Nowa aplikacja mobilna WEBCON BPS 2023

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2023 R3 i powyżej; autor: Łukasz Maciaszkiewicz

 

Nowa aplikacja mobilna WEBCON BPS 2023

Aplikacja mobilna WEBCON BPS 2023 to komponent platformy WEBCON BPS przeznaczony dla urządzeń mobilnych. Zapewnia ona swobodny i komfortowy dostęp do aplikacji opublikowanych w Portalu bez względu na miejsce wykonywania obowiązków służbowych i dostęp do służbowego komputera.
W niniejszym artykule zaprezentowano najważniejsze cechy i funkcjonalności nowej aplikacji mobilnej.

Instalacja i wymagania sprzętowe

Aplikacja w wersji 2023 przeznaczona jest dla urządzeń mobilnych (telefonów komórkowych, tabletów) z systemem operacyjnym Android w wersji 10.0 lub wyższej bądź iOS w wersji 16.0 lub wyższej. Aplikację pod nazwą WEBCON BPS można pobrać z witryny Google Play oraz App Store.
Ponadto aplikację można pobrać, korzystając z opcji Aplikacja mobilna dostępnej w Menu użytkownika w Portalu.

 

Po naciśnięciu wspomnianego przycisku system wyświetla kod QR zawierający dane połączenia do Portalu. Aby pobrać aplikację, należy nacisnąć hiperłącze w sekcji „Nie masz aplikacji mobilnej? Pobierz ją ze sklepu” dostępnej na stronie internetowej otwartej po zeskanowaniu kodu. Użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do witryny Google Play lub App Store, w której będzie mógł pobrać aplikację odpowiednią dla swojego systemu operacyjnego.

Konfiguracja połączenia z Portalem

Po uruchomieniu poprawnie zainstalowanej aplikacji użytkownik przenoszony jest do okna wyboru połączenia umożliwiającego zalogowanie się do strony Portalu.

 

Domyślnie po zainstalowaniu aplikacji dostępne jest połączenie testowe „TRIAL-BPS”. Dzięki niemu użytkownik zyskuje dostęp do środowiska demonstracyjnego pozwalającego na sprawdzenie funkcjonalności platformy. (Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć wspomniane połączenie testowe).

Aby jednak uzyskać dostęp do Portalu zlokalizowanego pod konkretnym adresem, należy skonfigurować odpowiednie połączenie. W tym celu w prawym, górnym rogu okna logowania aplikacji mobilnej należy kliknąć ikonę koła zębatego umożliwiającą przejście do ustawień aplikacji.

 

Z poziomu tego okna użytkownik uzyskuje możliwość skonfigurowania połączeń z Portalem (Edycja połączeń), zmieniania ikony systemowej aplikacji (Zmiana ikonki aplikacji), a także dostęp do informacji na temat zarejestrowanych błędów (Dziennik zdarzeń) i informacji na temat licencji wykorzystywanych przez aplikację mobilną (Licencje).

 

W oknie Edycja połączeń użytkownik może skonfigurować połączenie do własnego środowiska, wprowadzając ręcznie w konfiguracji nazwę połączenia i adres Portalu. Warto wspomnieć tutaj, że połączenie takie można też dodać, skanując kod QR dostępny w Portalu (Menu użytkownika → przycisk Aplikacja mobilna).
Dodatkowo istnieje możliwość zabezpieczenia dostępu do Portalu za pomocą kodu PIN bądź zabezpieczenia biometrycznego.
Funkcjonalność może zostać skonfigurowana we wspomnianym wcześniej oknie Edycja połączenia po kliknięciu opcji Zabezpieczenie PIN. Po ustawieniu kodu PIN użytkownik uzyskuje również możliwość ustawienia zabezpieczenia biometrycznego (weryfikacja odcisku palca lub geometrii twarzy) za pomocą przycisku Zabezpieczenie biometryczne (funkcjonalność jest dostępna pod warunkiem aktywowania funkcji biometrycznych na urządzeniu mobilnym).

