Dashboardy

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3 autor: Wojciech Kołodziej

 

Wstęp

 

Dashboard to panel, który umożliwia przygotowanie dedykowanej strony na którą można dodać różne elementy-widżety (raporty, liczniki zadań, kod HTML). Widżety aplikacji pozwalają na zbudowanie spersonalizowanej strony aplikacji w WEBCON BPS Portal. Prezentując wersję WEBCON BPS 2019, po raz pierwszy pojawiła się możliwość stworzenia własnych dashboardów z wykorzystaniem 10 elementów typu widżet. W WEBCON BPS 2020 lista dostępnych widżetów została powiększona oraz podzielona na sekcje, aby ułatwić ich wyszukanie. Oprócz zwiększenia ilości elementów, pojawiła się także możliwość podmiany systemowej strony głównej aplikacji na jej własną wersję.

Niniejszy artykuł przedstawia przykłady korzystania z widżetów na dashboardach. Przykładowym zastosowaniem może być stworzenie dwóch dashboardów. Jeden zawierałby raporty i dane związane z administracją serwisu. Drugi, wyświetlałby dane dla reszty pracowników, raporty z ich zadaniami i przyciski startowania nowych zadań. Możliwe jest dodanie dashboardu do witryny SharePoint. Zostanie to opisane w akapicie zatytułowanym Dodanie dashboardu do witryny SharePoint.

 

Konfiguracja

 

Aby dodać nowy dashboard z poziomu studio, należy wejść w menu „Prezentacja” i kliknąć na pole „Dashboardy”. Następnie kliknąć przycisk „Nowy” oraz podać nazwę nowego dashboardu.

Rys. 1. Dodawanie dashboardu z poziomu Designer Studio

 

Operację tę można wykonać również z poziomu portalu w tym celu należy kliknąć przycisk edycji w prawym górnym rogu portalu.

Rys. 1a. Dodawanie dashboardu z poziomu portalu

 

Możliwe jest nadawanie uprawnień dla każdego dashboardu z osobna. Domyślnie system dziedziczy uprawnienia dla dashboardu z aplikacji. Można je zmienić zależnie od sytuacji.

Rys. 2. Uprawnienia dla dashboardu

 

Kolejnym etapem, jest konfiguracja dodanego dashboardu. Po kliknięciu zakładki „Konfiguracja” pojawi się pole zawierające układ dashboardu. Po wybraniu symbolu plusa, system wyświetli informację, jaki układ sekcji chcemy zastosować w naszym panelu.

Rys.3 Dodawania sekcji do dashboardu

 

W przykładowym dashboardzie zostanie wybrana sekcja „Kolumna jedna trzecia z lewej”. Po kliknięciu ukazuje się wybrany podział. W każdej części można wybrać symbol plusa, który umożliwia dodanie widżetu w danym miejscu.

Rys. 4 Dodanie nowego elementu

 

Elementy możliwe do dodania na dashboardzie podzielone są na 4 sekcję:

 • Podstawowe (Start, Raport, Tekst)
 • Raporty (Raport, Liczba zadań, Report Title, Power BI)
 • Tekst multimedia i zawartość (Tekst, Obraz, Element osadzony, Kod HTML)
 • Inne (Odświeżanie, Znajdź element, Opis aplikacji, Ostatnie aktywności, Opiekun aplikacji, Sugerowane raporty)

Każdy z tych elementów posiada indywidualną konfigurację, która jest możliwa do edycji dopiero po dodaniu.

 

Omówienie elementów i ich konfiguracji

Obraz

Pierwszym elementem, który można dodać do sekcji, jest „Obraz”. Po jego wybraniu, wyświetla się konfiguracja jak na poniższym zrzucie ekranu.

