Zasady dotyczące szerokości kolumn Listy pozycji

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2022.1.3 i powyżej, autor: Krystyna Gawryał

Wprowadzenie

Lista pozycji jest atrybutem wyświetlanym w postaci tabeli z definiowalnymi kolumnami, które zawierają wybrane przez użytkownika dane. Atrybut ten można edytować w przewidzianym przez system zakresie: zmieniać wartości kolumn oraz dodawać, usuwać i klonować poszczególne wiersze. Możliwa jest również niezależna konfiguracja kolumn Listy pozycji i ich parametrów, w tym szerokości.

Właśnie temu parametrowi poświęcony jest niniejszy artykuł, w którym wyszczególniono najważniejsze zasady, jakimi należy się kierować przy wyborze szerokości kolumn Listy pozycji.

 

Konfiguracja szerokości kolumn

Istotnym elementem, o którym należy wspomnieć podając definicję Listy pozycji, jest to, że do tego atrybutu dodawać można jedynie kolumny o określonym typie. Kolumny te dzielą się na dwie następujące kategorie:

Kolumny podstawowe, a wśród nich:

 • Pojedynczy wiersz tekstu
 • Wiele wierszy tekstu
 • Liczba zmiennoprzecinkowa
 • Wartość wyliczana zmiennoprzecinkowa
 • Hiperłącze
 • Wiersz danych
 • Wartość wyliczana tekstowa
 • Załączniki lokalne
 • Załączniki powiązane
 • E-mail

Kolumny wyboru, w tym:

 • Lista wyboru
 • Wybór z wyszukiwaniem
 • Wybór z autouzupełnianiem
 • Drzewo wyboru
 • Data i godzina
 • Wybór Tak/Nie

 

Konfiguracja kolumn Listy pozycji różni się w zależności od typu kolumny, ale dla każdej z nich można indywidualnie ustawić wymaganą szerokość. Aby tego dokonać, należy zaznaczyć wybraną kolumnę Listy pozycji i w zakładce Ogólne wpisać określoną wartość Szerokości.

Rys. 1. Pole przeznaczone do określania szerokości kolumny Listy pozycji

 

Domyślnie pozycja Szerokość pozostaje niewypełniona, co wskazuje na to, że w stosunku do kolumny zastosowanie ma wartość automatyczna. Jeśli użytkownik nie wprowadzi żadnej wartości, tabela zostanie narysowana zgodnie z interpretacją przeglądarki, a szerokość poszczególnych kolumn zostanie dostosowana do ich zawartości. Rzeczywista szerokość kolumn może różnić się w zależności od używanej przeglądarki.

Rys. 2. Przykład Listy pozycji z kolumnami o automatycznej (domyślnej) szerokości

 

Szerokość kolumny możne być wyrażona zarówno w procentach (%), jak i pikselach (px).

 

Minimalna szerokość kolumn

W celu zachowania należytej czytelności danych uwzględnionych w tabeli Listy pozycji, wprowadzono minimalne wartości, jakie można przyjąć w odniesieniu do szerokości kolumn tego atrybutu. Różnią się one w zależności od typu kolumny oraz trybu wyświetlania atrybutu. Różnice te przedstawiono w następującej tabeli porównawczej.

 

Tabela 1. Porównanie minimalnych wartości szerokości kolumn Listy pozycji
według typu kolumn i trybu wyświetlania atrybutu
 

 

Tabela Listy pozycji będzie rysowana w przeglądarce z uwzględnieniem zawartości poszczególnych kolumn, jak również zgodnie z zasadą, że szerokości kolumn nie mogą przyjąć wartości mniejszych niż te, podane w Tabeli 1. Wyjątkiem od tej reguły jest jednak ustawienie szerokości stałej.

 

 • Szerokość stała

Szerokość stała kolumny jest szerokością wyrażoną w px. W przypadku gdy wszystkie kolumny będą mieć szerokość podaną w px, tabela zostanie narysowana z zastosowaniem wprowadzonych wartości (także z uwzględnieniem treści samych kolumn), przy czym zignorowane zostaną minimalne szerokości poszczególnych typów kolumn wymienione w Tabeli 1.