 

Jeżeli ustawiono zabezpieczenie PIN lub biometryczne, przy następnym logowaniu użytkownik zostanie odpowiednio poproszony o podanie kodu PIN lub uwierzytelnienie za pomocą biometrii.

Interfejs i szata graficzna

Po poprawnym logowaniu w oknie aplikacji mobilnej otwierana jest główna strona Portalu.
W górnej części okna dostępny jest pasek szybkich operacji. Zawiera on przycisk cofania przenoszący do poprzednio wyświetlanej przez użytkownika strony Portalu (lub okna logowania, jeżeli wyświetlono tylko jedną stronę Portalu) oraz przycisk szybkiego menu. Po naciśnięciu tego ostatniego u dołu ekranu wysuwane jest menu z dwoma węzłami: Akcje i Połączenia. Węzeł Akcje umożliwia wyszukiwanie informacji w Portalu, skanowanie kodów QR i odświeżenie strony Portalu, z kolei za pomocą węzła Połączenia użytkownik może wybrać jedno z dostępnych połączeń i przejść do okna jego edycji.

 

Użytkownik może korzystać z dwóch dostępnych w aplikacji motywów kolorystycznych: jasnego i ciemnego. Motywy te wpływają na wygląd i kolor interfejsu aplikacji i są uzgadniane z ustawionym w systemie urządzenia trybem wyświetlacza (tryb jasny lub ciemny). Oznacza to, że zmiana motywu w systemie Android bądź iOS będzie przekładać się na zmianę motywu aplikacji po jej ponownym uruchomieniu. (Motywy aplikacji nie są osobno konfigurowane w ustawieniach aplikacji).

 

Warto nadmienić, że motyw aplikacji można uzgadniać z motywem ustawianym w Portalu. Dzięki temu po zmianie motywu aplikacji, np. na motyw ciemny, w Portalu również ustawiony zostanie motyw ciemny (WEBCON BPS Dark).
Aby skorzystać z tej możliwości, po przejściu do okna Portalu w aplikacji mobilnej należy ustawić opcję Auto w polu Motywy (Menu użytkownika → zakładka Ustawienia Ogólne).

Kody QR

Aplikacja mobilna pozwala ograniczyć konieczność wprowadzania danych ręcznie, a przez to unikać pomyłek związanych z literówkami bądź niepoprawną konfiguracją, dzięki obsłudze kodów QR. Poniżej przedstawiono niektóre z funkcjonalności, które mogą okazać się szczególnie użyteczne podczas pracy za pośrednictwem aplikacji mobilnej, a także omówiono ich konfigurację.

Skaner kodów QR dostępny w aplikacji mobilnej

Aplikacja mobilna oferuje wbudowany skaner kodów QR umożliwiający odczyt kodów QR, kreskowych oraz DataMatrix. Skaner można uruchomić, klikając przycisk Skanuj kod QR (w oknie Edycji połączeń oraz w szybkim menu po zalogowaniu do Portalu) oraz naciskając przycisk kodu kreskowego dostępny w niektórych elementach formularza (atrybuty) i Portalu (pole wyszukiwania). (Aby dostęp do skanera był możliwy, urządzenie musi posiadać aparat fotograficzny, a aplikacji należy nadać niezbędne uprawnienia).

Skaner automatycznie wykrywa kod po nakierowaniu na niego obiektywu, a następnie odpowiednio przetwarza odczytaną wartość.

Wyszukiwanie za pomocą kodu QR

Użytkownicy aplikacji mogą przeszukiwać bazy danych na dwa sposoby: tradycyjnie, tj. wprowadzając ręcznie zapytanie w polu wyszukiwania, lub wstawiając w polu wyszukiwania wartość zapisaną w kodzie QR i uruchamiając wyszukiwanie.

Aby skorzystać z drugiego ze wspomnianych sposobów, należy kliknąć ikonę kodu QR znajdującą się w polu wyszukiwarki otwieranym po naciśnięciu przycisku Szukaj w Portalu dostępnego w szybkim menu po zalogowaniu do Portalu lub w wyszukiwarce dostępnej na podstronie wyszukiwania.