Rys. 5 Dodanie elementu obraz do dashboardu

 

Aby obraz został wyświetlony na dashboardzie należy podać adres obrazka, system umożliwia dodanie strony na którą użytkownik zostanie przekierowany podczas kliknięcia (Adres przekierowania). Tekst alternatywny, to tekst, który zostanie wyświetlony, podczas najechania na obraz myszką. Jest możliwość ustawienia wysokości i szerokość obrazu jako automatycznie dopasowany, jak również podać wartość w pikselach. Wyrównanie obrazu jest możliwe w trzech kategoriach:

 • Wyśrodkowany
 • Do lewej
 • Do prawej

 

Raport

Po wybraniu elementu raportu, należy wybrać interesujący nas raport. Istnieje możliwość wybrania widoku raportu oraz podania nazwy do wyświetlenia. Opis konfiguracji raportu znajduje się w poniższym artykule: https://kb.webcon.pl/raporty-konfiguracja-widoki-edycja/ ‎.

Rys. 6 Dodanie elementu Raport do dashboardu

 

Start

Po dodaniu elementu „Start”, należy wybrać przyciski, które mają zostać wyświetlone na dashboardzie, wyrównanie przycisków jest możliwe analogicznie jak to miało miejsce w przypadku obrazu.

Opis konfiguracji przycisków startowania znajduje się w poniższym artykule: https://kb.webcon.pl/dodawanie-przyciskow-startowania/

Rysunek 7 Dodanie elementu Start do dashboardu

 

Tekst

Po wybraniu elementu „Tekst”, zostanie wyświetlone okno edytowalne, gdzie mamy możliwość wpisania dowolnego tekstu oraz sformatowania go.

Rys. 8 Dodanie elementu Tekst do dashboardu

 

Element osadzony

Element osadzony umożliwia wstawienie obiektu do witryny, np. tabelę napisaną kodem HTML, film z portalu YouTube czy Raport RS.

Rys. 9 Dodanie widżetu Element osadzony do dashboardu

 

Liczba zadań

Po wybraniu tego widżetu, system wyświetla trzy informacje o zadaniach z aplikacji:

 • Nowe zadania
 • Aktywne zadania
 • Przeterminowane zadania

Rys. 10 Dodanie elementu Liczba zadań do dashboardu 

 

Report tile

Element „Report Title” wyświetla zagregowane wartości z wybranego pola. W konfiguracji należy wybrać którego raportu i widoku, on dotyczy, która wartość ma być agregowana oraz ustawić formatowanie elementu. Dostępne opcje schematu wyglądu kafelka to:

 • Akcent z góry
 • Akcent z lewej
 • Info
 • Podstawowy

Po wybraniu opcji Dostosuj zostanie wyświetlona dodatkowa konfiguracja formatowania kafelka. Dodatkowe ustawienia obejmują m.in. ustawienie wyglądu kafelka oraz wyglądu wartości, dodanie nagłówka i/lub stopki wraz z formatowaniem.

Rys. 11 Dodanie elementu Report Title do dashboardu

 

Kod HTML

Element umożliwia dodania zawartości w kodzie HTML. Po dodaniu na stronę, w oknie konfiguracji można wkleić dowolny kod HTML. W ten sposób można rozszerzyć konfigurację stron o dodatkowe elementy takie jak tabele czy też dodatkowe informacje dla użytkowników aplikacji. W przypadku umieszczenia w tym module elementów osadzonych, wymagane jest użycie adresu protokołu https.

Rys. 12 Dodanie elementu Kod HTML do dashboardu

 

Znajdź element

Znajdź element pozwala na wyszukiwanie fraz w aplikacji. Dostępne opcje wyszukania to:

 • ID
 • Sygnatura
 • ID i Sygnatura

Rys.13 Dodanie widżetu Znajdź element do dashboardu

 

Opis aplikacji

Element zawiera informację o aplikacji. Możliwość ustawienia widoczności elementów:

 • Licznik zadań
 • Szczegóły
 • Tytuł
 • Opiekun aplikacji

Rys. 14 Dodanie elementu Opis aplikacji do dashboardu

 

Opiekun aplikacji

Element wyświetla opiekuna aplikacji. Opcje konfiguracji pozwalają zmienić nazwę elementu (zamiast „Opiekun procesu” możemy wprowadzić dowolny tekst). Możliwość ustawienia wyrównania:

 • Wyśrodkowany
 • Do lewej
 • Do prawej

Rys. 15 Dodanie elementu Opiekun aplikacji do dashboardu

 

