Konto bps_user

Wraz z wprowadzeniem wersji 2022 R3 WEBCON BPS zdefiniowano dedykowane konto do odczytu bazy danych. Podczas każdej nowej instalacji we wszystkich Bazach zawartości automatycznie utworzony zostanie użytkownik bazy danych o nazwie bps_user.

Niniejszy artykuł przybliża kwestie zastosowania tego konta, przysługujących mu uprawnień oraz towarzyszących ograniczeń.

Czytaj więcej

Konteneryzacja WEBCON BPS

Wraz z pojawieniem się nowej wersji systemu (2023.1.x) wprowadzono możliwość konteneryzacji komponentów WEBCON BPS. Dzięki temu, poza standardową instalacją poszczególnych komponentów systemu, możliwe jest wykorzystanie obrazów Docker udostępnionych dla WEBCON BPS Portal, BPS Workflow Service oraz Search Server (Solr) i uruchomienie tych modułów w kontenerach.

Niniejszy artykuł zawiera instrukcję krok po kroku przygotowania instalacji systemu WEBCON BPS, którego podstawowe komponenty są uruchomione w niezależnych kontenerach.

Czytaj więcej

Sugestie

WEBCON BPS to platforma do zarządzania procesami biznesowymi, która opiera się na idei ciągłego doskonalenia. W duchu tej koncepcji w najnowszej wersji systemu 2023 R1 wprowadzono innowacyjną funkcjonalność pozwalającą użytkownikom na zgłaszanie sugestii usprawnień aplikacji lub procesów. Funkcjonalność ta ma w zamierzeniu służyć gromadzeniu informacji zwrotnych od możliwie najszerszej grupy użytkowników danej aplikacji. Informacje takie w zamierzeniu służyć mają za podstawę do rozwijania aplikacji i rozwiązań tworzonych w systemie WEBCON BPS oraz usprawniania ich.
W niniejszym artykule opisano wspomnianą funkcjonalność oraz omówiono jej konfigurację i główne cechy.

Czytaj więcej

Od prototypu do aplikacji wdrożonej produkcyjnie – tryb edycji w WEBCON BPS Portal

Platforma WEBCON BPS została rozbudowana o funkcjonalność umożliwiającą podgląd konfiguracji oraz edycję procesów z poziomu Portalu, tzw. Tryb edycji. Funkcjonalność ta dedykowana jest szczególnie użytkownikom biznesowym, którzy w codziennej pracy realizują swoje zadania, wykorzystując przy tym gotowe aplikacje/procesy, często nie mając wglądu do ich danych konfiguracyjnych.
Niniejszy artykuł stanowi opis tej nowej funkcjonalności z punktu widzenia użytkownika biznesowego.

Czytaj więcej

Uprawnienia do zarządzania grupami BPS

Grupy BPS to lokalne grupy użytkowników WEBCON BPS, których dane pobierane są z Active Directory (AD), Azure Active Directory (AAD) lub których członkami są użytkownicy zewnętrzni (tzw. external users).
Do tej pory uprawnienia do tworzenia grup BPS miał wyłącznie globalny administrator systemu; podobnie, tylko on mógł dodawać nowych użytkowników do istniejących grup. Jednak od wersji 2023 R1 wprowadzono mechanizm, dzięki któremu użytkownicy o niższych poziomach uprawnień będą mogli zarządzać wybranymi grupami BPS.

Czytaj więcej

Analiza danych w WEBCON BPS

Wraz z pojawieniem się wersji 2023.1. platforma WEBCON BPS zyskała nową funkcjonalność umożliwiającą wyświetlanie informacji statystycznych odnoszących się do aplikacji/procesu. W Portalu użytkownicy mają teraz do dyspozycji dedykowany węzeł Analiza, pod którym kryją się zakładki zestawiające najważniejsze dane liczbowe oraz szeregi czasowe w kontekście dostępnych aplikacji. Dodano również funkcje śledzenia Trendów towarzyszących pracy z systemem oraz wyświetlenia Heatmapy dla wybranej aplikacji.
W niniejszym artykule pokrótce opisano te nowe możliwości systemu, skupiając się na atutach aktywnego korzystania z funkcjonalności podsumowującej informacje na temat pracy z WEBCON BPS w przedsiębiorstwie.

Czytaj więcej

Przypisywanie zadań do grup

Począwszy od wersji 2023 R1, system WEBCON BPS oferuje wygodną i prostą w obsłudze funkcję przydzielania zadań grupie użytkowników. Dzięki niej system jest w stanie dynamicznie reagować na zmiany zachodzące w składzie osobowym grupy. Funkcjonalność ta rozwiązuje przez to szereg problemów, które rotacja kadr stwarza dla procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.
W artykule przybliżono funkcjonalność przypisywania zadań do grup użytkowników i omówiono jej główne cechy.

Czytaj więcej