 

Po naciśnięciu przycisku otwierane jest okno skanera kodów QR umożliwiające zeskanowanie wartości zapytania i wstawienie go do pola wyszukiwarki. Wyszukiwanie uruchamiane jest bezpośrednio po odczytaniu wartości z kodu.

Wstawianie wartości zapisanej w kodzie QR do atrybutu

Aplikacja mobilna umożliwia także skanowanie kodów QR i wstawianie zakodowanych w nich wartości bezpośrednio do atrybutów.
Funkcjonalność jest dostępna dla urządzeń wyposażonych w aparat fotograficzny. Aby móc pobierać wartość z kodu QR, w Designer Studio należy skonfigurować odpowiedni atrybut lub kolumnę, zaznaczając przycisk wyboru Pokaż przycisk QR scan (zakładka Styl i zachowanie → sekcja Zachowanie).

 

Po zapisaniu zmian i przejściu do odpowiedniego formularza w Portalu ikona kodu QR będzie widoczna w polu skonfigurowanego atrybutu.

 

Kliknięcie ikony powoduje otwarcie okna umożliwiającego wykonanie skanu kodu QR. Kod skanowany jest automatycznie po skierowaniu w jego stronę obiektywu aparatu. Po zeskanowaniu kodu istnieje możliwość zapisania go (Zapisz), ponownego zeskanowania (Skanuj ponownie) lub anulowania skanowania (Anuluj). Jeżeli kod QR zawiera wartość niezgodną z typem atrybutu, np. użytkownik próbuje wstawić wartość tekstową do atrybutu typu Liczba całkowita, wyświetlany jest stosowny komunikat błędu.

Funkcjonalność można aktywować dla większości atrybutów podstawowych (poza atrybutem Obrazek) oraz dla atrybutu Pole wyboru działającego w trybie Wybór z autouzupełnianiem lub Lista rozwijana. W przypadku kolumn Listy pozycji wstawianie wartości z kodu QR jest dostępne dla kolumn Pojedynczy wiersz tekstu, Wiele wierszy tekstu, Liczba zmiennoprzecinkowa, E-mail oraz Lista wyboru i Wybór z autouzupełnianiem.

Warto wspomnieć, że – w przeciwieństwie do pozostałych atrybutów – próba wstawienia do atrybutu typu Pole wyboru linku do elementu przy pomocy kodu QR spowoduje wstawienie do niego identyfikatora takiego elementu.

  • Reguły SCAN QR oraz SHOW QR I HIDE QR

Zarządzać funkcjonalnością wstawiania wartości do atrybutów lub kolumn za pomocą kodu QR można ponadto za pomocą reguł formularza.
Reguła SCAN QR pozwala zdefiniować odpowiedni atrybut lub kolumnę, w przypadku których uruchamiany będzie skaner kodów QR. Reguła może być wykonywana przy ładowaniu strony formularza lub na zmianę wartości atrybutu.
Z kolei reguły SHOW QR i HIDE QR umożliwiają odpowiednio pokazywanie lub ukrywanie ikony kodów QR w kontrolce atrybutu lub kolumny. (W przypadku kolumny Listy pozycji możliwe jest zawężenie działania takiej reguły za pomocą operatora FOR EACH ROW). Podobnie jak w pierwszym przypadku, docelowy atrybut wskazywany jest w bloku reguły.

Generowanie kodu QR uruchamiającego element obiegu i przekierowującego do elementu

Aby ułatwić i przyspieszyć startowanie i otwieranie konkretnych elementów obiegu, aplikacja mobilna oferuje możliwość wykorzystania w tym celu kodów QR. Po otrzymaniu i zeskanowaniu wygenerowanego kodu QR użytkownik może teraz błyskawicznie uruchomić dany element obiegu. Co więcej użytkownik, korzystając z odpowiedniego kodu QR, może także otwierać konkretne elementy.