Rys. 3. Przykład Listy pozycji z kolumnami o szerokości stałej zdefiniowanej przez użytkownika, gdzie: (1) 150px, (2) 240px, (3) 280px.

 

Uwaga: w przypadku mniejszych wartości szerokości podanych w px pierwsza kolumna Listy pozycji od prawej przyjmuje formę kolumny dynamicznej. Oznacza to, że jej szerokość ustalana jest jako różnica między szerokością całej Listy pozycji a szerokością pozostałych jej kolumn zdefiniowanych przez użytkownika, kolumn systemowych i kolumn akcji.

Rys. 4. Przykład Listy pozycji z kolumnami o szerokości stałej zdefiniowanej przez użytkownika i kolumną dynamiczną, gdzie: (1) 140px, (2) 240px, (3) 130px według ustawień, natomiast rzeczywista szerokość kolumny została zdefiniowana przez przeglądarkę.

 

W związku z powyższym, warto w przypadku ostatniej kolumny Listy pozycji przyjmować większe wartości szerokości, ustawić dla niej szerokość automatyczną (pozostawić niewypełnione pole Szerokość) lub przewidzieć dodatkową kolumnę, która będzie pełnić rolę kolumny dynamicznej.

 

 • Szerokość relatywna

Szerokość relatywna jest szerokością wyrażoną jako wartość procentowa i odnosi się do szerokości Listy pozycji pomniejszonej o kolumny systemowe (kolumna Lp. i kolumna akcji) oraz kolumn ze zdefiniowaną stałą szerokością.

Rys. 5. Przykład Listy pozycji z kolumnami o szerokości relatywnej zdefiniowanej przez użytkownika, gdzie: (1) 20%, (2) 30%, (3) 50%.

 

Zgodnie z powyższym przykładem, uwzględniono wartości szerokości wprowadzone przez użytkownika, jednak zostały one pomniejszone o kolumny systemowe (ID) i kolumny akcji (Usuń, Klonuj), w związku z czym dane w kolumnach (1) i (2) nie są wyświetlane w całości. Niekiedy w dolnej części Listy pozycji może pojawić się także poziomy pasek przewijania.

Ponadto, jak już wcześniej wspomniano, wszystkie typy kolumn Listy pozycji mają predefiniowaną minimalną szerokość w px, dlatego nawet jeśli użytkownik poda mniejszą wartość szerokości kolumny w %, to i tak domyślnie ustawiona zostanie minimalna (tj. większa od zadanej) szerokość dla tego typu kolumny.

 

 • Konfiguracja mieszana

Jak już wiadomo, szerokość kolumn Listy pozycji można określać podając wartości w % i px. Jednak dopuszcza się również możliwość konfiguracji mieszanej, tj. zdefiniowania szerokości stałej dla wskazanych kolumn oraz szerokości relatywnej dla pozostałych. Wybrane kolumny mogą mieć również szerokość automatyczną.

Rys. 6. Przykład Listy pozycji z kolumnami o szerokości stałej i relatywnej,
gdzie: (1) 140px, (2) 60%, (3) 40%.

 

Podsumowanie

Szerokość kolumn Listy pozycji jest istotnym parametrem, który w dużym stopniu decyduje o tym, jak ostatecznie będzie wyglądał atrybut na formularzu. Istnieje klika sposobów określania tego parametru – można wybrać szerokość automatyczną, podać wartość stałą, relatywną lub łączyć je, korzystając z konfiguracji mieszanej.

Podczas określania szerokości kolumn atrybutu należy jednak brać pod uwagę minimalne wartości, jakie można przyjąć dla poszczególnych typów kolumn Listy pozycji w zależności od trybu wyświetlania. Jeśli natomiast użytkownik chce, aby jego atrybut miał kolumny o szerokości dokładnie takiej, jaką zdefiniował, powinien podawać szerokość w pikselach, pamiętając jednocześnie, że w przypadku mniejszych wartości ostatnia kolumna Listy pozycji może przyjąć formę kolumny dynamicznej.

Dzięki dostępnym opcjom użytkownik może ustawiać różne szerokości kolumn Listy pozycji i tym samym dostosowywać je do rodzaju i ilości wprowadzanych danych oraz prezentować swoje informacje w możliwie najbardziej czytelny i atrakcyjny sposób.