designer Studio

 

Kompresja historycznych logów

W przypadku posiadania dużej ilości historycznych logów warto zastanowić się nad ich kompresją. Pozwoli to w pewnym stopniu zaoszczędzić powierzchnie dyskową. Jeżeli system wykryje, że w systemie znajdują się historyczne logi, powiadomi o tym wyświetlając komunikat: „W tabeli przechowującej logi mogą istnieć nieskompresowane dane.” Po kliknięciu w przycisk „Sprawdź” system zweryfikuje ile rekordów jest nieskompresowanych. Następnie po kliknięciu „Kompresuj” system przystąpi do kompresowania logów.

9

Rys.9. Widok po oszacowaniu liczby nieskompresowanych logów

 

Na poniższych zrzutach można zauważyć ile wynosi oszczędność dla małej bazy, po skompresowaniu 435 rekordów:

10

Rys.10. Zajęte miejsce przez tabelę z logami przed kompresją


11

Rys.11. Zajęte miejsce przez tabelę z logami po kompresji