Kod uruchamiający element obiegu może wygenerować dowolny użytkownik aplikacji bezpośrednio w Portalu w oknie edycji kafelka Start uruchamiającego odpowiedni proces (przycisk Kliknij, aby wygenerować kod QR do startowania) lub w oknie startowania elementu (przycisk Wygeneruj kod QR w lewym, dolnym rogu).

 

Naciśnięcie przycisku otwiera okno z kodem QR, który można następnie przekazać innym użytkownikom, którzy będą mogli w szybki sposób wystartować odpowiedni element obiegu pod warunkiem, że posiadają odpowiednie uprawnienia.

 

Warto zwrócić przy tym uwagę, że kod QR może być otworzony systemowym skanerem kodów QR lub skanerem dostępnym w aplikacji mobilnej. W pierwszym przypadku po zeskanowaniu otwarta zostanie aplikacja mobilna lub przeglądarka internetowa (jeżeli na urządzeniu nie zainstalowano aplikacji), a użytkownik zostanie przekierowany do strony w Portalu umożliwiającej wystartowanie elementu. Brak stosownego połączenia w konfiguracji aplikacji lub korzystanie z innego połączenia skutkuje wyświetleniem odpowiedniego komunikatu z pytaniem, czy dodać połączenie (jeżeli go nie wykryto), lub czy je zmienić (jeżeli je wykryto, ale aktualnie używane jest inne połączenie).

 

Należy tutaj wspomnieć, że dodatkową funkcjonalność stanowi możliwość wygenerowania kodu QR dla konkretnego elementu obiegu. Kod taki dostępny jest po naciśnięciu przycisku Generuj kod QR w dolnej części panelu informacyjnego elementu w Portalu i może być przekazywany innym użytkownikom, np. jako potwierdzenie przekazania zgłoszenia.

 

Funkcjonalność generowania kodów QR dla konkretnych elementów może aktywować projektant aplikacji w Designer Studio. W tym celu należy zaznaczyć przycisk wyboru Kod QR dostępny w zakładce Standardowe obszary (Formularz podstawowyMatryca atrybutów).

Wykonywanie zdjęć z poziomu formularza

Korzystając z aplikacji mobilnej możliwe jest wykonywanie i kadrowanie zdjęć z poziomu formularza. Zdjęcia takie dodawane są następnie jako załączniki i mogą być wykorzystywane w dalszych krokach obiegu.
Funkcjonalność wykonywania oraz kadrowania zdjęć jest dostępna w panelu załączników na formularzu po kliknięciu ikony kamery () znajdującej się obok przycisku Dodaj załącznik [ikona jest dostępna, o ile w Designer Studio w konfiguracji panelu załączników (zakładka Globalny szablon formularza) zaznaczono przycisk wyboru Dodawanie i usuwanie].

 

Kliknięcie ikony otwiera nowe okno umożliwiające wykonanie zdjęcia.
Domyślnie po otwarciu okna włączany jest aparat fotograficzny urządzenia (niezbędne jest udzielenie aplikacji mobilnej odpowiednich uprawnień). Przed wykonaniem zdjęcia (przycisk Zrób zdjęcie) możliwe jest wybranie aparatu fotograficznego, z jakiego będzie korzystać aplikacja (Zmień kamerę). Należy przy tym pamiętać, że użytkownik może także dodać już istniejące zdjęcie z dysku urządzenia, wybierając przycisk Dodaj z galerii. Po dodaniu zdjęcia z dysku lub wykonaniu nowego zmianie ulega wygląd okna i zawarte w nim przyciski. Ponadto na zdjęcie nakładana jest siatka umożliwiająca skadrowanie zdjęcia poprzez przeciągnięcie jej krawędzi i ustawienie w odpowiednim położeniu.

