Parametry w regułach biznesowych i regułach formularza

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2021 R1 i powyżej, autor Konrad Wojtycza

 

Wprowadzenie

WEBCON BPS Designer Studio udostępnia możliwość konfiguracji globalnych reguł biznesowych i formularza. Reguły te, jako reguły globalne, są dostępne dla wszystkich aplikacji utworzonych w danym środowisku, a dzięki zastosowaniu parametrów są uniwersalne i mogą być używane w wielu procesach.

Globalne reguły biznesowe i formularza mogą być konfigurowane z poziomu pozycji odpowiednio „Reguły biznesowe” i „Reguły formularza” dostępnych na drzewie wyboru w sekcji „Konfiguracja systemu”. Po zaznaczeniu jednej ze wspomnianych pozycji za pomocą przycisków znajdujących się w górnej belce możliwe jest dodanie nowej reguły („Nowa reguła”) lub nowej grupy reguł („Nowa grupa”).


Przyciski „Nowa reguła” i „Nowa grupa”

 

Po dodaniu reguły w nowo otwartym oknie możliwe jest dodanie do niej parametrów. W tym celu wybierz zakładkę „Parametry” znajdującą się po lewej stronie okna, a następnie kliknij ikonę „+”. W wyświetlonym oknie możliwe jest edytowanie parametru, w tym – wyłącznie w przypadku reguł biznesowych – jego typu (możliwe opcje do wyboru to: „Wartość tekstowa”, „Wartość zmiennoprzecinkowa”, „Tak/Nie”, „Data” oraz „Lista użytkowników”). Ważne jest, aby parametr był określony prawidłowym typem danych.

Ustawianie żądanego typu parametru

 

W kolejnych rozdziałach opisano przykłady reguł biznesowych i reguł formularza z parametrami.

 

Globalne reguły biznesowe

  • Reguła „AddAttachment_AtThisStep”

Reguła ta służy do weryfikacji, czy w danym kroku został dodany załącznik. Weryfikacja odbywa się z wykorzystaniem zapytania SQL, które sprawdza, czy po wskazanej godzinie (data i godzina) do danego elementu został dodany załącznik.


Reguła biznesowa zawierająca warunek

 

Reguła została wykorzystana do walidacji sprawdzającej, czy w danym kroku został dodany załącznik.

Zapytanie SQL użyte w regule

 

Po wprowadzeniu globalnej reguły biznesowej w oknie konfiguracji reguły należy wprowadzić pole formularza zawierające wartość parametru.
W przedstawionym przykładzie parametrem jest pole „Data wejścia do kroku” uzupełniane aktualną datą wejścia do kroku „Weryfikacja”.

Reguła biznesowa wstawiona w akcji „Walidacja formularza”

 

  • Reguła „Get exchange rate”

Istnieje możliwość równoczesnego użycia globalnych reguł biznesowych i formularza. Na poniższym zrzucie zaprezentowano globalną regułę biznesową „Get exchange rate” służącą do pobierania kursu wymiany waluty na PLN dla wskazanego kodu waluty („EXC_CODE”) i daty kursu wymiany („Exchange rate date”).


Reguła „Get exchange rate” oraz parametry w niej wykorzystywane

 

Zapytanie SQL służące do pobierania wspomnianego kursu wymiany przedstawiono na poniższym zrzucie.

 

UWAGA: należy pamiętać, że aby korzystać z tabeli „ExchangeRates”, wymagane jest uprzednie włączenie synchronizacji kursu walut w konfiguracji serwisu.

Użyte w regule zapytanie SQL

 

  • Reguła „HasDuplicate”

Reguła biznesowa „HasDuplicate” sprawdza, czy w systemie istnieje inny element o takiej samej wartości wskazanego pola.

Reguła „HasDuplicate” zawierająca warunek

 

Konfiguracja tej reguły została przedstawiona na poniższym zrzucie – parametrami reguły są parametr „ColumnValue”, który powinien przyjąć wartość wskazanego pola, oraz parametr „ColumnName”, który powinien przyjąć nazwę kolumny w bazie danych.

Zapytanie SQL użyte w regule

 

Dzięki zastosowaniu powyższej reguły możliwa jest weryfikacja np. istnienia w systemie elementów o takim samym numerze faktury.

Reguła „HasDuplicate” wstawiona w akcji „Walidacja formularza”

 

  • Reguła „Instance was in step”

Dzięki zastosowaniu reguły biznesowej „Instance was in step” możliwe jest sprawdzenie, czy dany element był obecny we wskazanym kroku. Parametrem reguły jest identyfikator kroku „STEP_ID”. Regułę użyto w akcji zmiany wartości pola na ścieżce przejścia. Po przejściu ścieżką wypełniany jest atrybut techniczny „_Element na kroku weryfikacji?”.