Odświeżanie

Element Odświeżanie jako jedyny z dostępnych web partów po dodaniu nie jest widoczny na dashboardzie dla użytkownika. Służy on do cyklicznego odświeżania dashboardu. Konfiguracja umożliwia odświeżenia wszystkich elementów na dashboardzie jak i tylko raportów widocznych na nim. Dostępna opcja ‘odstęp czasu między odświeżeniami’ umożliwia ustawienie odświeżania w przedziale czasowym:

 • 1 minuta
 • 2 minuty
 • 5 minut
 • 10 minut
 • 30 minut

Rys. 16 Dodanie elementu Odświeżanie do dashboardu

 

Power BI

Element umożliwia dodanie raportów Power BI. Aby dodać raporty BI wymagane jest skonfigurowanie identyfikatora API w BPS Designer studio.

Opis konfiguracji raportów Power BI znajduje się w poniższym artykule: https://kb.webcon.pl/osadzenie-raportu-power-bi-w-webcon-bps-portal/.

Rys. 17 Dodanie elementu Power BI do dashboardu

 

Sugerowane raporty

Element umożliwia dodania raportów sugerowanych zbudowanych w aplikacji. Konfiguracja pozwala na zmianę tytułu.

Opis konfiguracji sugerowanych raportów znajduje się w poniższym artykule: https://kb.webcon.pl/sugerowane-dashboardy-i-raporty/.

Rys. 18 Dodanie elementu Sugerowanie raporty do dashboardu

 

Ostatnie aktywności

Element wyświetla ostatnią aktywność użytkownika. Konfiguracja umożliwia ustawienia ilości aktywności wyświetlonej na stronie głównej oraz ustawienie widoków:

 • Moje
 • Moi podwładni
 • Wszystkie

Opcje wyświetlenia widoku domyślnego to:

 • Moje
 • Moi podwładni

Rys. 19 Dodanie elementu Ostatnie aktywności do dashboardu

 

Dodanie dashboardu do witryny SharePoint

 

Aby dodać dashboard do standardowej witryny SharePoint, należy na konkretnej witrynie wybrać opcję dodania Web Partu.

Rys. 20 Dodanie dashboardu do witryny Sharepoint

 

Następnie wyszukać na liście kategorię Web Partu „Webcon” oraz element „Dashboard”.

Rys. 21 Dodanie dashboardu do witryny Sharepoint c.d.

 

Następnie należy skonfigurować nowo dodany element. Należy wybrać aplikację, Dashboard oraz typ otwierania linków.

Rys. 22 Konfiguracja nowego elementu dashboardu na witrynie Sharepoint

 

Rys. 23 Konfiguracja nowego elementu dashboardu na witrynie Sharepoint c.d.

 

Tak przygotowana witryna SharePoint, wygląda jak poniżej:

Rys. 24 Efekt końcowy skonfigurowanego dashboardu na witrynie Sharepoint

 

Podsumowanie

 

Utworzone dashboardy zawierające wyżej opisane widżety prezentują się poniżej.

Elementy dashboardu pierwszego to: Zdjęcie zawierające logo Webcon, Start, licznik zadań, report title zawierający sumę aktywnych rozliczeń użytkownika, raport moje aktywne rozliczenia, tekst oraz element osadzony.

Rys. 25 Efekt końcowy zbudowanego dashboardu 1

 

Elementy wykorzystane do budowy poniższego dashboardu to: Opiekun aplikacji, wyszukiwanie, Kod HTML w którym osadzono film, opis aplikacji zawierający elementy: tytuł, licznik zadań oraz szczegóły, raport graficzny i sugerowane dashboardy.

Rys. 26 Efekt końcowy zbudowanego dashboardu 2

 

Nowa wersja systemu Webcon BPS, umożliwia proste i przejrzyste tworzenie interfejsu dla użytkownika. Można w ten sposób utworzyć interfejs dla poszczególnych grup osób, takich jak administratorzy, zwykli użytkownicy czy konkretna grupa, która otrzymuje zadanie na danym kroku. Dzięki temu, każdy jest w stanie wyświetlić takie dane, które są dla niego najbardziej potrzebne.