 

Oprócz kadrowania, użytkownik może obracać zdjęcie (Obróć), ustawiając je w żądanym położeniu. Wprowadzone modyfikacje można cofnąć, przywracając oryginalny stan zdjęcia (Cofnij zmiany) lub całkowicie usunąć zdjęcie (Usuń).
Po wprowadzeniu odpowiednich modyfikacji i zapisaniu (przycisk Zapisz) plik zdjęcia jest dodawany do panelu załączników, przy czym warto wspomnieć, że możliwa jest zmiana nazwy pliku w polu Nazwa pliku oraz wybranie kategorii załącznika (pole Wybierz kategorię załącznika jest dostępne, o ile skonfigurowano kategorie załączników).

Nagrywanie notatek głosowych

Za pomocą aplikacji możliwe jest także nagrywanie notatek głosowych i dodawanie ich jako załączników do formularza. Dzięki temu usprawnieniu użytkownicy urządzeń mobilnych mają możliwość szybkiego przekazywania dużych ilości informacji bez konieczności żmudnego wprowadzania ich za pomocą klawiatury urządzenia mobilnego.
Nagranie notatki na stronie formularza umożliwia ikona mikrofonu () zlokalizowana obok przycisku Dodaj załącznik (ikona jest dostępna, jeżeli użytkownik posiada podłączony mikrofon oraz – podobnie jak w przypadku funkcjonalności wykonywania zdjęć – w konfiguracji panelu załączników zaznaczono przycisk wyboru Dodawanie i usuwanie).

 

Kliknięcie ikony otwiera okno odtwarzacza multimedialnego.
Okno odtwarzacza umożliwia rozpoczęcie i zakończenie nagrywania (przycisk Rozpocznij/Zakończ nagrywanie), a także jego zatrzymywanie i wznawianie (Zatrzymaj/Wznów nagranie) (nazwy i ikony przycisków zmieniają się w zależności od tego, czy rozpoczęto nagrywanie).

 

Po zakończeniu nagrywania nagranie można odtwarzać w całości lub od miejsca wskazanego na dostępnym w oknie wykresie widma dźwięku (należy kliknąć w wybrany punkt na wykresie). Należy pamiętać, że ponowne naciśnięcie przycisku nagrywania powoduje usunięcie dotychczasowego nagrania i rozpoczęcie nagrywania od nowa.
Przed dodaniem pliku nagrania do panelu załączników (przycisk Dodaj) istnieje możliwość zmiany jego nazwy oraz wybrania kategorii załącznika (pole Wybierz kategorię załącznika jest dostępne, o ile skonfigurowano kategorie załączników). Naciśnięcie przycisku Zamknij powoduje zamknięcie okna bez zapisywania nagrania na liście załączników.

Autoryzacja przejścia ścieżką za pomocą aplikacji mobilnej

Za pośrednictwem aplikacji mobilnej użytkownik może w łatwy i wygodny sposób autoryzować przejście ścieżką. Funkcjonalność ta jest szczególnie użyteczna w przypadku użytkowników wykonujących operacje o krytycznym znaczeniu, ponieważ pozwala upewnić się, że użytkownik jest faktycznie osobą uprawnioną do wykonania takiej operacji.

Funkcjonalność ta stanowi część większej funkcjonalności autoryzowania przejścia ścieżką, o której mowa w artykule dostępnym pod następującym [ADRESEM].

Aby móc autoryzować operacje za pomocą aplikacji mobilnej, niezbędne jest uprzednie zarejestrowanie urządzenia jako zaufanego w Menu użytkownika w Portalu.

 

Rejestrowanie zaufanego urządzenia

Użytkownicy aplikacji mobilnej mogą dodać własne urządzenie mobilne jako zaufane, co pozwala, m.in. na wykorzystywanie aplikacji mobilnej do autoryzowania operacji wykonywanych w Portalu. Użytkownik może tego dokonać bezpośrednio po pierwszym zalogowaniu się do aplikacji z nowego urządzenia lub na późniejszym etapie korzystania z aplikacji na tym urządzeniu.