Reguła ta może być przydatna np. jako warunek wykonania akcji, kiedy wykonanie akcji zależy od tego, czy element był uprzednio obecny w danym kroku.

Zapytanie SQL użyte w regule „Instance was in step”

 

Reguła „Instance was in step” wstawiona w akcji „Zmień wartość pola”

 

  • Reguła „LastValue”

Reguła biznesowa „Last value” zwraca ostatnią wartość wprowadzoną w polu wskazanym za pomocą parametru „ColumnDBName”.

Zapytanie SQL użyte w regule „LastValue”

 

W przykładowej konfiguracji reguła została wykorzystana w akcji osadzonej na ścieżce przejścia „Zapisz”. Po każdym zapisie w polu „Ostatnia wartość” wstawiana jest wartość pola „Opis faktury” sprzed zapisu.

Jeśli w polu „Opis faktury” wprowadzona zostanie wartość „Jeden”, po czym zapisany zostanie formularz, pole „Ostatnia wartość” pozostanie puste. Następnie po wprowadzeniu w polu „Opis faktury” wartości „dwa” i zapisaniu w polu „Ostatnia wartość” pojawi się wartość „Jeden”, tj. wartość sprzed ostatniego zapisu. Uzupełniając pole „Opis faktury” wartością „trzy” i zapisując formularz, ostatecznie w polu „Ostatnia wartość” wprowadzona zostanie wartość „Jeden dwa”.

Reguła „LastValue” wstawiona w akcji „Zmień wartość pola”

 

Działanie reguły „LastValue” w praktyce

 

  • Reguła „Path was used”

Reguła biznesowa „Path was used” zwraca informację, czy wskazana za pomocą parametru „PATH_ID” (identyfikator ścieżki) ścieżka została użyta.

Zapytanie SQL użyte w regule „Path was used”

 

W przykładowej konfiguracji reguła ta została użyta na ścieżce przejścia „Zapisz” w akcji „Zmień wartość pola”. Po przejściu stosowną ścieżką na formularzu uzupełniana jest wartość atrybutu technicznego „_zapisano?”.

Reguła „Path was used” wstawiona w akcji „Zmień wartość pola”

 

Globalne reguły formularza

  • Reguła „Set converted on the basis of exchange rate”

Na poniższym zrzucie zaprezentowano globalną regułę formularza „Set converted on the basis of exchange rate”, która może być wykorzystywana razem z regułą biznesową „Get exchange rate”. Reguła ta służy do przeliczenia wskazanej pod parametrem „Kwota” wartości na wartość w parametrze „Wartość przekonwertowana” z użyciem kursu wskazanego parametrem „Kurs wymiany”.

Reguła „Set converted on the basis of exchange rate” wraz z wykorzystywanymi w niej parametrami

 

Regułę „Set converted on the basis of exchange rate” wykorzystano w konfiguracji atrybutów „Data kursu wymiany” oraz „Wymieniana waluta”. Reguła zostanie wykonana po zmianie wartości atrybutów. Jako parametr „Kurs wymiany”, podano regułę biznesową „Get exchange rate” uzupelnioną odpowiednio o parametry „Exchange rate date” oraz „EXC_Code”.

Reguła wstawiona w odpowiednim polu atrybutu

 

Po wybraniu daty (atrybut „Data kursu wymiany”) oraz waluty (atrybut „Waluta wymiany) wartość „Kwota brutto” zostanie przeliczona na wartość „Kwota brutto w obcej walucie”.

Działanie reguły w praktyce

 

  • Reguła „Show /hide”

W praktyce reguły formularza są często używane do ukrywania lub pokazywania pól po kliknięciu przycisku wyboru. Regułę globalną, którą można użyć w takim celu, zaprezentowano na poniższym zrzucie ekranu.
Parametrami wykorzystywanymi na potrzeby reguły są parametry „Checkbox” oraz „Field”. Po zastosowaniu reguły w konfiguracji wybranego formularza zmiana wartości przycisku wyboru (wskazanego jako parametr) spowoduje zmianę pola powiązanego z parametrem „Field”. Przykładową konfigurację reguły oraz zachowanie formularza zaprezentowano na poniższych zrzutach.

Reguła „Show/hide” zawierająca warunek

 


Reguła „Show/hide” wstawiona w odpowiednim polu atrybutu

 

Działanie reguły „Show/hide” w praktyce