 

Aby dodać urządzenie do zaufanych, należy wybrać przycisk Tak dostępny w oknie komunikatu wyświetlanego przy pierwszym logowaniu do Portalu w aplikacji mobilnej. Alternatywnie w przypadku późniejszej rejestracji, należy przejść do Ustawień profilu i w sekcji Bezpieczeństwo wybrać Dodaj aktualne urządzenie. Wyświetlone zostanie wówczas okno, w którym należy podać nazwę urządzenia i nacisnąć przycisk Weryfikuj.

 

W następstwie tego działania na adres e-mail użytkownika, za pośrednictwem którego zarejestrował się on w WEBCON BPS, lub za pomocą SMSa (w zależności od konfiguracji) zostanie wysłana wiadomość zawierająca 6-cyfrowy kod autoryzacyjny (token).
Kod autoryzacyjny jest aktywny przez 4 minuty, jednak istnieje możliwość wydłużenia tego czasu. Warto nadmienić, że wszystkie tego typu kody są szyfrowane w bazie danych, tak aby uniemożliwić ich podgląd przez nieupoważnionych użytkowników.
Kod należy wprowadzić w wyznaczonym do tego miejscu i ponownie wybrać Weryfikuj.

 

W przypadku 3 nieudanych prób wprowadzenia kodu sesja autoryzacyjna jest blokowana – użytkownik będzie wówczas musiał nacisnąć przycisk Wyślij ponownie i wprowadzić nowy kod autoryzacyjny, który otrzymał na swoją skrzynkę pocztową.
O pomyślnym dodaniu zaufanego urządzenia użytkownik zostanie powiadomiony odpowiednim komunikatem, a w Ustawieniach profilu pojawi się wprowadzona nazwa urządzenia wraz z informacją, od kiedy jest ono aktywne. Po dodaniu zaufanego urządzenia przycisk Dodaj aktualne urządzenie przestanie być aktywny.

 

Z poziomu aplikacji mobilnej użytkownik może dodawać jedno urządzenie zaufane i edytować jego dane. Może je także usunąć, co będzie wiązało się z koniecznością przeprowadzenia operacji uwierzytelniającej, analogicznie jak w przypadku dodawania urządzenia.
Informacje na temat zaufanego urządzenia są dostępne również w Ustawieniach profilu w Portalu, jednak z tego miejsca użytkownik może jedynie edytować dane urządzenia i go usunąć z zaufanych.

 

Powiadomienia PUSH

Aplikacja wspiera powiadomienia PUSH informujące o utworzeniu nowego zadania dla użytkownika. Są one wyświetlane w formie dymku wiadomości oraz dodatkowo miniatury ikony aplikacji w pasku stanu urządzenia.

 

W przypadku urządzeń z systemem iOS powiadomienia wyświetlane są dodatkowo w formie licznika zadań wyświetlanego na ikonie aplikacji.

 

W zakładce Powiadomienia w Profilu użytkownika dodano opcję Powiadomienia w aplikacji mobilnej (PUSH) umożliwiającą określenie, z których aplikacji powiadomienia mają być przesyłane. Poza opcją włączenia lub wyłączenia powiadomień PUSH dla wszystkich aplikacji (odpowiednio Włącz wszystkie i Wyłącz wszystkie), po wybraniu opcji Ustawienia niestandardowe możliwe jest wyłączenie powiadomień dla konkretnych aplikacji. (Ustawienia te nie wypływają na przesyłanie powiadomień PUSH służących do autoryzowania operacji użytkownika metodą Aplikacja mobilna).

Geolokalizacja osoby przechodzącej ścieżką

Oprócz opisanych powyżej możliwości, aplikacja mobilna umożliwia także ustalanie lokalizacji geograficznej osób wykonujących przejście ścieżką. Dzięki temu administrator aplikacji BPS uzyskuje dostęp do informacji o rzeczywistym miejscu przebywania danej osoby.

Informacja o lokalizacji geograficznej użytkownika aplikacji mobilnej jest pobierana w chwili przejścia odpowiednio skonfigurowaną ścieżką. Użytkownik zamierzający nią przejść musi udzielić aplikacji mobilnej odpowiednich uprawnień do pobierania informacji na temat lokalizacji urządzenia w przeciwnym razie przejście takie będzie niemożliwe. Informacja o lokalizacji użytkownika zapisywana jest w historii elementu, a dostęp do niej może uzyskać osoba posiadająca uprawnienia do wyświetlania historii elementu w trybie administracyjnym (ikona koła zębatego). Po naciśnięciu ikony ścieżki w prawym górnym rogu nowo otwartego okienka dostępna jest ikona geolokalizacji – jej kliknięcie powoduje wyświetlenie współrzędnych geograficznych. Pozwala to łatwo ustalić, gdzie w momencie przejścia ścieżką znajdowała się dana osoba.

 

Aby móc korzystać z opisywanej tutaj funkcjonalności, należy przejść do ustawień wybranej ścieżki w Designer Studio. W zakładce Parametry dostępny jest przycisk Wymagaj lokalizacji, po zaznaczeniu którego podanie lokalizacji będzie wymagane przy przejściu ścieżką.

 

Warto nadmienić w tym miejscu, że w przypadku wykonywania przejścia ścieżką dla wielu elementów naraz za pomocą akcji masowych lub szybkich ścieżek udostępnienie lokalizacji wymagane jest tylko raz.
Ponadto, jeżeli użytkownik udostępnił już lokalizację, przechodząc ścieżką obiegu nadrzędnego, jej udostępnienie nie będzie już wymagane dla elementów obiegów podrzędnych bez względu na ich konfigurację. Jednak w sytuacji odwrotnej, tj. gdy na ścieżce obiegu nadrzędnego nie włączono przedmiotowej funkcjonalności, ale włączono ją na ścieżce obiegu podrzędnego, udostępnienie stosownych danych będzie konieczne.

 Dodatkowo dane na temat lokalizacji użytkownika w momencie przejścia ścieżką można gromadzić za pomocą zmiennych kontekstowych. Zmienne te dostępne są dla reguł biznesowych w węźle Aktualna lokalizacja edytora wyrażeń. W sumie użytkownik ma do dyspozycji cztery zmienne:

{CURRENT_LOCATION} –informacja na temat szerokości i długości geograficznej,

{CURRENT_LOCATION_LATITUDE} –wyłącznie informacja o szerokości geograficznej,

{CURRENT_LOCATION_LONGITUDE} –wyłącznie informacja o długości geograficznej,

{CURRENT_LOCATION_TRUSTED} – informacja, czy pobrano lokalizację urządzenia mobilnego.

 

Aby pobierać za ich pomocą informacje na temat lokalizacji, konieczne jest włączenie funkcjonalności w konfiguracji ścieżki (zakładka Parametry → przycisk wyboru Wymagaj lokalizacji) i użycie ich w kontekście przejścia ścieżką wykonanego przez użytkownika (automatyczne przejście ścieżką przez Serwis nie spowoduje pobrania takich danych). Informacje zebrane za pomocą wspomnianych zmiennych kontekstowych można następnie wykorzystać, np. w odpowiednio skonfigurowanej wiadomości e-mail przesyłanej do przełożonego danej osoby.

Oprócz wspomnianych powyżej zmiennych dostępnych dla reguł biznesowych, użytkownik może użyć zmiennej kontekstowej {CURRENT LOCATION} w regułach formularza. Umożliwia ona pobranie lokalizacji GPS (długość i szerokość geograficzna) bezpośrednio z formularza bez konieczności przechodzenia ścieżką.

 

Podsumowane

Aplikacja mobilna WEBCON BPS 2023 otwiera nowe możliwości przed użytkownikami platformy WEBCON BPS. Oferując dostęp do aplikacji Portalu w niemal dowolnym miejscu, aplikacja stanowi idealne rozwiązanie dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe niestacjonarnie i w terenie. Co więcej, dzięki nowoczesnym i inteligentnym rozwiązaniom praca z nią staje się szybsza i bardziej efektywna, zapewniając przy tym tak istotne w dzisiejszym świecie swobodę i elastyczność.